Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 18. 4. 2018

 

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 18. 4. 2018


Přítomni: Mgr. Anna Chvojková, Ing. Petra Vacková, Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus MBA, Mgr. Alena Mazzolini, Mgr. Roman Pospiech, LL.M., Mgr. Miroslav Sága, Stanislav Barek

Nepřítomni: Tomáš Janča (omluven), Lucie Pšeničná (omluvena)

Hosté: 27 občanů


Program jednání:


1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky o činnosti obce
6. Výjimky ze stavební uzávěry
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a dohodu o umístění stavby „Chýně, K Palpostu, 751/3, kNN úprava TS“
8. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 147/1 v k.ú. Chýně
9. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Chýně
10. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 2/2017, o nočním klidu a regulaci hlučných činností
11. Smlouva o připojení vodojemu s TS Rudná
12. Dodatek č. 4 smlouvy o spolupráci se společností Bemett nemovitostní uzavřený fond, a.s.
13. Převzetí infrastruktury a komunikace II. etapa, lokalita „Nová Chýně“
14. Předložení žádosti o dotaci na zateplení Obecního úřadu Chýně
15. Předložení žádosti o dotaci na krizový rozhlas v obci Chýně
16. Diskuse
17. Závěr

Usnesení ke stažení zde


Průběh zasedání:


1. Zahájení

Zasedání zahájila v 18,00 hod. starostka obce pí Chvojková a přivítala všechny přítomné; poté konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.


2. Schválení programu

V bodu 2 programu starostka obce pí Chvojková přečetla navržený program jednání, přičemž zároveň navrhla následující změny programu:

• Zrušen bod „Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 2/2017, o nočním klidu a regulaci hlučných činností“
• Zrušen bod „Převzetí infrastruktury a komunikace II. etapa, lokalita „Nová Chýně“
• Zařazení nového bodu „Žádost o výměnu parkovacího místa parc. č. 156/389 – pí Hodková” (bod 10. programu).
• Zařazení nového bodu „Výběr dodavatele a pověření starostky k podpisu smlouvy na zakázku „Nářadí a pomůcky do tělocvičny při nové ZŠ – 2. etapa“ (bod 13 programu).


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 18. 4. 2018.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/4/2018.


3. Kontrola usnesení z minulého zasedání


V bodu 3 programu pan Stanislav Barek seznámil přítomné se zprávou Kontrolního výboru z kontroly usnesení ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 7. 3. 2018.
Bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny.


4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu


V bodu 4 programu proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

1. návrhová komise: p. Palatinus a p. Pospiech;
2. ověřovatelé zápisu: pí. Vacková a pí. Mazzolini.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje navrhovateli usnesení Lukáše Palatinuse a Romana Pospiecha a ověřovateli zápisu Petru Vackovou a Alenu Mazzolini.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/4/2018.


5. Zpráva starostky o činnosti obce


V bodu 5 paní starostka uvedla následující:

1. Byl spuštěn provoz pošty Partner. Momentálně fungují již 2 přepážky. Po zaškolení další pracovnice pošty se počítá s rozšířením provozní doby, zejména v úterý a ve čtvrtek (tyto kroky musí být nejdřív odsouhlaseny poštou).
Paní starostka poprosila všechny občany Chýně o trpělivost, jelikož se pracovnice pošty teprve zaškolují. Paní starostka dále upozornila, že všechny výzvy k vyzvednutí balíku nebo poštovní zásilky obsahují datum, kdy je zásilka připravena k vyzvednutí na poště v Chýni. V případě, že se jedná o následující den, tak je to vždy až po 10:00 hod, dřív zásilky a balíky pošta do Chýně nezaváží, proto nemohou zaměstnankyně chýňské pošty vydat tyto balíky v dřívějších hodinách tak, jak to mnozí občané po nich požadují.

2. Probíhala jednání o umístění bankomatu v Chýni, v současné době jsou dva zájemci. Bankomat by měl být umístěn v budově OÚ Chýně. K definitivnímu rozhodnutí by mělo dojít ke konci června 2018.

3. Od 1. 4. 2018 byla zahájena faktická činnost obecní policie v obci, zatím v počtu 2 strážníků, směny budou sloužit dle plánu v různou denní a noční dobu. Kontakt na obecní policii je umístěn na webových stránkách obce, jedná se o číslo 725 725 156.

4. Proběhlo jednání s panem premiérem v demisi Babišem o rozpočtovém určení daní, problematice školství, o dluhové brzdě a způsobu jejího výpočtu a aplikování.

5. Probíhala jednání s ROPID a obcí Hostivice ohledně linky 347, protože bude v souvislosti s kolaudací točny prodloužena její jízdní trasa. Kolaudace točny se má uskutečnit první/druhý týden v květnu a posléze má Středočeský kraj 100 dní na stanovení zastávky, tzn. k prodlouženému provozu (autobus bude zajíždět k nové točně) by mělo dojít od září 2018. Také by mělo dojít k navýšení o 8 spojů.

6. Dochází k finalizaci žádosti o poskytnutí dotace na vzdělávání zaměstnanců obecního úřadu; žádost by měla být podána ke konci května 2018.

7. Proběhl zápis do základní školy. K zápisu přišlo celkem 99 dětí, z toho 6 dětí zažádalo o odklad, 5 dětí nemělo trvalé bydliště v Chýni a 2 dětí měly trvalý pobyt přihlášen až po 12. 5. 2018. Maximální plánovaná kapacita dětí i s výjimkou ředitele školy byla 72 dětí (již počítáno s udělením výjimky z počtu dětí, 3 třídy prvňáků). Paní starostka dále upozornila, že jsou v Chýni známy případy, kdy je v jedné nemovitosti přihlášeno i 8 dětí různého příjmení pouze za účelem umístění těchto dětí do základní školy v Chýni. Paní starostka uvedla, že po vzoru Prahy 6 se budou takovéto případy hlásit na odbor sociální péče o děti k prošetření dané situace, a to z důvodu, že na tyto osoby pak doplácejí občané v Chýni řádně přihlášeni a bydlící.
S ohledem na počet přihlášených dětí zastupitelé doporučili řediteli školy otevřít 4 třídy, pokud to bude možné, i s tím rizikem, že za dva roky již kapacita školy nebude stačit pro všechny přihlášené děti a bude kapacita pouze pro otevření jedné první třídy, počítáno včetně využití staré budovy školy. Paní starostka dále dodala, že 4 první třídy budou otevřeny pouze za podmínky, že se panu řediteli školy povede obsadit chybějící pozice pedagogů, což se prozatím jeví jako nelehký úkol. Momentálně jsou inzeráty uveřejněny ve všech učitelských novinách, jsou osloveny všechny pedagogické fakulty, bohužel se však od ledna nepovedlo tyto pozice obsadit. Z Krajského úřadu bylo obci doporučeno vyčkat, jak se situace vyvine, a neuzavírat žádné smlouvy s okolními vesnicemi, které by pak byly pro rodiče závazné, i kdyby do dané školy svoje dítě umístit nechtěli. V případě, že by skutečně došlo k situaci, že Chýně z personálních důvodů nebude moci otevřít čtvrtou první třídu, vydá pak kraj doporučení, kam bude možné děti, které se do školy nedostaly, umístit.
Paní Čápová se dotázala, jaká bude procedura rozhodování pana ředitele o přijetí dětí ke školní docházce v ZŠ Chýně. Paní starostka uvedla, že se jedná o rozhodování čistě v kompetenci pana ředitele, že o tom obec nerozhoduje. Nicméně doplnila, že v případě, že pan ředitel vydá rozhodnutí pro 78 dětí, tak pak je povinnost pro tyto děti školní docházku zabezpečit na straně rodičů ve spolupráci s obcí.
Paní Čápová se dále dotázala, jaká je situace s mateřskou školkou. Paní starostka odpověděla, že momentálně se zažádalo o navýšení dětí na maximální kapacitu 160 ve stávajících prostorách. V evidenci obce je cca 210 dětí starších 3 let ke dni 1. 9. 2018, tzn. 60 dětí pod čarou a prozatím není v moci obce všechny tyto dětí do školky umístit. Paní starostka však dodala, že pravidelně každý rok 10 % dětí do školky nenastoupí. Zároveň společnost BEMETT po domluvě s obcí (Dodatek č. 4 k plánovací smlouvě) uvolní 4 parcely na výstavbu MŠ o čtyřech třídách a zároveň v případě, že s tím bude hygiena souhlasit, se uvolní budova Okružní 170, kde vznikne kapacita 2 x 20 míst.
8. Dále se paní starostka vyjádřila k současné situaci s vodou. Sdělila, že na webových stránkách obce Chýně je uveřejněn článek ohledně této problematiky. Paní starostka uvedla, že do dnešního dne nejsou známy důvody, proč voda tento týden netekla kromě neděle i v pondělí ráno. Paní starostka uvedla, že jednou z variant je, že v době kdy neměl být napouštěn vodojem v Rudné, tak napouštěn z přivaděče byl, a proto zbytková voda nestačila na zásobení celé obce. V Memorandu, jež obec s PVS v loňském roce uzavřela, jsou nastaveny limity na 32 l/s, což jsou limity na předávacím místě, jež patří TS Rudná a až následně je umístěna rozdvojka mezi Rudnou a Chýni a jsou platné až s výstavbou vodojemu. PVS není schopna dozásobit „špičky“, ale odpověď, proč voda netekla i mimo špičky, prozatím není známa. Jednou z dalších variant je, že nebyl dotlakovaný celý vodní řád v důsledku výpadku čerpadel, další možností je již výše zmíněné napouštění rudenského vodojemu.

9. V souvislosti s problematikou vody také dochází k dopracování žádosti o dotaci na vodojem. Počítá se s tím, že v průběhu června 2018 dojde k výběrovému řízení na dodavatele stavby (trvání 3 – 4 měsíce), tzn., že v říjnu – listopadu 2018 by mohlo dojít k zahájení stavby vodojemu. K ukončení zakázky by včetně zkušebního provozu mělo dojít do jara roku 2020.

10. Do doby uvedení vodojemu do provozu jsou navrženy krátkodobé varianty řešení problému s vodou, a to v podobě cisteren. Obec Chýně dále pronajme část zařízení, které je umístěno mezi obcí Chýně a TS Hostivice. Je dohodnuto, že TS Rudná uzavřou smlouvu s TS Hostivice, obec Chýně bude mít smlouvu s provozovatelem 1VHS a bude vyčleněné druhé tlakové pásmo z Hostivice. TS Hostivice si kladou podmínku minimálního odběru, který je stanoven na 80 m3 za den, což je cca 29 000 m3 za rok, což tvoří cca 1/3 celkového odběru obce Chýně.
Paní starostka dodala, že mezi koncovými odběrateli v obci Chýně existují značné rozdíly, jsou domácnosti o čtyřech osobách s odběrem přes 500 m3 ročně a jsou domácnosti o čtyřech osobách s odběrem 70 m3. V této souvislosti bylo vodoprávním úřadem v Černošicích doporučeno jednat se společností VAK Beroun a obcí Kytín, která má nastavený denní limit maximálního odběru vody a celkovou roční spotřebu, která činí na domácnost 120 m3. Pokud se domácnosti dostanou do tohoto limitu, hradí se běžná cena vodného a stočného a po překročení tohoto limitu mají stanovenou cenu na 500,- Kč/m3, ale zatím nemáme tuto informaci ověřenou z relevantních zdrojů. Obec si v současné době zjišťuje, jak by tato možnost byla technicky proveditelná.

11. Nejrychlejším řešením je v současné době přistavění cisteren. Společnost 1. Vodohospodářská žádost obce o přistavení třech cisteren nejprve odmítla s tím, že nemá cisterny k dispozici. Obec se tedy snaží cisterny zajistit sama s tím, že by měly být k dispozici v nedělních odpoledních a večerních hodinách.

12. Dalším řešením jsou vodní vaky, které byly již zmiňované na minulém zastupitelstvu. Na vodoprávním odboru v Černošicích nebyla přijata mezinárodní certifikace těchto vaků, a proto se musely nechat udělat české atesty (testy budou k dispozici do konce dubna, začátku května). Projektová dokumentace na připojení by měla být hotova do konce května 2018, takže k samotné realizaci by mělo dojít v průběhu měsíce června. Kapacita vaku je 250 m3, proto jeho umístěním v obci Chýně nedojde k úplnému vyřešení problémů s vodou, ale mělo by dojít k výraznému zlepšení. Vaky budou umístěny na pozemku u ATS (jejich rozměr je cca 500 m2) nedaleko chrášťanské skládky. Dalším řešením by bylo umístění tzv. průběžných vaků, přičemž jedním místem by bylo místo vedle pozemku budoucího vodojemu a druhým místem umístění by byla ulice U Dráhy.

13. Paní starostka dále uvedla, že občané mají smlouvu o dodávkách vody uzavřenou s 1. Vodohospodářskou.

14. Paní starostka dále upozornila, že od 1. června bude opětovně platit opatření obecné povahy o nakládaní s vodou, kdy bude omezeno užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Chýně - zákaz zalévání, plnění bazénu a akumulačních nádrží a umývání automobilů.


6. Výjimky ze stavební uzávěry


1. Žádost o povolení výjimky Ing. Arch. Jany Zlámalové ze dne 23. 3. 2018

 -Jedná se o novostavbu – rodinný dům o jedné bytové jednotce na pozemku parc. č. 126/70 o výměře 560 m2 v lokalitě „Nová Chýně“.
- Celková zastavěnost pozemku činí 159,65 m2, tzn. 28,5 % (možná zastavěnost v této lokalitě je 60 %).
- Paní starostka doporučila žádost ke schválení.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře paní Jany Zlámalové ze dne 23. 3. 2018.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/4/2018.


2. Žádost o povolení výjimky pana Ivana Chamulaka ze dne 28. 3. 2018
 Jedná se o zastřešení zpevněné plochy u rodinného domu, která bude sloužit jako parkovací místo v lokalitě „Na Vyhlídce“ na pozemku parc. č. 147/88 v k.ú. Chýně.
 Zpevněná plocha sloužila jako přístupová cesta. S touto zpevněnou plochou je počítáno už i v kolaudačním rozhodnutí, tzn., nedochází k navyšování zastavěné plochy pozemku, která činí 158 m2 (64,23 %).
 Paní starostka doporučila žádost ke schválení.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana Ivana Chamulaka ze dne 28. 3. 2018.
Hlasování: pro návrh: 6    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/4/2018.


3. Žádost o povolení výjimky pana Jiřího Kougla ze dne 6. 4. 2018

 -Jedná se o novostavbu bytového domu na pozemcích parc. č. 816/287 a 816/288 v k.ú. Chýně. Jedná se o lokalitu „V Roklích (celková výměra pozemků 579 m2).
 -Jedná se o dům o jedné bytové jednotce. Celková zastavěná plocha pozemku činí 22,58 %.
 -Paní starostka doporučila žádost ke schválení.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře pana Jiřího Kougla ze dne 6. 4. 2018.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/4/2018.


4. Žádost o povolení výjimky paní Lenky Králíčkové ze dne 16. 4. 2018

 -Jedná se o zahradní domky, nádrže na vodu a pergolu na pozemku parc. č. 1085 v k.ú. Chýně.
 -Nejedná se o žádnou bytovou jednotku, ale o dočasnou stavbu zahradního domku (do 10 m2), pergola bude umístěna nad již vybudovanou zpevněnou plochu. Podzemní nádrže se do zastavené plochy nepočítají.
- Žádost byla doporučena ke schválení.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2017 o stavební uzávěře paní Lenky Králíčkové ze dne 16. 4. 2018.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/4/2018.


7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a dohodu o umístění stavby „Chýně, K Palpostu, 751/3, kNN úprava TS“

Paní starostka uvedla, že se jedná o část pozemku, který hraničí s obecní ČOV. Kabelové vedení nízkého napětí bude umístěno na pozemcích parc. č. 527/4, 742 a 748 v k. ú. Chýně. Za zřízení věcného břemene bude ze strany ČEZ obci vyplacen jednorázový poplatek ve výši 18 500,- Kč.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby KNN na pozemku p.č. 527/4, 742 a 748 v k.ú. Chýně se společností ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh:7     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/4/2018.


8. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 147/1 v k.ú. Chýně

Paní starostka uvedla, že se jedná o žádost manželů Procházkových, kteří žádají o odkup částí obecního pozemku parc. č. 147/1, který přímo sousedí s jejich pozemkem parc. č. 147/1. Jako důvod uvádí, že předmětný obecní pozemek leží ladem a rádi by si ho přikoupili ke svojí zahradě. Paní starostka uvedla, že tento obecní pozemek má do budoucna sloužit jako přístupová cesta k vlakové zastávce Chýně – Jih, momentálně vede kolem vysílače společnosti Vodafone, a na tomto pozemku bude v průběhu následujících 14 dní umístěn také druhý radar.
Z uvedených důvodů navrhla paní starostka tuto žádost zamítnout.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost manželů Procházkových o odkup části pozemku parc. č. 147/1 v k. ú. Chýně.
Hlasování: pro návrh:7     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/4/2018.


9. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Chýně

Paní tajemnice Obecního úřadu k uvedenému bodu sdělila, že dochází ke změně v čl. 1 této vyhlášky, a to tak, že byl vypuštěn zákaz výcviku psů na veřejných prostranstvích v obci Chýně. V původním návrhu obce byla pro tento výcvik zamýšlena výjimka pro asistenční psy, zásahové psy apod., nicméně MV, které má v gesci schvalování OZV obcí, nedoporučilo tyto výjimky do vyhlášky dávat. Ve vyhlášce zůstal pouze samotný zákaz výcviku psů, přičemž pojem výcviku psů není nikde v právním předpisu definován a jedná se o pojem neurčitý. Z důvodu toho, že hlavním smyslem této vyhlášky bylo zamezit volnému pobíhaní psů bez vodítka v zastavěné části obce, paní tajemnice navrhla toto ustavení z vyhlášky vypustit, aby nevznikaly mezi občany zbytečně interpretační problémy s touto vyhláškou.
Paní místostarostka v této souvislosti navrhla, jestli by nebylo vhodné do této vyhlášky zakomponovat i povinnost úklidu exkrementů po zvířatech v okolí Bašty.
Paní tajemnice na to odpověděla, že obec má ze zákona možnost upravovat tyto povinnosti vyhláškou obce pouze v zastavěné části obce, což není případ Bašty a také pláž nepatří do vlastnictví obce.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Chýně č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Chýně.
Hlasování: pro návrh:7     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/4/2018.


10. Žádost o výměnu parkovacího místa parc. č. 156/389

Paní starostka sdělila, že paní Hodková požádala o směnu parkovacího místa, které se nachází v ulici U Dráhy, parc. č. 156/389 za parkovací místo parc. č. 156/449. Paní Hodková svoji žádost zdůvodňuje tím, že její parkovací místo je u budoucí točny, kde to má daleko s malými dětmi a proto by měla zájem o výměnu za pakovací místo, které se nachází přímo před jejím domem. Paní starostka dále uvedla, že v zásadě s touto žádostí nemá problém, jedině, co je na ní sporné, je rozdílná rozloha obou pozemků. Obecní pozemek par. č. 156/389 má rozlohu 12 m2 a pozemek pani Hodkové má rozlohu 9 m2.
Zastupitelé se shodli, že nemají problém s výměnou za předpokladu, že paní Hodková doplatí rozdíl za cenu v místě obvyklou. Paní starostka doplnila, že v současnosti se jedná o cenu cca 2 800,- Kč za m2.
Pan Pospiech se dále dotázal, zda není zmiňovaný pozemek pro obec nějak potřebný či výhodný. Paní starostka odpověděla, že v daném místě obec vlastní ještě další parkovací místa určená pro návštěvy a naopak u budoucí točny by se další parkovací místo obci hodilo, jelikož je tam plánované dočasné parkovací stání pro účely použití vlakové dopravy. U parkovacího místa paní Hodkové se nenachází ani hydrant ani např. kontejnery.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost paní Lenky Hodkové o výměnu parkovacího místa parc. č. 156/449 parkovací místo parc. č. 156/389 s podmínkou, že za rozdíl ve výměře směňovaných parkovacích míst bude obci uhrazena kompenzace ve výši poměrné části ceny obvyklé dle odborného posudku.
Hlasování: pro návrh:6     proti návrhu: 0        zdržel/a se: 1
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/4/2018.


11. Smlouva o připojení vodojemu s TS Rudná

Paní starostka uvedla, že návrh předmětné smlouvy prošel značným vývojem a změnami od podzimu 2017. Jednou ze zásadních změn je zakomponování stavebního dozoru, který v původním návrhu smlouvy nebyl. Ve smlouvě dále byly neurčitě specifikovány požadavky TS Rudná na úhradu nákladů spojených s realizací připojení na převaděč, přičemž došlo k zastropování těchto nákladů a taky se zastropovala odměna za výkon technického dozoru částkou 30 000,- Kč ze strany TS Rudná. Všechny ostatní náklady dle dodatku musí být nejprve schváleny oběma smluvníma stranami.
Paní starostka dále uvedla, že jediným podstatným závazkem obce z této smlouvy je, že jakákoliv podstatná změna projektové dokumentace oproti aktuální projektové dokumentaci,
resp. jakákoliv změna stavby vodojemu oproti schválené projektové dokumentaci podléhá předchozímu souhlasu TS Rudná.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s TS Rudná, a.s. o podmínkách připojení vodojemu obce Chýně na vodovodní řad TS Rudná.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 11/4/2018.


12. Dodatek č. 4 smlouvy o spolupráci se společností Bemett nemovitostní uzavřený fond, a.s.

Paní starostka hned úvodem sdělila, že by navrhovala tento bod odložit, jelikož se společnost Bemett ještě nestihla vyjádřit k posledním připomínkám obce k tomuto Dodatku č. 4. Tento dodatek upravuje VI. a VII. etapu výstavby v lokalitě Opatovka. V těchto připomínkách jsou zakomponovány další požadavky obce na chybějící občanskou vybavenost v této lokalitě a to zejména chybějící mateřská školka. Společnost Bemett souhlasila s tím, že daruje obci 5 pozemků: 4 pozemky pro stavbu MŠ o čtyřech třídách a jednu parcelu na výstavbu hřiště o výměře 1 500 m2.
Zároveň se v tomto dodatku upravují přípojná a průchozí místa z lokality Opatovka k zastávce Chýně - Jih a to podle skutečností dojednaných se SŽDC.
V důsledku uvedených změn dle slov paní starostky bude muset dojít ke změně parcelace oproti vydaným platným rozhodnutím z roku 2008 a to tak, že rodinné domy, jejichž výstavba byla plánována na darovaných pozemcích, společnost Bemett bude moci postavit někde jinde. Tímto však nedojde k navýšení počtu bytových jednotek, jenom dojde k zahuštění určitých míst v této lokalitě, průměrná velikost parcel na bytovou jednotku bude cca 700-900m2.
Dodatek č. 4 dále bude obsahovat sankční ujednání ve vztahu k porušení smluvních podmínek.
Paní starostka navrhla tento bod odložit na další zasedání zastupitelstva.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá projednání dodatku č. 4 smlouvy o spolupráci se společností Bemett nemovitostní uzavřený fond, a.s.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/4/2018.


13. Výběr dodavatele a pověření starostky podpisem smlouvy na zakázku „Nářadí a pomůcky do tělocvičny při nové ZŠ – 2. etapa“

Paní místostarostka uvedla, že předpokládaná cena této zakázky byla stanovena na 250 000,- s DPH a byla stanovena jak nevýše přípustná. Při sestavování seznamu pomůcek a nářadí s obcí spolupracovala i základní škola.
V rámci výběrového řízení byly doručeny 2 nabídky, přičemž nejnižší nabídkovou cenu 205 775,- Kč bez DPH měla nabídka pana Tomáše Strašíka KANTOR SPORT.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účastníka poptávkového řízení Tomáš Strašík Kantor Sport IČO 60227761 jako dodavatele zakázky „Nářadí a pomůcky do tělocvičny při nové ZŠ – 2. etapa“ s celkovou vysoutěženou cenou zakázky 205775,26 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 13/4/2018.


14. Předložení žádosti o dotaci na zateplení Obecního úřadu Chýně

Paní starostka uvedla, že Obecní úřad Chýně je zařazen do energetické skupiny F, tzn., že se jedná o velmi nehospodárnou budovu, co se úniku energie týká. Z tohoto důvodu je nutné provést výměnu oken a zateplení.
V současnosti je možné zažádat o dotaci, která je přiznávaná až do výše 50 % celkových nákladů. Obec v této souvislosti spolupracuje se společností ,,Dotace snadno“, která vypracuje kompletní žádost včetně všech technických podkladů a projektu, a to včetně samotného podání žádosti. Domluvená odměna bude vyplacena až po úspěšném přidělení dotace.
Paní starostka dále uvedla, že první odhad nákladů činí 1 856 000,- Kč bez DPH.
Pan Sága uvedl, že dle jeho názoru by se tato žádost ještě podávat neměla. Této žádosti by dle slov pana Ságy měl předcházet kompletní projekt využití obecního úřadu a jeho finální budoucí podoby, celá tato záležitost by se měla řešit koncepčně. Pan Sága je toho názoru, že v případě potřeby budoucích změn (např. přemístění hasičárny) přidělená dotace v rámci udržitelnosti projektu na dlouhé roky sváže obci ruce.
Paní starostka k tomu uvedla, že se jedná o poslední výzvu Operačního programu životního prostředí a musí být předložena do konce května 2018. Paní starostka dále uvedla, že přidělená dotace nebude znemožňovat provádění změn v rámci budovy obecního úřadu, jenom bude potřebné si je nechat schválit poskytovatelem dotace. Paní starostka dále uvedla, že přidělenou dotaci je možné vždy odmítnout, ale když se teď nestihne žádost podat, tak už nebude možnost dotaci na zateplení obdržet.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložení žádosti o dotaci na zateplení Obecního úřadu Chýně do OPŽP v celkové odhadované výši nákladů projektu 1 856 000 Kč bez DPH a s výší dotace 50%.
Hlasování: pro návrh: 7    proti návrhu: 0        zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 14/4/2018.


15. Předložení žádosti o dotaci na krizový rozhlas v obci Chýně

Paní starostka uvedla, že obecní rozhlas ve staré části obce vypověděl službu a náklady na opravu by činily 400 000 - 500 000,- Kč. Obec má však ze zákona povinnost pro případ vzniku krizového stavu (mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jedná se o situaci ohrožující životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek) mít k dispozici informační systém, jako např. obecní rozhlas.
Výše dotace na tento projekt by mohla činit 70 - 85 % celkových nákladů, přičemž celkové předpokládané náklady projektu činí 3 159 631,- Kč s DPH. Spolufinancování obce by v té nejvyšší variantě činilo cca 800 000,- Kč, v nejnižší cca 500 000,- Kč, což je přibližná cena opravy stávajícího obecního rozhlasu.
Paní starostka dále uvedla, že s obecním rozhlasem za tuto cenu je počítáno na celou obec, tj. nové části obce i plánované části obce, proto by byla realizace i financování projektu rozloženo do tří let. Jednalo by se o bezdrátový rozhlas.
Paní starostka dále uvedla, že se jí jeví forma rozhlasu jako nejefektivnější a nejschůdnější cesta vyrozumívání obyvatel Chýně, jelikož systém zasílání sms (a to i přes opakované výzvy v Chýňském zpravodaji a informování každého občana, který se přijde přihlásit na úřad k trvalému pobytu) se prozatím moc neosvědčil. Z 3 000 přihlášených občanů k trvalému pobytu má v současnosti zájem o zasílání sms pouze 326 obyvatel (10 %), přičemž obec musí zabezpečit dosah informovanosti aspoň na 50 % všech obyvatel ve stejný čas.
Z přítomné veřejnosti byl v této souvislosti vznesen podnět, že je možné tuto záležitost řešit levnější cestou a to tak, že by se na policejní auto umístil tlampač a to by objíždělo vesnici a informovalo občany v případě nějakých problémů.
Paní Mazzolini doporučila provést v obci velkou kampaň, aby se lidé přihlásili k odběru sms, jelikož má za to, že je pro občany velice nepříjemné hlasité vysílání rozhlasu a lidé to většinou nechtějí.
Zastupitelé se shodli, že prozatím tento bod programu zruší a vyčkají na výsledek kampaně.


16. Diskuse

Pan Pavel Fousek se dotázal, jestli vedení obce bude vyhlašovat změnu počtu zastupitelů v příštím volebním období.
Paní starostka odpověděla, že tento bod bude na programu příštího zasedání zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že obec má již přes 3 000 obyvatel, tak se bude jednat o zastupitelstvo s 15 členy a vznikne nově Rada obce (5 členů).
Pan Roman Rajtora se dotázal, proč obec kupovala pro obecní policii auto hned, a nevyčkalo se, jestli vznikne potřeba auto zakoupit. Dle jeho názoru mohli policisté prozatím chodit pěšky, nebo jezdit na kole. Podle pana Rajtory jenom tak se strážníci dozvědí něco o lidech a samotné obci.
Pan Palatinus odpověděl, že rozhodně není cílem, aby se strážníci v obci jenom vozili autem, ale hlavně aby chodili. Na druhou stranu je auto vybaveno množstvím příslušenství, které v případě nehody, nebo nějakého zásahu potřebují (záchranářské pomůcky, defibrilátor, odchytové zařízení atd.). Pan Palatinus uvedl, že obec už není tak malá a v případě různých zásahů je potřeba mít auto k dispozici (potřeba užití defibrilátoru apod.)
Pan Fousek se dále dotázal, kdo fakticky řídí obecní policii a kdo jí dává pokyny, jak se má chovat. Budou tedy chodit pěšky a jen v případě potřeby pojedou autem?
Paní starostka odpověděla, že ze zákona o obecní policii řídí obecní policii prozatím ona, dokud nebude určen některý ze strážníků velitelem obecní policie Chýně. Pokyny dostávají každý den, a také jsou monitorováni prostřednictvím GPS v mobilech, takže obec má podrobný přehled o jejich pohybu.


Dotaz veřejnosti:
Skupina občanu z ulice Opata Matěje se přišla dotázat, jak to bude s povolováním a výstavbou zahradních domků a plotů v této lokalitě. Je potřeba žádat o ploty a zahradní domky samostatně?
Paní starostka odpověděla, že co se týče zahradních domků, je nutné podat žádost pro každé parcelní číslo samostatně, co se týče plotu, tak může být podána jedna souhrnná žádost za všechny bytové jednotky v bytovém domě. Musí se však jednat o jeden typ plotu, musí splňovat rozhledové poměry, pokud je to do křižovatky, musí být dále průhledný a do výšky 1,8 m (v podrobnostech paní starostka odkázala na stavební odbor obecního úřadu).
Paní Netrefová se dále dotázala, do kdy dostanou rodiče vyrozuměni, jestli jejich dítě bylo přijato do školy.
Paní starostka odpověděla, že ze zákona má pan ředitel povinnost informovat rodiče do 30 – 60 dnů.
Paní starostka dále na závěr diskuse sdělila, že dne 7. 5. 2018 se v obci uskuteční slavnostní otevření haly u nové základní školy, na které všechny občany obce Chýně srdečně pozvala.
Dne 5. 5. 2018 se dále v obci uskuteční komunitní budování mlatové cesty v délce 1,7 km v biokoridoru, proto paní starostka poprosila o co největší účast (lopaty a hrábě s sebou).
Paní starostka zároveň vyzvala všechny majitele psů v Chýni, aby nevenčili svoje psy v areálu školy. V poslední době se na hřišti a v doskočišti množí exkrementy, které po svých psech lidé neuklízí. Zákaz je umístěn přímo na brance na hřiště.
Paní místostarostka dále přednesla žádost občanů bydlících v okolí školy, aby občané v případě využívání komunitního hřiště o víkendech dbali na slušné chování a slovník, jaký v zápalu hry používají s ohledem na to, že v blízkosti bydlí rodiny s dětmi.


Dotaz veřejnosti:
Jak vypadá situaci ohledně supermarketu v Chýni?
Paní starostka odpověděla, že nejmenovaný developer již má smlouvu se supermarketem BILLA podepsanou, ale ještě není podepsána smlouva mezi developerem a obcí Chýně, nicméně si myslí, že by v příštím roce mohlo dojít k realizaci.
Paní místostarostka uvedené doplnila, že se nejedná o lehké rozhodnutí, je třeba se na tuto situaci dívat i z širší perspektivy - je potřeba, aby si občané uvědomili, že umístění supermarketu v obci je podmiňováno opětovným navýšením počtu bytových jednotek v dané lokalitě.


17. Závěr
Po ukončení diskuse starostka obce pí Chvojková poděkovala všem za účast a v 19:45 hod ukončila zasedání zastupitelstva.
V Chýni, dne 25. 4. 2018     

Zapisovatel: Mgr. Silvia Pospiechová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petra Vacková
                             Mgr.Alena Mazzolini

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz