Výbory a komise

Přestupková komise

V současné době (pro rok 2015) není v obci zřízena "Přestupková komise". Její činnost vykonává pro Chýni obec Hostivice na základě veřejnoprávní smlouvy viz níže.

 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
mezi městem Hostivice

a

obcí Chýně

Na základě usnesení rady města Hostivice č. 7/2007 ze dne 19.3.2007 a usnesení zastupitelstva obce Chýně č. 12 ze dne 18.4.2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany:
Město Hostivice, Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice , IČO 00241237

zastoupené starostkou města p. Ivou Koptovou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Černošice

2. Obec Chýně, Hlavní 200, 253 01 Chýně, IČO 00241296
zastoupená starostou p. Jiřím Klemem, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností : Černošice

Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst.l zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány města Hostivice namísto orgánů obce Chýně vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Chýně v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Hostivice budou vykonávat ve správním obvodu obce Chýně přenesenou působnost v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1 zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Na základě této smlouvy budou orgány města Hostivice místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Chýně.

Správní poplatky vybírané městem Hostivice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Hostivice.

Výnos pokut uložených městem Hostivice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Hostivice.

Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Chýně ze svého rozpočtu městu Hostivice na jeho účet u České spořitelny č.ú. 0388030379/0800 příspěvek ve výši 300,- Kč (slovy tři sta korun) za každý postoupený přestupek ukončený právní mocí, a to při vyúčtování za uplynulý rok nejpozději do konce prvního čtvrtletí roku následujícího.

Čl. V
Doba trvání smlouvy :
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvého dne měsíce následujícím po doručení výpovědi. Jedno vyhotovení výpovědi doručí strana podávající výpověď bezodkladně Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Čl. VI
Společná ustanovení :
1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úřední desce svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Změnit obsah této veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Chýně, jeden stejnopis obdrží město Hostivice a jeden stejnopis obdrží Krajsky úřad Středočeského kraje s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohou k této smlouvě je pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Hostivici dne 24.5.2007 V Chýni dne 23.4.2007

Iva Koptová Jiří Klem
starostka starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz