Symboly obce

Dne 7. září 2005 projednal Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky žádost obce Chýně o udělení znaku a vlajky a doporučil je v navrhované podobě udělit. Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č. 60 ze dne 21. září 2005 byl obci znak udělen.

 

znak

Slovní popis znaku: Ve zlatém štítě pod černou hlavou se třemi zlatými liliemi modrá zvýšená hradba se třemi stínkami, v ní zkřížené zlaté gotické klíče.


Autorem předlohy je heraldik Miroslav Pavlů. Protože při tvorbě znaku obce nebyl k dispozici vhodný sfragistický podklad, bylo nutné zvolit znakové figury alternativně - vytvořit znak využitím kombinace znakových figur vyjadřujících relevantní motivy z historie obce. Východiskem návrhu se tak stal znak Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Právě Strahovský klášter Chýni od středověku (s malými přestávkami) vlastnil a spravoval. Lilie jsou prvkem širší premonstrátské symboliky a zkřížené klíče převzal Strahov do svého znaku od kláštera v Želivi. Protože Chýni vlastnili i vladykové, znak doplňuje figura hradby s cimbuřím jako připomínka tvrze, která stávala v Chýni do první poloviny 16. století. Na znaku a vlajce se tedy odráží fakt, že historie Chýně byla ve větší míře ovlivněna podřízeností Strahovskému klášteru a v menší míře vrchnosti světské. Ve znaku obce jsou užity tři barvy – černá, modrá a zlatá. Barevnost znaku vychází opět z heraldiky Strahovského kláštera.

 

V návrhu vlajky bylo přistoupeno k tzv. opakování znaku. To znamená, že vlajka obce má stejnou či velmi podobnou figurální kompozici jako znak.

Chyne CZ flag

Slovní popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, černý, zubatý žlutý a modrý, v poměru 2:1:5. V černém pruhu tři žluté lilie pod sebou. Žlutý pruh má čtyři obdélníkové zuby k vlajícímu okraji a tři stejné mezery. V modrém pruhu dva zkřížené žluté gotické klíče.

Současná grafická podoba a zobrazení znaku a vlajky bylo zařazena do archivní dokumentace Poslanecké sněmovny. Nemusí ale být neměnné. Pokud se v budoucnu rozhodneme výtvarnou podobu znaku upravit, vždy bude závazný především slovní popis, který musí být respektován ve všech detailech.
Podle § 34a odst. 3 zákona o obcích mohou znak a vlajku obce užívat ex lege nejen obce, ale i jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není její souhlas nutný, tento symbol může (vhodným a důstojným způsobem) užívat každý.
Na závěr dodejme, že zatímco o udělení znaku a vlajky je nutné požádat předsedu Poslanecké sněmovny, přijetí dalších obecních symbolů (například znělky, maskota, odznaku či loga), je v samostatné působnosti obce.

K užíití znaku je nutný souhlas obce. Volnější jsou pravidla pro použití vlajky, kde souhlas obce není vyžadován.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz