Výsadba části biokoridoru na parcele č. 898 a 910 v k.ú. Chýně

Výsadba části biokoridoru na parcele č. 898 a 910 v k.ú. Chýně

projekt v realizaci

logoEUMZP logo RGB v2

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Operační program Životní prostředí v rámci 32. výzvy, prioritní osy 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny.

Registrační číslo projektu:          CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002823

Fyzická realizace projektu:         09/2017–12/2020

Celkové výdaje projektu:            954 994,44 Kč

Příspěvek Unie:                          954 994,44 Kč

Vlastní zdroje:                            0 Kč

 

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu byla úprava 26811 m2 plochy pomocí výsadby v rámci, které dojde k zasazení 211 ks stromů a 1650 ks keřů. Stromové i keřové patro po několika přírůstech vytvoří prostředí pro hnízdění ptactva a život hmyzu. Udržovaná a zarostlá plocha zamezí rozvoji invazivních druhů rostlin. Cílem je vytvořit síť biocenter. Tento projekt navazuje revitalizaci biokoridoru, který si obec hradila ze svých finančních prostředků. Výsadba 357 keřů a 250 stromů.

Průběh projektu:

Vysázením stromů a keřů do prostoru stávají planiny rozšířilo druhovou pestrost území a vytvořilo možnost pro další život živočichů. Došlo k přerušení táhlých svahů v západní části katastrálního území obce Chýně, znížilo se tak množství odtoku vody z území.

V další fázi projektu byly provedeny práce týkající se rozvojové péče o výsadbu. Následná péče spočívala v pravidelné zálivce rostlin - ( zálivka odpovídala průběhu růstu vegetace a úhrnu srážek). U stromů byl proveden výchovný řez, keře byly zkráceny o cca 1/3 délky, tak aby se mohly dále rozvíjet. V celém biokoridoru proběhla kontrola a doplnění kotvících ochranných prvků, dále pak hnojení a odplevelení.

Výsledek projektu:

Výsledkem projektu je založení nového biokoridoru a jeho napojení na již osázený prostor. Výsadbou stromů a keřů vznikl nový prostor pro hnízdění ptactva a život hmyzu. Současně došlo k úpravě terénu tak, aby došlo ke menšímu úbytku vody v krajině.

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz