Dovybavení jednotky SDH Chýně

Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tématického zadání Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – komunikační prostředky.

Logo Kraj

Evidenční číslo žádosti: HAS/SDHKOM/037559/2019

Celkové výdaje projektu: 6 990 Kč

Příspěvek kraje: 6 000 Kč

Vlastní zdroje: 990 Kč

Hlavní cíl projektu:

Pořízení přenosné radiostanice HYT TC-700MD pro jednotku SDH Chýně.

Popis projektu:

Mimo požární ochrany zabezpečuje JSDHO Chýně odstranění škod způsobených mimořádnými událostmi, jako jsou technické zásahy (likvidace nebezpečného hmyzu, čerpání zatopených prostor, atd.), pomoc při krizových situacích, např. povodních a záplavách. V současné chvíli disponuje naše jednotka dvěma přenosnými radiostanicemi, rádi bychom dovybavili jednotku ještě další přenosnou radiostanicí stejného typu, tedy: PŘENOSNÁ RADIOSTANICE (VYSÍLAČKA) HYT TC-700MD. Pořízením těchto komunikačních prostředků bychom rádi přispěli k celkovému zkvalitnění akceschopnosti jednotky a ke zlepšení komunikace jejích členů během zásahu. Tím bude také zajištěna mnohem efektivnější požární ochrana obce Chýně.

foto2 hasicifoto3 hasici

Protipovodňová opatření obce Chýně

Protipovodňová opatření obce Chýně

projekt v realizaci

logoEUMZP logo RGB v2

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí v rámci 97. výzvy, prioritní osy 1, specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

Registrační číslo projektu:           CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008299

Fyzická realizace projektu:          1. 6. 2019 – 31. 12. 2019

Celkové výdaje projektu:            3 956 878,00 Kč

Příspěvek Unie:                          2 769 814,60 Kč

Vlastní zdroje:                            1 187 063,40 Kč

 

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je instalace lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Průběh projektu:

Projekt se zaměřil na zlepšení systému povodňové ochrany v zájmové obalsti. Systém nahradil nevyhovující prvky lokálního výstražného systému, které již dostatečně neplnily svou funkci. Díky realizaci došlo ke zvýšení informovanosti obyvatel a zainteresovaných institucí o aktuálním stavu povodňových rizik. Informace budou zaneseny do systému POVIS.

Výsledek projektu:

V rámci projektu došlo k modernizaci místního informačního systému, lokálního výstražného systému a vytvoření digitálního povodňového plánu.

Digitální povodňový plán obce Chýně - https://www.edpp.cz/srazkomery/chyne/

Ke stažení

 

Výsadba části biokoridoru na parcele č. 898 a 910 v k.ú. Chýně

Výsadba části biokoridoru na parcele č. 898 a 910 v k.ú. Chýně

projekt v realizaci

logoEUMZP logo RGB v2

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Operační program Životní prostředí v rámci 32. výzvy, prioritní osy 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny.

Registrační číslo projektu:          CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002823

Fyzická realizace projektu:         09/2017–12/2020

Celkové výdaje projektu:            954 994,44 Kč

Příspěvek Unie:                          954 994,44 Kč

Vlastní zdroje:                            0 Kč

 

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu byla úprava 26811 m2 plochy pomocí výsadby v rámci, které dojde k zasazení 211 ks stromů a 1650 ks keřů. Stromové i keřové patro po několika přírůstech vytvoří prostředí pro hnízdění ptactva a život hmyzu. Udržovaná a zarostlá plocha zamezí rozvoji invazivních druhů rostlin. Cílem je vytvořit síť biocenter. Tento projekt navazuje revitalizaci biokoridoru, který si obec hradila ze svých finančních prostředků. Výsadba 357 keřů a 250 stromů.

Průběh projektu:

Vysázením stromů a keřů do prostoru stávají planiny rozšířilo druhovou pestrost území a vytvořilo možnost pro další život živočichů. Došlo k přerušení táhlých svahů v západní části katastrálního území obce Chýně, znížilo se tak množství odtoku vody z území.

V další fázi projektu byly provedeny práce týkající se rozvojové péče o výsadbu. Následná péče spočívala v pravidelné zálivce rostlin - ( zálivka odpovídala průběhu růstu vegetace a úhrnu srážek). U stromů byl proveden výchovný řez, keře byly zkráceny o cca 1/3 délky, tak aby se mohly dále rozvíjet. V celém biokoridoru proběhla kontrola a doplnění kotvících ochranných prvků, dále pak hnojení a odplevelení.

Výsledek projektu:

Výsledkem projektu je založení nového biokoridoru a jeho napojení na již osázený prostor. Výsadbou stromů a keřů vznikl nový prostor pro hnízdění ptactva a život hmyzu. Současně došlo k úpravě terénu tak, aby došlo ke menšímu úbytku vody v krajině.

 

Chýně, napojení na pražský vodovod – vodojem

Chýně, napojení na pražský vodovod – vodojem

Projekt v realizaci

Projekt je financován za pomoci Evropské unie z Evropských strukturálních a investičních fondů - Operační program životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007240
Fyzická realizace projektu: 1. 10. 2018 – 31. 8. 2020
Celkové výdaje projektu: 31 172 557,77 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 23 028 385 Kč
Příspěvek Unie: 14 680 595,14 Kč
Vlastní zdroje: 2 590 693,26 Kč
Příjmy projektu: 5 757 096,13 Kč

Zhotovitel díla:
Společnost Metrostav a.s., IČO 000 14 915
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Hlavní cíl projektu:
Cílem projektu je zajistit stabilní zásobování obyvatelstva pitnou vodou na celém zastavěném území obce Chýně, v dostatečném množství a kvalitě splňující vyhl. Č. 252/2004 Sb.
Realizací projektu bude zlepšeno zásobování pitnou vodou pro 4 130 trvale bydlících obyvatel s tím, že tento počet se v průběhu nejbližších 5 let zvýší na 6 800 obyvatel.

Průběh projektu:
V rámci projektu došlo k výstavbě VDJ Chýně, na parc. č. 156/6 k.ú Chýně, s akumulací o kapacitě 2x1500 m3 včetně zřízení nezbytných krátkých propojovacích řadů. Bylo provedeno strojnětechnologické a elektrotechnické vybavení vodojemu.
Pro zajištění dostatečných limitů dodávek pitné vody z vodovodního přivaděče Zličín – Rudná – Chýně bylo realizováno opatření na ČS Kopanina, kde bylo doplněno čtvrté čerpací soustrojí.

Podrobnosti z výstavby:

https://www.chyne.cz/ochyni/situace-s-vodou/2622-stavba-vodojemu

Výsledek projektu:
Výsledkem projektu je výstavba vodojemu zajišťujícího pitnou vodu obyvatele Chýně připojené na vodovod pro veřejnou potřebu, u kterých dojde ke zlepšení kvality dodávané pitné vody, případně ke zvýšení jejího dodávaného množství.

Dětská skupina Chýňata

Dětská skupina Chýňata

Projekt v realizaci

Projekt je financován za pomoci Evropské unie z Evropského sociálního fondu – Operační program zaměstnanost, výzva č. 03_19_112 - Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz mimo Prahu.
Registrační číslo projektu:
Fyzická realizace projektu: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022
Celkové výdaje projektu:
Způsobilé výdaje projektu: 3 971 520 Kč
Příspěvek Unie: 3 375 792 Kč
Národní veřejné zdroje: 397 152 Kč
Vlastní zdroje: 198 576 Kč

https://www.chyne.cz/detska-skupina

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz