Poplatky hrazené na obecním úřadě

Placení místních poplatků - číslo účtu 4422442288/2010

Poplatek ze psa

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem, sídlem v obci. Poplatník je povinen oznámit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejího vzniku, zániku. Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Sazba poplatku je 400,- Kč/rok, za druhého a dalšího 800,-Kč/rok. Sazba je splatná do 31.3. Lidé nad 65 let platí za druhého a dalšího psa 300,-.
Od poplatků jsou osvobozeny držitelé průkazu ZTP atd. příslušného kalendářního roku. 

Poplatek z ubytovací kapacity

Tento poplatek platí ubytovatel, který poskytl přechodné ubytování za úplatu v zařízení určeném k přechodnému ubytování. Ubytovatel je povinen oznámit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne zahájení činnosti. Poplatek činí za každé lůžko a den 2,- Kč a je splatný nejpozději poslední den čtvrtletí kalendářního roku.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí. Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství, jak je uvedeno výše. Poplatník je povinen oznámit vznik poplatkové povinnosti nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Poplatek činí za každý m2 a den užívání veř. prostranství 10,- Kč s výjimkou umístění cirkusů a lunaparků, tam činí poplatek 2,- Kč. Splatnost poplatku je při délce užívání prostranství do 30 dnů v den zahájení užívání , při délce delší než 30 dnů v den ukončení užívání prostranství.

Poplatek za svoz komunálního odpadu 

Poplatníkem je osoba produkující komunální odpad na území obce Chýně. Výše poplatku je stanovena za jeden svoz jedné svozové nádoby o objemu 120 litrů 90,- Kč, o objemu 240 litrů 180,- Kč a o objemu 1100 litrů 600,- Kč. 

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Poplatek za zhodnocení pozemků možností připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace je tvořen dvěma nezávislými dílčími poplatky.
Výše dílčího poplatku za zhodnocení pozemků možností připojení na stavbu vodovodu je dána jako součin výměry stavebního pozemku a jednotkového poplatku za tuto možnost v Kč/m2 (čl. 6) v závislosti na druhu pozemku, účelu zástavby (účel zástavby pozemků tvořících jeden funkční celek je dán účelem hlavní stavby na těchto pozemcích tak, jak je uveden v platné kolaudaci této stavby) a roku, v kterém byl pozemek zhodnocen možností připojení na vodovod. Poplatek za všechny stavební pozemky tvořící jeden funkční celek ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění se stanovuje jako součet poplatků za jednotlivé pozemky. Vodovod a kanalizace je budována pouze v polohově výhodnějších částech obce. Dále se výše poplatku dle polohy nerozlišuje.
Výše dílčího poplatku za zhodnocení pozemků možností připojení na stavbu kanalizace se stanoví obdobně.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz