Chýně - chodník podél ulice Hlavní, II. etapa - úsek u rybníka Bašta

 

Projekt CHÝNĚ - CHODNÍK PODÉL ULICE HLAVNÍ, II. ETAPA - ÚSEK U RYBNÍKA BAŠTA

je spolufinancován Evropskou unií.

Logo_IROP_a_MMR.png


Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014744


Celková výše podpory z EU: 1 424 905,00 Kč


Cílem projektu je výstavba chodníku podél silnice III/00518 v obci Chýně po hlavním tahu ulicí Hlavní. Chodník povede přes hráz rybníka Bašta až k odbočce vedoucí do oblasti za rybník.


Na hrázi rybníka Bašta v současné době není vybudována žádná pěší infrastruktura, chodci jsou tak nuceni k pohybu při okraji silnice III/00518, což je značně nebezpečné, obzvláště v letním a zimním období. Nyní je zde pouze úzký pruh zatravnění na hraně hráze, bez adekvátní zpevněného povrchu určeného pro chůzi chodců.
Ve stávajícím stavu infrastruktura pro chodce chybí, pěší jsou tak nuceni k pohybu buď v prostoru vozovky silnice III/00518, nebo vně vozovky po úzkém pruhu zeleně na hraně hráze. Cílem stavby je zvýšit komfort a zejména bezpečnost pohybu pěších podél dotčené silnice ulice Hlavní a umožnit tak chodcům plynulý a bezbariérový pohyb v přidruženém prostoru této komunikace. Komunikace pro pěší jsou navrženy jako bezbariérové, využití nové infrastruktury tak bude výrazným zlepšením stávající situace i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Předkládaná realizace je jednou z etap komplexního řešení pěší infrastruktury na území obce.
Předkládaný projektový záměr - výstavba nového chodníku, jenž budou primárně využívat obyvatelé obce Chýně - je podložen mnoha aspekty, které projekt činí pro obec Chýně v současných dnech prioritním. V první řadě reaguje předkládaný projekt na četné stížnosti z řad občanů, kteří dlouhodobě vyzdvihují nebezpečnost tohoto úseku. Rybník Bašta je oblíbeným sportovně-rekreačním místem a v Chýni je považován za jeden z aspektů občanské vybavenosti - obecní koupaliště. Cesta k němu vede však pouze po silnici, což je vzhledem k hustotě automobilové dopravy velmi a vzhledem k tomu, že koupání zde milují hlavně děti, velmi nebezpečné.
Díky realizaci projektu obec podnikne významný krok ke zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti pěší dopravy. Nejvíce zanedbanou dopravní spojnicí v Chýně je právě procházející silnice III. třídy podél ulice Hlavní, na což reaguje i strategický plán rozvoje obce a předkládané či realizované projekty. Zajistit bezpečnost a komfort chodců je zde maximálně důležité.

Dovybavení jednotky SDH Chýně

Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tématického zadání Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – komunikační prostředky.

Logo Kraj

Evidenční číslo žádosti: HAS/SDHKOM/037559/2019

Celkové výdaje projektu: 6 990 Kč

Příspěvek kraje: 6 000 Kč

Vlastní zdroje: 990 Kč

Hlavní cíl projektu:

Pořízení přenosné radiostanice HYT TC-700MD pro jednotku SDH Chýně.

Popis projektu:

Mimo požární ochrany zabezpečuje JSDHO Chýně odstranění škod způsobených mimořádnými událostmi, jako jsou technické zásahy (likvidace nebezpečného hmyzu, čerpání zatopených prostor, atd.), pomoc při krizových situacích, např. povodních a záplavách. V současné chvíli disponuje naše jednotka dvěma přenosnými radiostanicemi, rádi bychom dovybavili jednotku ještě další přenosnou radiostanicí stejného typu, tedy: PŘENOSNÁ RADIOSTANICE (VYSÍLAČKA) HYT TC-700MD. Pořízením těchto komunikačních prostředků bychom rádi přispěli k celkovému zkvalitnění akceschopnosti jednotky a ke zlepšení komunikace jejích členů během zásahu. Tím bude také zajištěna mnohem efektivnější požární ochrana obce Chýně.

foto2 hasicifoto3 hasici

Protipovodňová opatření obce Chýně

Protipovodňová opatření obce Chýně

projekt v realizaci

logoEUMZP logo RGB v2

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí v rámci 97. výzvy, prioritní osy 1, specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

Registrační číslo projektu:           CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008299

Fyzická realizace projektu:          1. 6. 2019 – 31. 12. 2019

Celkové výdaje projektu:            3 956 878,00 Kč

Příspěvek Unie:                          2 769 814,60 Kč

Vlastní zdroje:                            1 187 063,40 Kč

 

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je instalace lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Průběh projektu:

Projekt se zaměřil na zlepšení systému povodňové ochrany v zájmové obalsti. Systém nahradil nevyhovující prvky lokálního výstražného systému, které již dostatečně neplnily svou funkci. Díky realizaci došlo ke zvýšení informovanosti obyvatel a zainteresovaných institucí o aktuálním stavu povodňových rizik. Informace budou zaneseny do systému POVIS.

Výsledek projektu:

V rámci projektu došlo k modernizaci místního informačního systému, lokálního výstražného systému a vytvoření digitálního povodňového plánu.

Digitální povodňový plán obce Chýně - https://www.edpp.cz/srazkomery/chyne/

Ke stažení

 

Výsadba části biokoridoru na parcele č. 898 a 910 v k.ú. Chýně

Výsadba části biokoridoru na parcele č. 898 a 910 v k.ú. Chýně

projekt v realizaci

logoEUMZP logo RGB v2

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Operační program Životní prostředí v rámci 32. výzvy, prioritní osy 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny.

Registrační číslo projektu:          CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002823

Fyzická realizace projektu:         09/2017–12/2020

Celkové výdaje projektu:            954 994,44 Kč

Příspěvek Unie:                          954 994,44 Kč

Vlastní zdroje:                            0 Kč

 

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu byla úprava 26811 m2 plochy pomocí výsadby v rámci, které dojde k zasazení 211 ks stromů a 1650 ks keřů. Stromové i keřové patro po několika přírůstech vytvoří prostředí pro hnízdění ptactva a život hmyzu. Udržovaná a zarostlá plocha zamezí rozvoji invazivních druhů rostlin. Cílem je vytvořit síť biocenter. Tento projekt navazuje revitalizaci biokoridoru, který si obec hradila ze svých finančních prostředků. Výsadba 357 keřů a 250 stromů.

Průběh projektu:

Vysázením stromů a keřů do prostoru stávají planiny rozšířilo druhovou pestrost území a vytvořilo možnost pro další život živočichů. Došlo k přerušení táhlých svahů v západní části katastrálního území obce Chýně, znížilo se tak množství odtoku vody z území.

V další fázi projektu byly provedeny práce týkající se rozvojové péče o výsadbu. Následná péče spočívala v pravidelné zálivce rostlin - ( zálivka odpovídala průběhu růstu vegetace a úhrnu srážek). U stromů byl proveden výchovný řez, keře byly zkráceny o cca 1/3 délky, tak aby se mohly dále rozvíjet. V celém biokoridoru proběhla kontrola a doplnění kotvících ochranných prvků, dále pak hnojení a odplevelení.

Výsledek projektu:

Výsledkem projektu je založení nového biokoridoru a jeho napojení na již osázený prostor. Výsadbou stromů a keřů vznikl nový prostor pro hnízdění ptactva a život hmyzu. Současně došlo k úpravě terénu tak, aby došlo ke menšímu úbytku vody v krajině.

 

Chýně, napojení na pražský vodovod – vodojem

Chýně, napojení na pražský vodovod – vodojem

Projekt v realizaci

Projekt je financován za pomoci Evropské unie z Evropských strukturálních a investičních fondů - Operační program životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007240
Fyzická realizace projektu: 1. 10. 2018 – 31. 8. 2020
Celkové výdaje projektu: 31 172 557,77 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 23 028 385 Kč
Příspěvek Unie: 14 680 595,14 Kč
Vlastní zdroje: 2 590 693,26 Kč
Příjmy projektu: 5 757 096,13 Kč

Zhotovitel díla:
Společnost Metrostav a.s., IČO 000 14 915
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Hlavní cíl projektu:
Cílem projektu je zajistit stabilní zásobování obyvatelstva pitnou vodou na celém zastavěném území obce Chýně, v dostatečném množství a kvalitě splňující vyhl. Č. 252/2004 Sb.
Realizací projektu bude zlepšeno zásobování pitnou vodou pro 4 130 trvale bydlících obyvatel s tím, že tento počet se v průběhu nejbližších 5 let zvýší na 6 800 obyvatel.

Průběh projektu:
V rámci projektu došlo k výstavbě VDJ Chýně, na parc. č. 156/6 k.ú Chýně, s akumulací o kapacitě 2x1500 m3 včetně zřízení nezbytných krátkých propojovacích řadů. Bylo provedeno strojnětechnologické a elektrotechnické vybavení vodojemu.
Pro zajištění dostatečných limitů dodávek pitné vody z vodovodního přivaděče Zličín – Rudná – Chýně bylo realizováno opatření na ČS Kopanina, kde bylo doplněno čtvrté čerpací soustrojí.

Podrobnosti z výstavby:

https://www.chyne.cz/ochyni/situace-s-vodou/2622-stavba-vodojemu

Výsledek projektu:
Výsledkem projektu je výstavba vodojemu zajišťujícího pitnou vodu obyvatele Chýně připojené na vodovod pro veřejnou potřebu, u kterých dojde ke zlepšení kvality dodávané pitné vody, případně ke zvýšení jejího dodávaného množství.

Další články...

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz