Smlouvy

Smlouvy za rok 2018

1/ Kupní smlouva Miroslav Rajtora + Obec Chýně

2/Smlouva o úpravě vzájemných vztahů Obec Chýně+ Pražská vodohosp.+Pražské vodovody a kanalizace

3/Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Obec Chýně + ČEZ Distribuce

4/Kupní smlouva Obec Chýně - Bemett parc.číslo 1124/1 a 1124/2

5/Smlouva o dílo MY DVA GROUP

6/Darovací smlouva Obec Chýně - Silver Development parc. číslo 1239 a 156/772

7/Smlouva o dílo STROMMY COMPANY + dodatek č. 1

8/Kupní smlouva Mototechna Group - Dacia Duster

9/Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu parc.č.156/760-893

10/Rámcová smlouva - stravenky

11/Příkazní smlouva TDI-autobus. obratiště

12/Smlouva o dodávce vody - 1.vodohospodářská spol.

13/Licenční smlouva FT Technologies

14/Smlouva o dílo - teleskopická tribuna

15/Kupní smlouva- AV technika do tělocvičny- AV media

16/ Smlouva o provedení uměleckého vystoupení-vystoupení hudební skupiny

17/ Smlouva o připojení vodojemu - TS Rudná

18/ Kupní smlouva - sportovní vybavení Kantor sport

19/ Smlouva o připojení k síti internet- ELDATA

20/Smlouva o dílo-zpracování podkladové studie na ČOV, Amcon Europe

21/Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na umístění dítěte - Jana Klucká

22/Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na umístění dítěte - Kristýna Kracíková

23/ Smlouva o smlouvě budoucí-věcné břemeno- vedení kNN ul. K Pasportu - ČEZ distribuce

24/ Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na umístění dítěte - Jiří Mikulenka

25/ Smlouva o pronájmu tělocvičny-Judo4fun

26/ Smlouva o dílo - protipovodňová opatření obce Chýně - ENVIPARTNER s.r.o.

27/ Smlouva o zřízení věcného břemene - vedení kNN p.č. 156/780, ČEZ distribuce

28/ Smlouva o dílo-Lanový park Marjánka TR ANTOŠ, s.r.o.

29/ Smlouva o zřízení věcného břemene - Rudenská 156/775, ČEZ distribuce

30/Kupní smlouva FT VAKY- flexibilní nádrže na pitnou vodu

31/Nájemní smlouva o nájmu pozemku 369/4 Chrášťany +dod. č. 1

32/Darovací smlouva OK Trans service s.r.o.

33/ Smlouva o zřízení služebnosti ELDATA pražská s.r.o.- 1.část, 2.část, 3. část

34/ Servisní smlouva-Atlas Consulting (CODEXIS)

35/ Kupní smlouva - Kenast-vybavení MŠ

36/ Smlouva o podmínkách o připojení doč.vodojemu - TS Rudná

37/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - ELDATA pražská s.r.o.

38/ Smlouva o budoucí smlouvě o věcného břemene ČEZ+ Elektroštika

39/ Smlouva o dílo Thyssenkrupp Výtahy s.r.o.

40/ Smlouva o poskytování služeb - Tomáš Tomášek

41/ Smlouva o nájmu pozemku a oplocení - pan Mir. Rajtora

42/ Darovací smlouva - Senioři Chýně z. s.

43/ Smlouva o poskytování služby - URBITECH s.r.o.

44/ Smlouva o dílo - Nikola Vavrous

45/ Rámcová kupní smlouva o prodeji PHM za používání zákaznických karet či čipů - O.K. Trans Praha spol. s r.o.

46/ Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku- Nadace ČEZ

47/ Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny MND + dodatek č. 1

48/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby

49/ hromadná licenční smlouva o veřejném provozování OSA

50/ kupní smlouva - SENSUS

51/ Smlouva o dílo - VALSTAVCZ-7 s.r.o.

52/ Smlouva o dílo - VALSTAVCZ-7 s.r.o.

53/ Dodatek ke Smlouvě o technické podpoře - TRIADA

54/ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě parc.č. 156/722

55/ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě parc.č. 156/779

56/ Smlouva o dílo-SUPASPORT

57/ Kupní smlouva-Kantorsport

58/ Smlouva o předprodeji časových razítek-Triada

59/ Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 21. 12. 2015-MUDr. Helena Veselá

60/ Smlouva o připojení odběrného elektr.zařízení k distribuční soustavě- ČEZ

61/ Dohoda o narovnání - Daniel Zvěřina

62/ Smlouva o dílo - Stavounion Praha

63/ Darovací smlouva - Bemett a.s.

64/ Darovací smlouva - Bemett nemovitostní uz.invest. fond

65/ smlouva o dílo - Metrostav a.s.+ dodatek + dodatek č.3

66/Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení Asekol

67/Dohoda o postoupení práv z vad a ze záruky Embalador+Casta

68/ Kupní smlouva -infrastruktura - Embalador

69/ Kupní smlouva - pozemky - Embalador

70/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tematické zadání Obecní knihovny

71/ Smlouva o výpůjčce - ZŠ a MŠ Chýně

72/ Kupní smlouva - nákup budovy č.p. 35

73/ Příkazní smlouva na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci "Výstavba vodojemu v k.ú. Chýně"

74/ Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí NN

75/ Smlouva o zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci "Pořízení decentrální vzduchotechniky do OÚ v obci Chýně"

76/ Smlouva a zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci "Zateplení a pořízení FVE do obecního úřadu v obci Chýně"

77/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -"Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst"

78/ Příkazní smlouva -manažerské řízení projektu OPŽP - Chýně napojení na pražský vodovod - vodojem

79/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Česká telekomunik. infrastruktura a.s.

80/ Smlouva o dílo - Projekce dopravní Filip s.r.o.

81/ Darovací smlouva - Silver development

82/ Smlouva o nájmu nebytových prostor + dodatek

83/ Smlouva o dílo - ENVIPARTNER s.r.o.

84/ Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ distribuce

85/ Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení - ČEZ Distribuce

 

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz