Výbory a komise

období listopad 2014 - 2018

Podle Ústavy ČR je obec samostatně spravována zastupitelstvem, které je složeno v případě Chýně pro roky 2014-2018 z 9 členů zastupitelstva a které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona vždy veřejná. 

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce, kterému předkládá svá stanoviska a návrhy. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory jsou ze zákona nejméně tříčlenné, v Chýni je finanční výbor 7 člený a kontrolní výbor 3 člený. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je povinně zřizován zastupitelstvem obce na základě zákona č. 128/2000 o obcích. Tento zákon říká, že kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Finanční výbor

Finanční výbor je povinně zřizován zastupitelstvem obce na základě zákona č. 128/2000 o obcích. Tento zákon říká, že finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo. Svá stanoviska a případné návrhy předkládá finanční výbor zastupitelstvu obce.

Výbor pro výstavbu nové základní školy

Výbor byl zřízen rozhodnutím obecního zastupitelstva dne 19. 12. 2012. Cílem výboru bylo zpočátku připravovat podklady a navrhovat koncepci rozvoje školství v Chýni v následujících letech a především nalézt způsob, jak zajistit výstavbu nové základní školy tak, aby kapacita školních zařízení v Chýni dostačovala i při rychle rostoucím počtu chýňských dětí ve školním věku. V současnosti je hlavní náplní výboru spolupráce při přípravě a vytváření koncepce nové základní školy v Chýni.

Komise pro občanské záležitosti

Komise pro občanské záležitosti se zabývá problematikou mladých rodin (vítání nových občánků) a sociálními otázkami občanů. Poskytuje informace ohledně možnosti umístění starších občanů do domovů seniorů a služeb pečovatelské služby Hostivice - zejména dovoz obědů, nákupy nebo praní.

Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství

Cílem komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství je systematicky a koncepčně posuzovat, plánovat a pomáhat při realizaci ozelenění Chýně, rozvoji biokoridoru, výsadbě biocentra a úpravě veřejných prostranství. Dále pak vyhodnocování rozmístění kontejnerů na odpad, systému svozu odpadů a třídění odpadů. V neposlední řadě pak je role komise v plánování a navrhování žádostí o dotace v dané oblasti.

Přestupková komise

V současné době (pro rok 2015) není v obci zřízena "Přestupková komise". Její činnost vykonává pro Chýni obec Hostivice na základě veřejnoprávní smlouvy viz níže.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz