Smlouvy

Smlouva o obecní policii


Veřejnoprávní smlouva
uzavřená obcemi podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů

Na základě usnesení Zastupitelstva města Hostivice č. ZM-18/2009-12 ze dne 20.4.2009 a usnesení Zastupitelstva obce Chýně č. 31 ze dne 29.4.2009 uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu.

Čl. I
Smluvní strany

Město Hostivice, Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice,
IČ 00241237,
které zřídilo Městskou policii Hostivice obecně závaznou vyhláškou č. 2/2008, kterou se zřizuje městská policie, s účinností od 1.7.2008 městskou policii,
zastoupené starostou Jaroslavem Kratochvílem
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností – Černošice
kraj Středočeský

dále jen „zřizovatel“

a

Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice,
IČ 00241296
zastoupená starostkou obce Ing. Věrou Kovářovou
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – Černošice
kraj Středočeský

dále jen „obec“


Čl. II
Smluvní rozsah činností městské policie

Městská policie zřizovatele bude vykonávat úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výkon služby“), též na území obce Chýně.

Výkon služby na území obce bude městská policie zřizovatele vykonávat v celkovém rozsahu 4 hodiny týdně.

Výkon služby bude prováděn dvoučlennou hlídkou v denních i nočních hodinách, v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu, a to v nepravidelných časových úsecích dle dohody mezi zřizovatelem a obcí. Městská policie zřizovatele zašle plán na následující měsíc obci elektronicky e-mailem nejpozději poslední pracovní den předchozího měsíce.

Městská policie zřizovatele bude pravidelně 1× měsíčně – do 10 dnů po ukončení kalendářního měsíce, písemně informovat obec o výkonu služby v obci Chýně za předchozí kalendářní měsíc, tj. bude předkládat Výkaz o činnosti Městské policie Hostivice při výkonu služby v obci Chýně (dále jen „výkaz“), který bude obsahovat datum a čas výjezdu, počet strážníků při výjezdu a přehled úkonů, které byly městskou policií zřizovatele na území obce v daném čase učiněny.

Výnos z pokut uložených městskou policií zřizovatele při výkonu služby na území obce je příjmem do rozpočtu zřizovatele.

Obec vydá strážníkům městské policie zřizovatele písemné zmocnění, kterým budou prokazovat oprávněnost výkonu pravomoci na území obce.


Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon služby bude obec poskytovat ze svého rozpočtu zřizovateli úhradu 9 200,- Kč měsíčně.

Úhradu nákladů stanovených v čl. III bod 1. této smlouvy uhradí obec na účet zřizovatele č. 19-0388030379/0800, a to na základě vystavené faktury zřizovatelem nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí faktury obcí. Faktury budou zřizovatelem předkládány měsíčně jako příloha výkazu uvedeného v čl. II bod 4. této smlouvy.

Obec poskytne městské policii zřizovatele pro výkon služby nezbytné sociální zázemí během provozní doby Obecního úřadu Chýně včetně nezbytných provozních nákladů (voda, elektrický proud, příp. telefonní spojení se základnou městské policie zřizovatele.


Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva je účinná dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.

Městská policie zřizovatele bude vykonávat úkoly dle této smlouvy od prvního dne měsíce následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s touto smlouvou.

Smlouvu lze vypovědět jen písemnou formou. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Výpověď se vyhotoví ve dvou stejnopisech a strana, která výpověď obdrží, zašle jeden stejnopis s vyznačením data obdržení Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Čl. V.
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně na dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Středočeského kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zřizovatel, jeden obec a jeden Krajský úřad Středočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Přílohou této smlouvy jsou usnesení zastupitelstva zřizovatele, usnesení zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.

Změnit obsah této smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran se souhlasem Krajského úřadu Středočeského kraje.

Případné spory týkající se této smlouvy řeší Krajský úřad Středočeského kraje.

Přílohy:
Usnesení zastupitelstva města Hostivice
Usnesení zastupitelstva obce Chýně
Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje
V Hostivici dne 5.5.2009 V Chýni dne 30.4.2009…………………………… ………………………………
Jaroslav Kratochvíl, starosta v.r. Ing. Věra Kovářová, starostka v.r.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz