Obecně závazná vyhláška obce Chýně 3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Obce Chýně

3/2007

 

o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace


Zastupitelstvo Obce Chýně se na svém zasedání konaném dne 20.12.2007 usneslo vydat ve smyslu ustanovení § 10 c) a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Část první

Základní ustanovení

Čl. 1

Obec Chýně vybírá jednorázový místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku (§ 9, odst. 1, písm. a zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku, v platném znění a prováděcí vyhláška č. 540/2002 Sb., v platném znění) možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (dále jen „poplatek“).

Čl. 2

Pro Obec Chýni vykonává řízení o poplatku Obecní úřad v Chýni (dále jen „správce“).

Část druhá

Předmět poplatku

Čl. 3

Poplatek se platí ze stavebního pozemku (pozemky zastavěné hlavní stavbou, vedlejšími stavbami a pozemky tvořící s těmito stavbami jeden funkční celek - §9 odst.1 písm. a zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění) na území obce Chýně zhodnoceného možností připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace vybudovanou Obcí Chýně po 1.1.2002, pokud k tomuto zhodnocení došlo po 1.1.2006. Pro účely této vyhlášky se stavebním pozemkem zhodnoceným možností připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace rozumí:

  • každý stavební pozemek pokud tento pozemek sousedí s veřejným prostranstvím, po kterém je veden vodovodní nebo kanalizační řád technicky umožňující připojení ve vzdálenosti menší než 50m od hrany stavebního pozemku dále

  • každý stavební pozemek pokud dojde k realizaci připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Dnem vybudování příslušného vodovodního nebo kanalizačního řadu je den nabytí právní moci kolaudace tohoto řadu.

Čl. 4

Poplatníkem je vlastník stavebního pozemku v Obci Chýně, který podléhá poplatku dle čl. 3. Má-li k stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.


Část třetí

Sazba poplatku

Čl. 5

Poplatek za zhodnocení pozemků možností připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace je tvořen dvěma nezávislými dílčími poplatky.

Výše dílčího poplatku za zhodnocení pozemků možností připojení na stavbu vodovodu je dána jako součin výměry stavebního pozemku a jednotkového poplatku za tuto možnost v Kč/m2 (čl. 6) v závislosti na druhu pozemku, účelu zástavby (účel zástavby pozemků tvořících jeden funkční celek je dán účelem hlavní stavby na těchto pozemcích tak, jak je uveden v platné kolaudaci této stavby) a roku, v kterém byl pozemek zhodnocen možností připojení na vodovod. Poplatek za všechny stavební pozemky tvořící jeden funkční celek ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění se stanovuje jako součet poplatků za jednotlivé pozemky. Vodovod a kanalizace je budována pouze v polohově výhodnějších částech obce. Dále se výše poplatku dle polohy nerozlišuje.

Výše dílčího poplatku za zhodnocení pozemků možností připojení na stavbu kanalizace se stanoví obdobně.

Čl. 6

Jednotkový poplatek v Kč/m2 je uveden v tabulce č. 1.

Ve sloupci A je uveden jednotkový poplatek za zastavěné stavební pozemky. Pro účely této vyhlášky se zastavěnými stavebními pozemky rozumí:

  1. pozemky evidované v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří,

  2. pozemky nebo jejich části evidované v katastru v libovolném druhu, které jsou skutečně zastavěné stavbami, které podléhají evidenci v katastru nemovitostí dle § 2 odst. 1 písm. b zákona č. 344/1992 Sb.,

  3. pozemky nebo jejich části evidované v katastru v libovolném druhu, které jsou regulačním plánem, rozhodnutím stavebního úřadu, souhlasem stavebního úřadu nebo veřejnoprávní smlouvou o změně využití území v přesně dané ploše určené k zastavění stavbami , které podléhají evidenci v katastru nemovitostí dle § 2 odst. 1 písm. b zákona č. 344/1992 Sb..

Ve sloupci B je uveden jednotkový poplatek za stavební pozemky užívané jako zahrada nebo ostatní plocha, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a se stavebním pozemkem oceněným dle sloupce A a za zastavěné pozemky, které nebyly zpoplatněny podle sloupce A.

Ve sloupci C je uveden jednotkový poplatek za stavební pozemky dosud nezastavěné a určené k zastavění regulačním plánem, rozhodnutím stavebního úřadu, souhlasem stavebního úřadu nebo veřejnoprávní smlouvou o změně využití území, není-li z tohoto povolení zřejmá budoucí skutečná zastavěná část pozemku.

Tabulka č. 1

Jednotkový poplatek za možnost připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace v roce 2006

Účel stavby

vodovod v Kč/m2

kanalizace v Kč/m2

A

B

C

A

B

C

jedno – tříbytové rodinné domy, rekreační chalupy a domky

9,20

3,70

7,40

13,00

5,20

10,40

rekreační a zahradní chaty

5,50

2,20

4,40

7,80

3,10

6,20

vícebytové domy

1,80

0,70

1,50

2,60

1,00

2,10

budovy průmyslová výroba

2,60

1,00

2,10

3,70

1,40

3,00

budovy skladování a manipulace

4,20

1,60

3,30

5,80

2,30

4,70

budovy vodní hospodářství

1,00

0,40

0,90

1,50

0,60

1,20

ubytování stravování

3,10

1,20

2,50

4,40

1,70

3,50

budovy pro obchod, služby, hygienu

3,10

1,20

2,50

4,40

1,70

3,50

budovy pro dopravu a spoje

3,40

1,30

2,70

4,80

1,90

3,80

garáže

5,70

2,20

4,60

8,00

3,20

6,50

budovy pro zemědělství

1,10

0,50

0,90

1,60

0,60

1,30

budovy pro školu, kulturu, vědu

3,50

1,40

2,80

4,90

2,00

3,90

budovy pro sport

3,40

1,40

2,80

4,80

1,90

3,80

budovy pro zdravotnictví a sociální péči

0,90

0,30

0,70

1,20

0,50

1,00

ostatní budovy a jiná inženýrská díla

8,00

3,10

6,30

11,00

4,40

8,90


Jednotkový poplatek za možnost připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace v roce 2007

Účel stavby

vodovod v Kč/m2

kanalizace v Kč/m2

A

B

C

A

B

C

jedno – tříbytové rodinné domy, rekreační chalupy a domky

11,20

4,50

9,00

15,80

6,30

12,60

rekreační a zahradní chaty

12,10

4,80

9,70

17,00

6,80

13,60

vícebytové domy

1,90

0,80

1,60

2,70

1,10

2,10

budovy průmyslová výroba

3,50

1,40

2,80

5,00

2,00

3,90

budovy skladování a manipulace

6,00

2,40

4,80

8,40

3,40

6,70

budovy vodní hospodářství

1,40

0,60

1,10

2,00

0,80

1,60

ubytování stravování

3,40

1,30

2,70

4,80

1,90

3,80

budovy pro obchod, služby, hygienu

3,60

1,40

2,90

5,00

2,00

4,00

budovy pro dopravu a spoje

3,90

1,50

3,10

5,50

2,20

4,40

garáže

6,60

2,60

5,30

9,20

3,60

7,40

budovy pro zemědělství

1,50

0,60

1,20

2,10

0,80

1,70

budovy pro školu, kulturu, vědu

4,00

1,60

3,20

5,60

2,20

4,50

budovy pro sport

3,90

1,60

3,20

5,50

2,20

4,40

budovy pro zdravotnictví a sociální péči

1,00

0,40

0,80

1,40

0,50

1,10

ostatní budovy a jiná inženýrská díla

9,70

3,80

7,70

13,50

5,40

10,80

Čl. 7

1) Pro výpočet poplatku je rozhodující stav ke dni, kdy vlastník nemovitosti se stal poplatníkem.

2) Pro určení výměr pozemků je rozhodující stav katastru, u staveb nezapsaných v katastru jejich skutečné zaměření v souladu s vyhláškou č. 540/2002 Sb. resp. jejich rozsah stanovený příslušným dokumentem.

3) Výše poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

4) Dojde-li k rozdělení jednoho funkčního celku na více samostatných funkčních celků, oznámí vlastník funkčního celku spojeného se stávající hlavní stavbou (původní funkční celek) tuto změnu podáním nové přihlášky, v které zároveň uvede, na který z nově vytvořených funkčních celků převádí případný přeplatek. Takto označenému poplatníkovi bude poplatek o přeplatek snížen. Na vlastníky funkčních celků vzniklých oddělením z původního funkčního celku se hledí jako na nové poplatníky.

5) Při snížení zastavěnosti stavebního pozemku se přeplatek nevrací, při zvýšení zastavěnosti nebo zvýšení celkové výměry pozemků tvořících jeden funkční celek se poplatek nedoměřuje.

Část čtvrtá

Osvobození od poplatku

Čl. 8

1) Od poplatku a přihlašovací povinnosti je osvobozena Obec Chýně a právnické osoby zřizované Obcí Chýně..

2) Od poplatku za zhodnocení pozemků možností připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace jsou osvobozeni poplatníci, kteří jsou fyzickými osobami a kteří zároveň splní všechny následující podmínky:

a) měli ke dni 1.1.2006 místo trvalého pobytu v budově (hlavní stavbě) stojící na stavebním pozemku, který je předmětem poplatku,

b) kolaudace této budovy (hlavní stavby) nabyla právní moci před 1.1.2006,

c) stavby na tomto stavebním pozemku, které jsou zdrojem odpadních vod, budou funkčně napojeny na stavbu kanalizace a k ukončení jiného způsobu likvidace odpadních vod dojde do 2 let od data, kdy poplatník se stal plátcem poplatku.


Část pátá

Přihlašovací povinnost a splatnost poplatku

Čl. 9

Poplatník (čl. 4) je povinen oznámit, že se stal poplatníkem nebo došlo ke změnám dle čl. 7 odst.4 (dále jen „oznámení“), správci poplatku do 60 dnů ode dne, kdy se stal poplatníkem nebo došlo ke změně. Vzor oznámení je v příloze č.1. Poplatník je povinen v oznámení uvést seznam všech staveb a jejich výměr, které jsou hodnoceny dle sloupce A (čl. 6). Poplatník splňující podmínky pro osvobození od poplatku dle čl. 8 oznámení nepodává.

Je-li poplatník vlastníkem více nemovitostí tvořících několik samostatných funkčních celků, které jsou předmětem poplatku, podá za každý samostatný funkční celek zvláštní oznámení.

Při změně poplatníka (vlastníka stavebního pozemku, která je předmětem poplatku) se uhrazený poplatek nevrací a nový poplatník jej nehradí.

Čl. 10

Má-li k stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, může jeden ze spoluvlastníků podat společné oznámení za všechny spoluvlastníky a zároveň za všechny spoluvlastníky poplatek uhradit. Podáním společného oznámení však není dotčena zodpovědnost ostatních spoluvlastníků poplatek zaplatit, jestliže tak společný zástupce neučiní.

Čl. 11

Výši poplatku dle čl. 6 a čl. 7 vypočte na základě oznámení s přihlédnutím ke skutečnému stavu správce, který výši poplatkové povinnosti sdělí do 60 dnů od podání oznámení dle čl. 9. Sdělení poplatkové povinnosti se nezasílá a poplatník si ji vyzvedne v úředních hodinách na Obecním úřadě v Chýni. Nevyzvednutí sdělení poplatkové povinnosti nemá vliv na povinnost poplatek uhradit dle čl. 12.

Čl. 12

Poplatníci jsou povinni poplatek uhradit do 60 dnů od nejpozdějšího dne vystavení sdělení poplatkové povinnosti dle čl. 11.

V případech hodných zvláštního zřetele může správce poplatku odložit zaplacení poplatku stávajícímu poplatníkovi po dobu, kdy je poplatníkem. Takto odložený poplatek musí být uhrazen nejpozději při změně majitele novým majitelem - poplatníkem do 30 dnů od nabytí.

Žádost o odložení zaplacení poplatku je nutno podat společně s oznámením. Nedílnou součástí žádosti je zdůvodnění.

Poplatek se platí buď hotově v pokladně Obecního úřadu v Chýni v úředních hodinách nebo převodem na účet Obce Chýně.

Část šestá

Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 13

Nebude-li poplatek zaplacen včas dle čl. 12, bude správce poplatku postupovat dle § 12 zákona č. 565/1990 Sb..

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy, může správce uložit pokutu ve smyslu ustanovení §37 a §37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Čl. 14

Ruší se vyhláška č. 2/2007.

Čl. 15

Vyhláška č. 3/2007 nabývá účinnosti dnem 1. února 2008...............................................

starosta

místostarostka

.

 

Datum vyvěšení: 3.1.2008

 

Datum sejmutí: 18.1.2008


Příloha č. 1


Oznámení poplatníka místního poplatku

za zhodnocení stavebního pozemku možností heho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace v obci Chýně

Údaje o poplatníkovi:

Jméno a příjmení / název právnické

osoby a jméno a příjmení zástupce:……………………………………………………………

Datum narození / IČ:……………………………………………………………………………….

Adresa trvalého bydliště / sídlo:……………………………………………………………….

Telefon:………………………………………………………………………………………...

Vlastnický podíl na pozemcích:………………………………………………………………..

Jedná-li se o společnou přihlášku, uveďte údaje o všech spoluvlastnících s tím, že první uvedená osoba je společným plátcem.

Typ přihlášky (označte x):

Přihlašuji se jako plátce poplatku za možnost připojení na stavbu vodovodu


Přihlašuji se jako plátce poplatku za možnost připojení na stavbu kanalizace


Oznámení vlastníka původního funkčního celku o rozdělení na několik funkčních celků čl. 7 odst. 4 vyhlášky

(zaškrtne poplatník, který část pozemku okolo své nemovitosti (např. zahradu) prodal jinému vlastníkovi za účelem výstavby (např. rodinného domku))


Údaje o nemovitosti:Účel hlavní stavby v členění dle tab. č.1:......................................................

Uveďte údaje o všech pozemcích tvořících jeden funkční celek:

Parcelní číslo

Výměra v m2

Druh a využití pozemku dle katastru

Stavby v katastru nezapsané a oceňované dle sloupec A (čl.6):

Druh stavby

Výměra v m2

stavba na pozemku p.č.U funkčních celků dosud nezastavěných (vydán regulační plán, rozhodnutí stavebního úřadu, souhlas stavebního úřadu nebo veřejnoprávní smlouva o změně využití území), doložte doklad, prokazující velikost budoucí zastavěné plochy, byl-li vydán. Nebude-li přiložen, správce poplatku bude předpokládat, že nebyl vydán.


Jako vlastník původního funkčního celku dle čl. 8 odst. 4 žádám, aby případný přeplatek za zhodnocení stavebního pozemku byl převeden na plátce pozemku parcelní číslo:……………………………………………………………………………………………..

(vyplňují pouze žadatelé dle čl.7 odst.4-oddělení části pozemku a prodej jinému vlastníkovi, pokud prodávaný pozemek nebyl osvobozen):


Přihlašuji se za plátce poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu/kanalizace a prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé*).


Podávám dodatečné oznámení o změně a prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé*).

*) nehodící škrtněte

Datum:

....................................

podpis plátce poplatku-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení Obce Chýně o převzetí přihlášky:

Obec Chýně převzalo tuto přihlášku

Dne:

Převzal (jméno):

Razítko a podpis:

Originál přihlášky obdrží Obec Chýně.

Plátce obdrží potvrzení o převzetí.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz