Zastupitelstvo 24.5.2017

6.    Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti „Chýně, OS Pod Horou, opt. Sek Eldata pražská“
7.    Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, Ke Školce 14/10, přeložka kNN
8.   Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, Chýně p.č. 156/4 – kVN, TS, kNN
9.    Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Chýně - Rozvaha - Výkaz zisku a ztrát - Přílohy
10.    Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15-111 s Projekce dopravní Filip s.r.o.
11.    Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci – se společností Bemett nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. a vlastníky sousedních pozemků
12.    Rozpočtové opatření č.3
13.    Závěrečný účet obce Chýně
14.    Účetní závěrka obce Chýně
15.    Dodatek se společností Embalador
16.    Smlouva se společností Tendra na administraci projektu Biokoridor I. etapa
17.    Dodatek plánovací smlouvy č.3 se společností Bemett s.r.o - přeloženo na červen

 

Mimořádně po zveřejnění programu budou zařazeny následující body:

- Zadání nového územního plánu po připomínkách

- Dodatek č. 2 se společností CMJN

- Smlouva o spolupráci s obcí Jeneč

- Opatření obecné povahy č. 1/2017

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz