Zaplevelení pozemků

.

 

ZAPLEVELENÍ POZEMKŮ

Vážení spoluobčané,

Řadu týdnů probíhala polemika mezi vedením obce a některými občany o sekání nezastavěných pozemků v katastru Chýně. Bylo nám vytýkáno, že v této věci nekonáme tak, jak bychom měli. V řadě e-mailů, při jednání Stavebně dopravní komise a dalších příležitostech jsme dostávali návody a doporučení, jak v této věci máme postupovat. Mimo jiné jsme byli vyzýváni, abychom vydali Obecně závaznou vyhlášku, kterou bychom mohli definovat povinnosti občanů k udržování zeleně na soukromých parcelách. Protože s řadou doporučení jsme se nemohli ztotožnit, obrátili jsme se 28. 6. 2011 s dotazem na Krajský úřad, jak má obec v této věci korektně postupovat. Pracovníkům Krajského úřadu jsme v dopise popsali, jak obec dosud postupuje a potom jsme položili následující otázky – cituji z dopisu Krajskému úřadu:

Popis dosavadního postupu:

1.      V případě, že Obec nebo Obecní úřad (bez rozšířené působnosti) obdrží stížnost od občana  na konkrétní zaplevelenou parcelu, tuto stížnost přepošle- oznámením MÚ Černošice, Odbor životního prostředí - odd. zemědělství a myslivosti, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.

2.      V ostatních případech – zarostlé soukromé pozemky, které nejsou veřejnou zelení, starosta obce požádal majitele těchto parcel o pravidelné sečení a údržbu  zeleně.

Otázky:

1.      Postupuje Obec typu I. Správně při postoupení stížnosti?

2.      Může Obec typu I. Vydávat Obecně závaznou vyhlášku  a tam definovat povinnost občanů udržovat zeleň na soukromých parcelách, které nejsou veřejnou zelení, formulovat i pravidelné seče a definovat frekvenci a termíny sečí?

3.      Může Obec v souladu s ustanovením parag. 10 zákona o obcích uložit povinnost na neudržované nezemědělské pozemky, které nejsou veřejnou zelení a jsou ve vlastnictví fyzických osob?

4.      Může Obec využít pro fyzické osoby parag. 46 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích při postihování za neposekané soukromé pozemky, které nejsou veřejnou zelení?

Závěrem vás tímto žádáme, pokud obec nepostupuje správně, o upřesnění správného postupu při řešení problému neposekaných parcel, které nejsou veřejnou zelení.

Mezitím pracovníci obce s mapou v ruce vyznačili všechny nezastavěné a neudržované pozemky, poté vyhledali jejich majitele a přibližně na 60 adres rozeslali dopis, ve kterém jsem majitele těchto pozemků požádal o jejich posekání a udržování v takovém stavu, aby se z nich nemohla šířit semena plevelů do ostatních částí obce. Zároveň jsem těmto majitelům připomněl, že i oni budou mít v budoucnu jednodušší práci s kultivací svých pozemků. Na tuto výzvu řada majitelů reagovala a své pozemky posekali. Bohužel, ani zdaleka ne všichni.                                      

Krajský úřad náš dopis postoupil Státní rostlinolékařské správě (dále jen SRS), která je v této věci kompetentní.

Ze SRS jsme v 31. týdnu t.r. obdrželi právní analýzu v rozsahu 59 stran. Tato analýza obsahuje podrobný popis , nazvaný „Studie k otázce právní vymahatelnosti likvidace invazních rostlin“ a další dokumenty. K této analýze byl přiložen dopis, vypracovaný Ing. Jiřím Vyhnálkem, který stručnějším způsobem odpovídá na naše otázky takto - cituji:

1.      V otázce č.1 se domnívám, že vaše obec postupuje správně, pokud Chýně nemá rozšířenou působnost, a je obec Černošice příslušná svou rozšířenou působností.

2.      K otázce 2 a 3 se domnívám, že není možné použít parag. 10 zákona o obcích č.128/2000Sb. protože jednotlivá ustanovení se věcně nevztahují k dané problematice.  Jde o jinou věc. Otázka, spjatá s veřejnou zelení je irelevantní.

3.      V otázce č. 4 nelze podle mne opět použít parag. 46 zákona o přestupcích, protože sankcionace , čili postih řeší právě podle parag. 73 zákona č.326/2004 Sb. právě obce rozšířenou působností a nelze za stejný delikt ukládat více pokut.

Z toho, co nám bylo sděleno v předaných materiálech, je možné učinit závěr, že obec Chýně v této věci dosud postupovala a postupuje správně. To znamená, že pokud se na nás některý občan obrátí se stížností v této věci, my ji postoupíme Obci Černošice , která je kompetentní k jednání i postihu.

Každý, kdo má o tuto problematiku zájem, může kdykoli navštívit úřad a s materiálem, který jsme obdrželi, se na místě seznámit.  

V Chýni dne 4.8.2011                                     

              

Pavel  Fousek 

starosta obce Chýně 

 

Nejnovější zprávy

13
lis2019
Výstava v galerii Kayna

Výstava v galerii Kayna

Základem výstavy je soubor velkoformátových portrétů Václava Havla od českého sochaře, malíře a grafika Jiřího Sozanského, doplněný fotografiemi Šárky Klímové. Unikátní součástí vernisáže bude scénické čtení Havlovy Audience v podání...

12
lis2019

Ukončení rezervace

Dobrý den, vážení sousedé, s politováním oznamujeme, že místa na Pohádkovou show jsou zcela naplněna. Přihlášeno je 106 dětí. Těšíme se na vás všechny v aule 3. 12. od 16.30....

08
lis2019
Lampionový průvod a vypnutí veřejného osvětlení

Lampionový průvod a vypnutí veřejného osvětlení

Vážení občané, v pondělí 11. 11. od 17:00 do 19:00 bude zhasnuto červeně označené veřejné osvětlení. Jedná se o ulice Ke Skále, Rudenská, Okrajová, Lomená a K Roklím.Děkujeme za pochopení.OÚ Chýně  ...

06
lis2019

Zkouška rozhlasových vysílačů

Vážení občané,dnes ve 12:00 hodin proběhne zkouška nových rozhlasových vysílačů spuštěním sirén. Tato zkouška bude pravidelně každou první středu v měsíci.Děkujeme za pochopení!OÚ Chýně

31
říj2019
Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření

31.10.2019 Přinášíme Vám výsledky rozsáhlého dotazníkového šetření, které se uskutečnilo v září tohoto roku. Děkujeme ještě jednou všem 346 domácnostem, které nám dotazník vyplnily. Výsledky jsou pro naši práci velmi...

31
říj2019

Dotace pro rok 2020

Dovolujeme si připomenout  spolkům a jednotlivcům termín 15. 11. k podání dotací na akce. Zároveň do 31. prosince je nutné odevzdat vyúčtování dotací za rok 2019.  

31
říj2019
Veřejné setkání k programu Chop se Chýně

Veřejné setkání k programu Chop se Chýně

Zveme Vás 6. 11. 2019 v 17.30 do knihovny ZŠ Chýně na informativní setkání k programu Chop se Chýně. Přijďte se seznámit s možností, jak můžete i Vy rozhodovat o...

29
říj2019

ČAJ SE STAROSTKOU

Vážení občané, pravidelný ČAJ SE STAROSTKOU se bude konat dne 6.11. 2019 od 16 – 17h v obecní knihovně, Bolzanova 800. S pozdravem  Anna Chvojková, starostka

25
říj2019
30 let svobody

30 let svobody

Srdečně zveme občany na literárně-hudební a diskusní večer "30 let svobody", který se koná ve středu 13. listopadu od 19 hod. na obecním úřadu Chýně. Spolek Arbor

23
říj2019

Velkoobjemový odpad a bioodpad

Vážení občané, dne 24. 10. budete mít poslední příležitost zbavit se velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven u křižovatky Ecksteinova a Bolzanova od 15.00-19.00.  Poslední svoz bioodpadu bude 21. 11. 2019...

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz