Podklady na zastupitelstvo 22.6.2016

Níže k jednotlivým bodům podklady na zastupiutelstvo dne 22.6.2016 od 18:00.

 

6. Výsadba v lokalitě Uhlířka 

technická zpráva

výkres

dohoda

smlouva následné péče

7. Smlouva na rekonstrukci objektu Okružní 170 - text smlouvy před podpisem

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou

9. Zřízení přestupkové komise obce Chýně

10. Smlouva o zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí a jako přílohu ještě geometrický plán

11. Smlouva budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

12. Závěrečný účet příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Chýně

13. Osvobození nájmů od DPH - vzhledem k tomu, že obec Chýně je nově plátcem DPH, tak na doporučení FÚ je obci doporučeno dle zákona o DPH 235/2004 Sb par. 56a Nájem nemovité věci hlasovat o osvobození nájmů od DPH. V Chýni se jedná především o nájem za technickou infrastrukturu pro provozovatele vodohospodářské infrastruktury.

14. Rozpočtové opatření č.4.

15. Závěrečný účet obce Chýně

16. Účetní závěrka obce Chýně

rozvaha obce Chýně

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2015

výkaz zisků a ztrát obce Chýně

17. Smlouva na Generel dešťové kanalizace

18. Smlouva o nájmu a smlouva o smlouvě budoucí k pozemku parc.č. 517/3 a 517/10

19. Plánovací smlouva se společností Silver Group s.r.o.

20. Dodatek plánovací smlouvy č.2 se společností Bemett s.r.o a příloha

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz