Chýně, napojení na pražský vodovod – vodojem

Chýně, napojení na pražský vodovod – vodojem

Projekt v realizaci

Projekt je financován za pomoci Evropské unie z Evropských strukturálních a investičních fondů - Operační program životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007240
Fyzická realizace projektu: 1. 10. 2018 – 31. 8. 2020
Celkové výdaje projektu: 31 172 557,77 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 23 028 385 Kč
Příspěvek Unie: 14 680 595,14 Kč
Vlastní zdroje: 2 590 693,26 Kč
Příjmy projektu: 5 757 096,13 Kč

Zhotovitel díla:
Společnost Metrostav a.s., IČO 000 14 915
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Hlavní cíl projektu:
Cílem projektu je zajistit stabilní zásobování obyvatelstva pitnou vodou na celém zastavěném území obce Chýně, v dostatečném množství a kvalitě splňující vyhl. Č. 252/2004 Sb.
Realizací projektu bude zlepšeno zásobování pitnou vodou pro 4 130 trvale bydlících obyvatel s tím, že tento počet se v průběhu nejbližších 5 let zvýší na 6 800 obyvatel.

Průběh projektu:
V rámci projektu došlo k výstavbě VDJ Chýně, na parc. č. 156/6 k.ú Chýně, s akumulací o kapacitě 2x1500 m3 včetně zřízení nezbytných krátkých propojovacích řadů. Bylo provedeno strojnětechnologické a elektrotechnické vybavení vodojemu.
Pro zajištění dostatečných limitů dodávek pitné vody z vodovodního přivaděče Zličín – Rudná – Chýně bylo realizováno opatření na ČS Kopanina, kde bylo doplněno čtvrté čerpací soustrojí.

Podrobnosti z výstavby:

https://www.chyne.cz/ochyni/situace-s-vodou/2622-stavba-vodojemu

Výsledek projektu:
Výsledkem projektu je výstavba vodojemu zajišťujícího pitnou vodu obyvatele Chýně připojené na vodovod pro veřejnou potřebu, u kterých dojde ke zlepšení kvality dodávané pitné vody, případně ke zvýšení jejího dodávaného množství.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz