Téma, které posledních pár měsíců víří chýňské vody. Vzhledem k tomu, že stav se mění pomalu, i když práce je na tom hodně, a abychom nemuseli opakovaně zveřejňovat již jednou zveřejněné informace, vznikla tato sekce, která shrnuje aktuality týkající se situace kolem tečení a netečení vody, stavby vodojemu, mapování zasažených oblastí apod. Zároveň je zde souhrnný text mapující historii tohoto problému vytvořený ze zápisů a usnesení zastupitelstev týkajících se tohoto tématu.

 

Situace s vodou

Vážení občané,

v těchto dnech se mnozí z vás především v lokalitě U Dráhy a na Vyhlídce potýkají s velmi nízkým až nulovým tlakem vody ve špičkách cca od 19.00 – 22.30 hodin, kdy obec odebírá denní maximum vody. V ostatních oblastech tam, kde jsou domy připojeny na vodovodní řad obce, je tlak snížený, ale voda teče.

Šetření s vodou

Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Neprovádějte závlahy zahrad z vodovodního řadu stejně jako napouštění bazénů.

Současné počasí je příčinou nedostatečného doplňování zdrojů pitné vody, hrozí omezování plynulé dodávky vody do Vašich nemovitostí.

Prosíme občany, aby se taktéž předzásobili vodou.

děkujeme za pochopení

OÚ Chýně

Nedělní situace s vodou

28.5.2017

Omlouvám se za dnešní komplikace s vodou. Situace byla způsobena nedostatečnou dodávkou množství vody z Prahy. Dle informací 1VHI, byla Rudná napojena zpět na Beroun a většina vody z přivaděče šla do Chýně. I přes tato opatření nebylo možné od cca 17:00 ve výše položených místech pustit vodu a postupně se situace promítla nízkým tlakem v celé obci. Jednalo se o kombinace několika faktorů od teplého počasí, přes problémy v síti na straně Pražských vodovodů až po samotnou situaci v Chýni. V průběhu léta dojde v Chýni k zokruhování části vodovodu, které by mělo zlepšit tlakové poměry a nemělo by docházet v některých částech obce k výpadkům. Bohužel do doby výstavby vodojemu není schopná Chýně reagovat na nedostatečné množství vody dodávané z centrální sítě.

Omlouvéme se všem za komplikace výpadkem vody způsobené

Anna Chvojková

Problémy s pitnou vodou

Oznamujeme občanům, že dne 22.7.2015 došlo k závadě na přečerpávací stanici pro pitnou vodu do Chýně. Na odstranění závady se pracuje. Zatím není známo, kdy bude závada odstraněna.

Vzhledem k dlouhobému suchu a horku žádáme občany, aby nazalévali své zahrady a nenapouštěli bazény pitnou vodou z vodovodu. Tento úbytek vody pak znamená, že ve výše položených místech nemají ostatní dostatek vody na běžnou potřebu v domácnostech.

Děkujeme Vám za pochopení.

Obecní úřad Chýně

 

 

Historie projednávání pražské vody do Chýně do roku 2014

15.12.2014

10. V bodu 10. programu informovala pí Chvojková o proběhnuvším jednání s TS Rudná a 1. Vodohospodářskou - cena vody předané se v roce 2015 zvýší o 25% oproti roku 2014, u konečného spotřebitele dělá navýšení vodného cca 20 % - kalkulace byly pro posouzení předány Ministerstvu financí - oddělení cenotvorby a podnět bude zaslán na Speciální finanční úřad. Zároveň je nutné upravit smlouvu a dodělat nutné podklady; rovněž dodala, že cena vody předané z Prahy, kterou nakupuje TS Rudná je 12,40,- Kč/m3; zatím nemáme informaci, zda Praha bude navyšovat cenu vody předané, pokud ne, byla by možná úspora cca 1,- Kč/m3 vody ve vodném; k tomuto bodu uvedla pí Kovářová, že „toto je voda z Rudné zdarma – konstatuji pro ty, kteří hlasovali pro vodu z Rudné“; p. Jelínek konstatoval, že obec by si bývala pro vodu přímo z Prahy musela postavit přivaděč; na to odpověděla pí Kovářová, že stavba se mohla pořídit z dotace; zastupitelé pak vzali na vědomí informaci o ceně vodného a stočného v roce 2015.

30.6.2014

• Obec obdržela dopis od specializovaného finančního úřadu ve věci závěrů cenové kontroly u TS Hostivice (cena vody předané); FÚ zjistil, že TS Hostivice zahrnuly do kalkulace náklady na chemikálie, které již byly v ceně vody předané započteny jejich přímým dodavatelem; opakovaně zahrnované náklady jsou zahrnuty v části II. Výměru MF č. 01/2010 jako neuznatelné; tím TS Hostivice nedodržely závazný postup při kalkulaci ceny a poškozenému tak vzniklo právo na vydání neoprávněného majetkového prospěchu, ze zjištěného deliktního jednání; dopis bude předán právnímu zástupci obce k dalšímu postupu.

p. Chadima – stále jsou v Chýni problémy s pitnou vodou; je otázka, zda prodloužit smlouvu, aniž bychom měli závazné stanovisko od TS Rudná, že zlepší stav zásobování pitnou vodou; je to stále horší, voda neteče, spotřebiče nefungují;
• pí Musilová; bylo by vhodné podmínit prodloužení smlouvy tím, že TS Rudná se smluvně zaváže k zajištění určitého množství vody s příslušným tlakem vody tak, aby obec měla dostatek pitné vody i ve výše položených místech obce a dále by obec měla požadovat umístění odběru vody předané tak, aby bylo až za místem napojení odběratelů z vodovodního řadu TS Rudná; stávající smlouva s TS Rudná se dá prodloužit na 1 – 2 měsíce a mezitím jednat o podmínkách pitné vody v Chýni;
• pí Kovářová – v obci je chaos, pokud jde o napojení na pitnou vodu, některé části vodovodního řadu patří obci, některé TS Rudná, jak to bude s výší vodného u těch subjektů, které se napojí na vodovod TS Rudná; jak je to s provozováním vodovodu? Žádnou smlouvu bych neprodlužovala, TS Rudná nedodržela slovo, p. Kračmer sliboval věci, které nedodržel, při jednáních by měly být dokumenty typu zápisů, dopisů apod. použity;
• pí Musilová – investoři v Chýni budou budovat vodojemy, aby se vytvořila zásobárna pitné vody pro případ menšího tlaku vody; obec má uzavřenou smlouvu s I. vodohospodářskou společností na provozování vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce; domnívám se, že tato společnost však provozuje i vodovod ve vlastnictví TS Rudná;
• p. Jelínek – prodloužil bych smlouvu do příštího zasedání zastupitelstva;
• p. Palatinus – pokud se smlouva vůbec neprodlouží, nebude mít obec na TS Rudná páku;
• p. Fousek – navrhuji prodloužit o 2 měsíce;
• p. Kuchař – smlouva zaručuje obci 120 tis. m3 vody ročně; TS Rudná nám nemusí dát více vody;
• p. Jelínek – proč je ve smlouvě jen 120 tis. m3 vody ročně?
• p. Kuchař – zeptejte se p. Fouska;
• p. Fousek – zastupitelé hlasovali pro uzavření smlouvy; vody je dost, chybí tlak vody; to je třeba řešit;
• p. Jelínek – je nějaký posun od minula?
• p. Novotný – schůzka bude 2.7.2014;
• p. Chadima – je otázka, zda si nenajmout někoho, kdo nainstaluje měřič tlaku vody, existují státní normy na tlak vody, může jít o porušování státních norem;
• pí Musilová – měření tlaku vody prováděla I. Vodohospodářská společnost, zjistila, že tlak vody není dostatečný;
• p. Fousek – ne obec, ale jednotliví odběratelé by měli urgovat tlak vody; ti mají uzavřenou smlouvu s provozovatelem;
• pí Kovářová – s TS Rudná nutno jednat, měli by se zúčastnit pracovní porady před zasedáním srpnového zasedání zastupitelstva;
po ukončení diskuse zastupitelé hlasovali o návrhu prodloužit Smlouvu o dočasném poskytnutí kapacity ČOV Chýně TS Rudná pro napojení bytového komplexu Hostivice – jih na dobu určitou, a to do 31.8.2014; tento návrh byl schválen 5 hlasy, 2 zastupitelé byli proti (p. Chadima a pí Kovářová).

11.12.2013

• Proběhlo výběrové řízení na provozovatele ČOV Chýně; obec obdržela 3 nabídky – VAK Beroun, I. Vodohospodářská společnost a Stavokomplet; výběrová komise podle hodnotícího kriteria – výše vodného a stočného vybrala jako vítěznou firmu I. Vodohospodářskou společnost;

23.10.2013

• Obec obdržela dopis od specializovaného finančního úřadu ve věci závěrů cenové kontroly u TS Hostivice (cena vody předané); FÚ zjistil, že TS Hostivice zahrnuly do kalkulace náklady na chemikálie, které již byly v ceně vody předané započteny jejich přímým dodavatelem; opakovaně zahrnované náklady jsou zahrnuty v části II. Výměru MF č. 01/2010 jako neuznatelné; tím TS Hostivice nedodržely závazný postup při kalkulaci ceny a poškozenému tak vzniklo právo na vydání neoprávněného majetkového prospěchu, ze zjištěného deliktního jednání; dopis bude předán právnímu zástupci obce k dalšímu postupu.

18.9.2013

nájmu a provozování vodovodů a kanalizací a smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod, která je přílohou smlouvy předchozí; tyto smlouvy jsou součástí zadávacích podmínek pro výběrové řízení nového dodavatele vodohospodářské infrastruktury v obci Chýně; úvodem tohoto bodu p. Štěpánek, který za obec připravuje výběrové řízení včetně vyhotovování návrhů všech potřebných dokumentů sdělil, že stále trvá diskuse se SFŽP, od kterého dostala obec dotaci na ČOV a který stanovuje podmínky výběrového řízení; p. Štěpánek uvedl, že dnes přišla od fondu odezva na mailovou korespondenci z jeho strany, zatím neví, co obsahuje; uvedl, že se musí pozměnit ve výběrovém řízení tzv. finanční model, musí se vycházet z ceny vody předané; obec má uzavřenou smlouvu s garancí ceny vody předané na dva roky – tato garance vyprší v lednu 2015 a hrozí, že TS Rudná zvýší cenu vody předané; cena v soutěži pak bude platit pouze do doby stejné ceny vody předané od TS Rudná; p. Štěpánek uvedl, že on pro obec navrhoval do podmínek výběrového řízení cenu vody bez ohledu na to, kolik bude stát cena vody předané;
Poté se rozproudila diskuse na dané téma:
• pí Kovářová – bylo by dobré prodloužit smlouvu s TS Rudná, jinak hrozí zdražení ceny vody;
• p. Štěpánek – Rudná zřejmě nebude nakloněna tomu, aby se prodloužila cena vody předané, bylo by však dobré odsouhlasit s TS Rudná konstrukci ceny vody předané;
• p. Fousek – cena vody předané je stanovena ve smlouvě podle toho, jak bude obec Chýně splácet vodovod;
• p. Chadima – kdyby vyhrála výběrové řízení TS Rudná, stejně by mohla stanovit cenu vody předané vyšší;
• p. Štěpánek – jde o to, aby byl stanoven mechanizmus ceny vody předané;
• p. Chadima – pokud TS Rudná navýší cenu vody předané obci Chýně, měla by toto udělat i vůči ostatním obcím;
• p. Štěpánek – zastupitelé mají v ruce dvě smlouvy, chtěl jsem, aby zastupitelé posvětili obsah smluv; důležité jsou i výkonové ukazatele – jde o přílohu smlouvy hlavní; ukazatele stanovují časy, do kterých např. musí dojít např. k opravě v případě havárie apod.;
• p. Jelínek – je zvláštní, že zastupitelé mají schválit něco, co se bude (může) měnit na základě požadavků fondu;
• p. Štěpánek – komunikace s fondem není nejjednodušší;
• pí Kovářová – co bude, když provozovatel předloží podmínky, se kterými nebude obec souhlasit?
• p. Štěpánek – chci od vás připomínky, proto je vám smlouva předkládána;
• p. Chadima – jde o smlouvu na 2 roky;
• p. Jelínek – navrhuji udělat pracovní poradu zastupitelů a zde podmínky smlouvy projednat; co se stane, když odběratel odmítne podepsat smlouvu? Ve smlouvě je mnoho věcí týkajících se konečného odběratele – např. v případě havárie považuji náhradní zdroj vody na 1 osobu a den v hodnotě 5 l vody jako velmi malý objem vody;
• pí Kovářová – jaký je čas na vyhlášení výběrového řízení až po výběr provozovatele?
• p. Štěpánek – smlouva na 2 roky se nemusí uzavírat dle pravidel koncesního zákona, ale musí se uzavřít dle pravidel fondu; pravidla fondu jsou taková, že doba od vyhlášení výběrového řízení do doby podání nabídek musí být 30 dnů; poté následuje schválení fondem; tj. v první polovině října by se mohlo vyhlásit výběrové řízení, ve druhé polovině listopadu po schválení fondem by mohla být podepsána smlouva s provozovatelem; prosinec by byl na předání agendy;

31.7.2013

p.Kuchař - proběhly schůzky s TS Rudná a 1. Vodohospodářskou společností; ze schůzek vyplynulo, že je potřeba zvýšit tlak vody, avšak při zvýšeném tlaku by mohlo v některých místech prasknout potrubí;
• p. Chadima – večer neteče voda, vadí mi to; avšak jeden den se stalo, že byl v ulici U Dráhy tlak 6 atm;
• Pí Míková – vadí mi malý tlak vody, každý hází vinu na druhého;
• P. Novotný – obec záležitost řeší, najme znalce na tlakové poměry za účelem řešení situace a dalších specifik;
• P. Veselý – kolik RD se nechá postavit, aby tlak vody nebyl ještě nižší?

17.4.2013

• dosud nebyla uzavřena smlouva mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů, tj. TS Rudnou a obcí Chýně; první návrh smlouvy zaslala obec Chýně TS Rudná koncem listopadu 2012, proběhla vzájemná výměna připomínek, nyní obec čeká na připomínky druhé smluvní strany; pokud by se smluvní strany mezi sebou nedohodly, rozhodne o úpravě vzájemných práv a povinností mezi stranami ministerstvo;
• obec požádala vodoprávní úřad Černošice o prodloužení zkušebního provozu ČOV do 31.12.2013; zároveň obec podala na výzvu Státního fondu životního prostředí žádost o změnu podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace v souvislosti se změnami nastavení schvalovacího procesu koncesního řízení; v současné době stále čekáme na odpověď;
• vedení obce se stále potýká s problémy ČOV vzhledem k nekvalitní práci provozovatele – I. Vodohospodářské společnosti; obec najala odborníka – Dr. Šorma, který provádí pravidelné prohlídky na ČOV a podává obci zpětnou vazbu vč. výsledků odběru vzorků; obec opakovaně přivolala zástupce České inspekce životního prostředí k řešení situace kolem ČOV;

24.11.2012

9. V bodu 9. zasedání zastupitelstva byl projednán návrh na pověření Finančního výboru přípravou ekonomických podkladů souvisejících s výstavbou nové základní školy; úvodem tohoto bodu starosta přednesl svoje stanovisko k problematice školství v obci Chýně; uvedl, že v obci jsou 2 názorové skupiny, jedna prosazuje výstavbu nové školy, druhá vidí priority v tom, co je schopna finančně unést – rozšíření ZŠ a MŠ Chýně; zdůraznil, že jak hejtmanka Středočeského kraje, tak vedoucí odboru školství potvrdili, že budovat devítitřídní školu v obci čítající 2 tis. obyvatel není vhodné, z hlediska malého počtu obyvatel; zdůraznili, že škola se „vyplatí“ až od 4 – 5 tis. obyvatel; dále p. Novotný uvedl, že priority obce vidí v rozšíření kapacity MŠ o dvě oddělení a v přístavbě ZŠ o dvě třídy; toto je rozumná mez, na kterou obec finančně je schopná dosáhnout i bez příp. dotace; výstavba nové devítitřídní školy je finančně velmi náročná a obec není schopna ji ufinancovat i za předpokladu přiznání dotace; navíc mnoho rodičů své děti dává na II. stupni do specializovaných škol – víceletá gymnázia, jazykové školy, sportovní školy apod.; dítě má dle p. Novotného navštěvovat mateřskou školu tam, kde se narodilo, aby si získalo vztah k obci; p. Novotný rovněž poukázal na havarijní stav budovy MŠ v některých ohledech – např. rozvody teplé vody se musí velmi rychle vyměnit; p. Jelínek k projednávanému bodu uvedl, že návrh vzešel ze spolupráce se školskou radou a skupinou občanů pod vedením pí Chvojkové a navazuje na materiál předložený před časem vedení obce; poté zastupitelé 6 hlasy pověřili Finanční výbor, aby
a. vypracoval detailní přehled investičních a neinvestičních výdajů obce, připadajících na 1 žáka ZŠ, a to jak placených v rámci obce na ZŠ Chýně, tak placený obcím, kam dojíždějí děti 6. – 9. ročníků;
b. vypracoval na základě bodu D. a) analýzu finančních toků v horizontu deseti let pro oblast školství;
c. rozpracoval a konkretizoval body D. a), b) tohoto usnesení;
d. zpracoval CBA (Cost Benefit Analysis) se zahrnutím a zapracováním variant s dotací či případným úvěrem, viz podklady zpracované Mgr. Chvojkovou a předložené Školskou radou 16.10.2012;
V rámci diskuse k tomuto bodu
• p. Chadima se dotázal, kdy bude schválena smlouva o zřízení společného školského obvodu v Hostivici; bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva, které musí schválit smlouvu, proběhne kolem 10. prosince;
• pí Kovářová k tomu dodala, že v rámci novely rozpočtového určení daní bude obec od r. 2013 dostávat peníze na žáky přímo a jedna obec již nebude platit druhé obci investiční náklady;
• p. Nývlt sdělil, že prvním krokem k získání dotace na projekt výstavby nové školy je to, aby obec věděla, zda vůbec chce školu stavět;
• p. Novotný odpověděl, že svůj názor již vyjádřil;
• pí Kovářová – paní hejtmanka nemá příliš povědomí o tom, jak se žije v satelitních obcích vzhledem k tomu, že žije v Kutné Hoře; paní hejtmanka nemá dobré informace, výstavba školy je v územním plánu kraje; názorové skupiny v obci nejsou tak vyhrocené, jak bylo starostou obce řečeno; dále uvedla, že nikdo nezpochybňuje rozšíření stávající ZŠ a MŠ, avšak nelze to oddělovat od výstavby nové ZŠ; obec Chýně je na seznamu obcí, kde chybí v rámci prováděných průzkumů kapacita míst ve školství;
• p. Kuchař – pokud obec nebude mít hotový projekt na výstavbu nové ZŠ, nemůže žádat o dotaci na stavbu; je možné skloubit rozšíření stávající ZŠ a MŠ s přípravou na novou ZŠ, zároveň však víme, že obec peníze na výstavbu nové ZŠ v dohledné době mít nebude;
10. V bodu 10 byl projednán návrh na zřízení výboru pro výstavbu nové ZŠ Chýně; p. Jelínek uvedl, že ve výboru by měli být zástupci školské rady, občanů, zastupitelstva, aby byly zastoupeny všechny názorové skupiny; navrhl ustanovit jednoho ze zastupitelů jako koordinátora přípravy výboru, který by pravděpodobně později zastával funkci předsedy výboru; tento koordinátor by měl dát dohromady seznam členů výboru a jeho koncepci; pí Pokorná navrhla, aby koordinátorkou přípravných prací pro výbor byla zastupitelka pí Kovářová; návrh byl schválen 5 hlasy, pí Kovářová se zdržela hlasování.

• p. Jelínek – audit v ZŠ a MŠ; byly tam úkoly i pro obec; bude se řešit?
• pí Pokorná – jde především o rozpočet školy na finanční zdroje od obce; škola však musí př
• p. Fingerhut – termín vybudování přivaděče pražské vody do Chýně se prodloužil, kolaudace by měla proběhnout 19. prosince 2012, zatím počítáme s dodávkou pitné vody do domácností k datu 6. ledna 2013, pokud se nikdo neodvolá po vydání kolaudačního rozhodnutí; bude instalována posilující AT stanice, aby se udržel konstantní tlak i ve výše položených místech obce; na stavbě vznikly problémy – záměrné poškozování trubek – ztráta z oprav již činí 180 tis. Kč; hledá se optimální napojovací místo na rohu Lomené a Rudenské; voda bude vedena do obce 2 větvemi – pod chrášťanskou skládkou přes pozemek p. Klofy a protlakem kolem areálu p. Novotného směrem k silnici Rudenské; zároveň je požádáno o stavební povolení pro zásobování pražskou vodou města Hostivice;

6.6.2012

• Od 23. května přibývaly stížnosti na nízký tlak vody na výše položených místech obce. Na tento problém jsem upozornil ředitele TS Hostivice p. Kramera a žádal jsem ho, aby zjistil na vodárně, jestli není nastavený nízký tlak na ATS. Za krátkou dobu mi sdělil, že provedli kontrolu, vše funguje, je nastaven tlak 8,1 atm. Upozornili mě, že na původní tlakové stanici, která má sloužit ke zvýšení výkonu v případech, že ATS nestačí dodat potřebný, momentálně odebíraný objem. Z této tlakové stanice bylo podle jejich sdělení odvezeno jedno ze dvou čerpadel pracovníky 1. Vodohospodářské. Proto tuto posilující stanici nemohou spustit. Zavolal jsem jednatele této firmy, p. Aleše a vyzval jsem ho k rychlé nápravě. P. Aleš slíbil, že v pátek 25.5. čerpadlo namontují a tuto TS zprovozní. To sice provedli, ale při uvedení do provozu zjistili, že nefunguje druhé čerpadlo. Dnes, ve středu 6. června jsem se zúčastnil jednání v TS Hostivice. Jednání byli přítomni: ředitel TS Hostivice p. Kramer, místostarosta Hostivice p. Kučera, jednatel firmy 1. Vodohospodářská p. Aleš a já. P. Kramer potvrdil, že pomocná tlaková stanice je v provozu a byla vyzkoušena. Dále jsme se dohodli, že město Hostivice naší obci pošle návrh nové smlouvy o dodávce vody a tuto novou smlouvu schválí zastupitelstva. Dále jsme si ujasňovali podmínky vstupu našeho provozovatele do vodárny TS Hostivice. Dalším tématem byla kvalita vody, dodávané do Chýně. TS Hostivice byly poslány rozbory, které vykázaly vyšší obsah dusičnanů, než povoluje norma. U vzorku, odebraného ve vodárně bylo překročení v rámci nepřesnosti, kterou udává laboratoř. U vzorku, odebraného v Chýni, bylo překročení dusičnanů vyšší a dodavatel toto zdůvodňuje možným průnikem vody ze studní odběratelů, kteří čerpají vodu z vlastních studní. P. Kramer slíbil, že mi pošle výsledky jejich rozborů.
• 21. května jsme rozeslali na 3 odborné firmy poptávku na Pasport vodovodu a kanalizace. Termín předání nabídek je 4. 6. 2012. Stejně jsme postupovali při zadání finančního auditu v ZŠ. Tuto poptávku jsme poslali 23. 5. na adresu tří auditorů. V požadovaném termínu jsme přijali 2 nabídky na provedení Pasportu. Na provedení auditu v ZŠ v termínu nepřišla ani jedna nabídka. Toto poptávkové řízení budeme opakovat s delším termínem na provedení.

16.5.2012

• p. Thiel – bylo řečeno, že ve věci špatné kvality vody v Chýni budou provedeny tři odběry vč. odběru přímo v Hostivici; ve zprávě starosty jsou uvedeny pouze 2 odběry v obci Chýně; Hostivice tvrdí, že pije stejnou vodu jako Chýně, avšak vzorky odebrané v Hostivici mají lepší výsledky než vzorky odebrané v Chýni; p. Fousek reagoval, že nechá tedy odebrat vzorky i v Hostivici;
• p. Thiel – proč se dělají odběry až nyní? Odpověď p. Fouska – v minulých týdnech byly svátky a nebyla možná domluva s pracovníky TS Hostivice;
• pí Pokorná – na webových stránkách obce Chýně mělo být uvedeno, jaký je obsah dusičnanů v pitné vodě v Chýni; odpověď p. Fousek – na webových stránkách obce je odkaz na stránky TS Hostivice, kde přes klik lze získat výsledky odběrů pitné vody; dáme tedy na webové stránky obce Chýně výsledky obsahu dusičnanů v pitné vodě;
• občan – když někdo prodává nekvalitní zboží, odběratel má právo na slevu z ceny;
6. V bodu 6. byl projednán pasport vodovodu a kanalizace obce Chýně; p Fousek uvedl, že z jednání kolem vodovodu a kanalizace v obci Chýně vyplynulo, že část vodohospodářské infrastruktury (VHI) v Chýni není ve vlastnictví obce Chýně; Obec nevlastní žádný ucelený materiál, ze kterého by jednoznačně vyplývalo, co patří obci, jakou to má hodnotu a jestli tato hodnota majetku obce odpovídá tomu, co je vedeno v účetnictví; toto vše souvisí úzce s dalším postupem v koncesním řízení na výběr provozovatele VHI v obci Chýně; obec potřebuje jako základní podklad pro koncesní řízení ucelený materiál VHI, který bude důležitým podkladem pro vymezení povinností budoucího provozovatele VHI v Chýni; současný provozovatel VHI potvrdil, že mezi ním a např. společností OXES neexistuje žádná smlouva ohledně provozování VHI ve vlastnictví OXES; obec má pasport VHI z roku 2009, tento však již není aktuální a navíc není úplný – chybí zejména majetkové věci a jejich cena; k tomuto bodu se rozvinula diskuse:
• p. Pokorný – mám dotaz na p. Novotného, v jakém stavu je nyní ČOV? Odpověď – p. Aleš (zástupce provozovatele) slíbil, že od zítřka bude stálá obsluha na ČOV;
• p. Fousek uvedl, co všechno musí úplný a správný pasport VHI obsahovat - úplná pasportizace VHI, polohopis, výškopis stávající vodovodní a kanalizační sítě vč. souvisejících objektů, definice problematických úseků apod.
• p. Thiel – bude obec mapovat i části, které nejsou v jejím vlastnictví? To by znamenalo, že se bude vstupovat na cizí pozemky;
• pí Kovářová – pasport VHI v roce 2009 byl dělán na základě podkladů, které měla obec k dispozici; vycházelo se ze skutečného zaměření stavby a studia materiálů; je nutno doplnit VHI od roku 2009;
• občan – jedná se o pasport veškeré VHI nebo jen té, která je ve vlastnictví obce? p. Fousek – jde o veškeré sítě VHI vč. jímek tlakové kanalizace, kde občané souhlasili s jejich převodem do vlastnictví obce;
• pí Pokorná – navrhuje, aby občané ve věci převodu jímek tlakové kanalizace již dostali smlouvy od obce; p. Fousek – JUDr. Nigrini dostal za úkol smlouvy připravit, budu je urgovat;
• občan – navrhuji udělat analýzu „pro“ a „proti“ – výhody a nevýhody řešení;
• p. Fousek – na webových stránkách obce Chýně jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy občanů ohledně jímek tlakové kanalizace;
• p. Thiel – chce obec nechat vyhotovit zcela nový pasport, nebo se bude vycházet ze stávajícího pasportu? P. Fousek - pasport z roku 2009 neobsahuje vše, co má pasport obsahovat;
• pí Kovářová – jsme pro, aby obec zadala vyhotovení pasportu; je nutné jej mít; navrhuji občany pozvat na schůzku a vysvětlovat jim věci kolem jímek tlakové kanalizace; při předání jímek tlakové kanalizace do vlastnictví obce se zřejmě o něco zvýší stočné, avšak předpokládala bych, že se lidé jímek rádi zbaví;
• p. Fousek – na dotazy občanů ve věci jímek odpovídám lidem osobně, pokud přijdou;
• p. Novotný – nový pasport je nutný;
• p. Jelínek – má obec již nějakou nabídku na vyhotovení pasportu nebo se bude dělat výběrové řízení?
• P. Fingerhut – součástí kolaudace je i skutečné zaměření stavby, z toho lze vyjít a podklady předat zpracovateli pasportu;
• Pí Pokorná – skutečné zaměření se týká jenom domu, nikoliv jímek;
• Pí Kovářová – odborník si se zaměřením VHI poradí;
• P. Fousek – obec má již nabídku odborníka na provedení pasportu; nutno věc urychlit, jinak obec nestihne koncesní řízení;
• P. Novotný – nechť obec zadá pasport stanovenému odborníkovi, kterého má;
• P. Jelínek – měla by se uvést částka, do které obec půjde; p. Jelínek přečetl návrh usnesení – „zastupitelstvo schvaluje zadat vypracování pasportu vodovodu a kanalizace obce Chýně“; proběhlo hlasování o tomto návrhu – 3 zastupitelé byli pro návrh (p. Fousek, pí Kovářová, p. Jelínek), 4 zastupitelé se zdrželi hlasování (pí Pokorná, pp. Novotný, Chadima a Kuchař);
• Pí Pokorná – pasport z roku 2009 by se měl nechat použít a navržená částka za nový pasport by mohla být nižší;
• P. Chadima – souhlasím s pí Pokornou, nutno zjistit cenu, za jakou by se nechal nový pasport udělat při využití stávajícího pasportu;
• P. Jelínek přečetl druhý návrh usnesení – „zadat vypracování Pasportu vodovodu a kanalizace obce Chýně s tím, že bude nejdříve provedeno poptávkové řízení a následně bude vybrána nejvýhodnější nabídka“; tento návrh byl schválen všemi 7 zastupiteli;
• P. Fingerhut – do smlouvy se zpracovatelem pasportu by se mělo dát, že bude prováděna pravidelná aktualizace.

15.2.2012

6. V bodu 6. byla projednána cena vodného a stočného pro odběratele v obci Chýně v roce 2012; starosta obce uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva nebyla cena vody odsouhlasena; obec se obrátila na Ministerstvo zemědělství se žádostí o věcné posouzení kalkulace ceny vody předané městem Hostivice obci Chýně z hlediska oprávněnosti vykazovaných nákladů a dále o posouzení vykazovaných nákladů od provozovatele vodohospodářské infrastruktury (VHI) v obci Chýně ve vztahu k ceně pro konečného uživatele; obec zaslala na MZe veškeré potřebné podklady vztahující se k dané problematice; odpověď z MZe se týkala pouze ceny vody předané z Hostivice; MZe uvedlo v odpovědi, že dle jejich názoru by cena vody předané z Hostivice do Chýně měla být o 4,90,- Kč nižší, než jak ji účtují TS Hostivice; dále MZe uvedlo, že pokud nedojde mezi obcí Chýně a městem Hostivice k dohodě o ceně vody, lze požádat ze strany Chýně příslušné Finanční ředitelství nebo přímo Ministerstvo financí o cenovou kontrolu u TS Hostivice; místostarosta města Hostvice p. Kučera odpověděl na zaslaný dopis od MZe obcí Chýně, že ředitel TS Hostivice p. Kramer je v současné době na dovolené, nicméně město Hostivice odmítá, že by cena vody předané do Chýně byla předražená; uvedl, že v loňském roce proběhla u TS Hostivice cenová kontrola, která neshledala závad; podrobnější údaje k ceně vody předané podají TS Hostivice po návratu p. Kramera z dovolené; v mezidobí zaslala I. Vodohospodářská – provozovatel vodohospodářské infrastruktury v obci Chýně nový návrh kalkulace vodného a stočného, ve kterém je cena stočného navýšena na 32,842 Kč; na zasedání zastupitelstva se dostavil zastupitel p. Rydval;
Poté se k danému tématu rozvinula diskuse občanů, zastupitelů vč. p. Ivanov a p. Aleše – zástupců provozovatele VHI v obci Chýně:
P. Ivanov – MZe našlo závadu v ceně vody předané ve výši nadhodnocení ceny o 4,90 Kč/m3; já jsem však našel závadu v ceně vody předané ve výši téměř 10 Kč/ m3, a to z toho důvodu, že tvrzení Hostivice o tom, že pro Chýni odebírá cca 90% dodávané vody z Kladna a 10% z chrášťanských vrtů je přesně naopak – 10% vody je z Kladna a 90% vody z vrtů; chci být na schůzce, kterou avizoval p. starosta s p. Kramerem po jeho návratu z dovolené; k navýšení stočného I. Vodohospodářskou uvádím toto:původní kalkulace stočného vycházela z provozu pouze jedné linky na ČOV; během Vánoc se ukázalo, že bude nutné zprovoznit i druhou linku ČOV, což znamená navýšení nákladů o cca 180 tis. Kč; bezchybný provoz u lapače tuků znamená rovněž zvýšení nákladů provozovatele VHI;
• P. Fousek – na počátku byla nová ČOV provozována za cenu minulou bez problémů; dodavatel technologie ČOV upozornil již v říjnu 2011, že je nutno provozovat u ČOV obě linky, protože 1 linka není dostačující;
• P. Aleš – ČOV je ve zkušebním provozu, to znamená, že je potřeba vyzkoušet všechny varianty provozu; ČOV má 3 linky, užívají se nyní 2, v rámci zlevnění provozu byl učiněn pokus užívat pouze 1 linku, což se neosvědčilo; provozovatel kontroluje provoz ČOV denně; 17.1.2012 si obec vyžádala písemně provozování i druhé linky; společnost Cajthaml vypouští takové odpadní vody, které nejsou v souladu s kanalizačním řádem obce; do ceny stočného pro rok 2012 bylo již zakalkulováno nájemné ve výši 150 tis. Kč;
• P. Chadima – existuje deník, který eviduje záznamy o přítomnosti osob na ČOV? Odpověď p. Aleše – ano, na ČOV je umístěn deník;
• P. Fousek – pokud dnes zastupitelé neschválí cenu vodného a stočného pro rok 2012, jakou cenu vodného a stočného bude provozovatel VHI účtovat konečným odběratelům? Odpověď p. Ivanov – za novou cenu pro rok 2012 bude provozovatel účtovat vodné a stočné až v květnu 2012, takto je nastaven systém; jak dopadl ekonomicky pro provozovatele rok 2011 je schopen říci až později;
• Pí Kovářová – zásadní je zjistit, jaký je poměr vody z Kladna a z chrášťanských vrtů do obce Chýně;
• P. Kuchař – zúčastní se I. Vodohospodářská společnost koncesního řízení? Odpověď p. Ivanov – ano;
• P. Fousek – na příští pracovní poradu zastupitelů bude pozván zástupce TS Hsotivice a zástupce I. Vodohospodářské společnosti; rozdíl mezi cenou vody předané z Hostivice a cenou pro konečného zákazníka je 14,- Kč, což je hodně;
Zastupitelé odložili všemi 9 hlasy rozhodnutí o výši vodného a stočného pro rok 2012;
• p. Aleš se dotázal, proč zastupitelé vodné a stočné neschválili, chce znát zdůvodnění; p. Fousek odpověděl, že důvodem je vysoká cena vodného a stočného pro konečné zákazníky;

21.3.2011

8. K bodu 8. – výběr administrátora pro výběrové řízení provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně – uvedl p. Fousek, že převážnou část informací k tomuto bodu podal ve zprávě starosty o činnosti obce; p. Novotný dodal, že po závěru výběrové komise zjišťoval reference o doporučené firmě Euro Partners Consulting; dobrozdání byla vždy kladná a firma se přihlásila do výběrového řízení bez oslovení obcí na základě zveřejnění výzvy na webových stránkách obce Chýně; zástupce firmy p. Štěpánek je občanem Chýně, což mimochodem byl i jeden z důvodů pro významně nízkou cenu nabídky firmy; zastupitelé schválili 6 hlasy jako vítěze výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Komplexní zabezpečení přípravy koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně“ společnost Euro Partners Consulting, s.r.o., Poznaňská 451/20, Praha 8 – Bohnice; pí Kovářová se zdržela hlasování.

únor 2011

zápis ze zasedání zastupitelstva

8. V bodu 8. byl projednán přivaděč pražské vody do Chýně – starosta obce přečetl dopis ředitele TS Rudná, který obsahuje žádost o poskytnutí projektové dokumentace obce Chýně na stavbu vodovodního přivaděče Sobín – Chýně a postoupení stavebního povolení na tuto stavbu tak, aby TS Rudná mohly dokumenty použít na stavbu vodovodního přivaděče Zličín – Rudná – Chýně; cenu za poskytnuté dokumenty stanoví zastupitelé obce Chýně; p. Kračmer uvedl, že v roce 2010 požádaly TS Rudná město Hostivice o souhlas k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na přivaděč pitné vody; rada města dala souhlas, počátkem února 2011 však tento souhlas zrušila; přivaděč pro Chýni tak dle projektu TS Rudná končí v zatáčce skládky a pokračuje od areálu zeleniny Šandera po betonárku BERGER Beton; chybí tak několik desítek metrů přivaděče, a proto TS Rudná žádají obec Chýně o poskytnutí jejího projektu na přivaděč vody Sobín – Chýně; p. Fingerhutt doplnil, že rudenský přivaděč by se napojil na lokalitu Na Vyhlídce přes pozemky p. Klofy a další soukromé pozemky – zásobování pitnou vodou bude realizováno obráceně, než dnes; p. Kračmer uvedl, že cena vody předané od PVK je 8,75,- Kč (může dojít k inflaci do 4 %), k tomu se připočítají odpisy cca ve výši 8,- Kč, takže cena vody nepřesáhne 18,- Kč bez DPH; z toho vyplývá, že cena vody předané od TS Rudné dosáhne nižší částky než cena vody předané od TS Hostivice – ta činí nyní cca 30,- Kč; k tomu se připočte částka provozovatele vodovodní sítě (v Rudné činí cca 4 – 5 Kč/m3); cena vodného by neměla přesáhnout 23,- - 24,- Kč bez DPH; zahájení dodávky vody od TS Rudná by mělo být v roce 2012; dále p. Kračmer uvedl, že projekční rozpočtová cena projektu přivaděče pitné vody Zličín – Rudná – Chýně by měla být cca 52,9 mil. Kč, projekční rozpočtová cena projektu přivaděče pitné vody Chrášťany – Chýně by měla být cca 12,8 mil. Kč; p. Kračmer rovněž dodal, že výhodnější pro Chýni je cena vody vypočtená podle spotřeby celkem, tj. stejná pro všechny uživatele, kdy celkové náklady se rozpočtou na všechny obce (obyvatele obcí), zásobované pitnou vodou z přivaděče Zličín – Rudná – Chýně; druhý případ, kdy by se cena vody počítala podle množství odebrané vody pouze obyvateli z Chýně, je cenově nevýhodný pro Chýni;
a. p Chadima se otázal, zda bude dodržený tlak vody; p. Kračmer odpověděl, že ano, dokonce bude ještě vyšší než dnes;
b. pí Pokorná se otázala, kolik bude stát občana pitná voda za m3; p. Kračmer uvedl, že je nutno rozlišovat cenu vody předané a cenu vody pro občana; konečný spotřebitel by neměl platit více, než 24,- Kč/m3 bez DPH; každá obec musí vytvářet fond oprav a rezerv, který se v podstatě rovná odpisům; tj. obec by měla do ceny vodného a stočného zahrnout i částku odpisů;
c. pí. Kovářová se otázala, jak mají TS Rudná zajištěno financování přivaděče vody; p. Kračmer odpověděl, že TS mají na 70% nákladů vlastní zdroje, zbytek budou hradit z dodavatelského dohodnutého úvěru a rovněž se nabízí úvěr od banky;
d. p. Fousek uvedl, že zastupitelé by měli stanovit cenu, za kterou Chýně poskytne TS Rudná projektovou dokumentaci na přivaděč Sobín – Chýně a stavební povolení na tuto stavbu;
e. p. Kovář sdělil, že obec Chýně by měla soutěžit dodavatele stavby vodovodního přivaděče; k tomu uvedl p. Fousek, že již minulé zastupitelstvo rozhodlo o tom, že Chýně bude mít přivaděč pitné vody od TS Rudná;. p. Kračmer k tomu dodal, že obec Chýně nic nestaví, takže ani nebude nic soutěžit; dále p. Kračmer podotkl, že obec Chýně bude mít kdykoliv možnost se vrátit k vodě z Hostivice, tj. bude mít 2 zdroje pitné vody; Rudná chce dodávat pitnou vodu do Chýně, aby se jí vrátily náklady vynaložené na přivaděč vody Zličín – Rudná – Chýně; pokud budou mít TS Rudná projektovou dokumentaci od Chýně a stavební povolení, mohou začít stavět okamžitě;
f. p. Fousek navrhl cenu za poskytnutí projektové dokumentace a stavebního povolení TS Rudná, a to cenu tepelného čerpadla pro Obecní úřad Chýně;
g. p. Kovář navrhl, aby Chýně projekt a stavební povolení TS Rudná věnovala; po ukončení diskuse k tomuto bodu zastupitelé 7 hlasy schválili, aby byla poskytnuta TS Rudná projektová dokumentace na výstavbu přivaděče pitné vody na trase Sobín – Chýně včetně stavebního povolení, a to za cenu tepelného čerpadla pro Obecní úřad Chýně, maximálně však ve výši 330 tis. Kč; pí Kovářová se zdržela hlasování; v návaznosti na to p. Fousek navrhl, aby byla připravena smlouva na výstavbu přivaděče pitné vody Zličín – Rudná – Chýně; p. Kračmer uvedl, že osloví právní kancelář Šimberský, aby připravila návrh smlouvy, kterou předloží obci Chýně; pí Kovářová se omluvila z dalšího jednání ze zdravotních důvodů a opustila jednací místnost.

12.V bodu 12. byla projednána výše vodného a stočného na rok 2011 pro občany Chýně; p. Fousek uvedl, že proběhlo jednání s p. Ivanovem – jednatelem 1. Vodohospodářské společnosti, která provozuje vodovod a kanalizaci v obci Chýně; výsledkem jednání bylo snížení stočného o 1,- Kč oproti původnímu návrhu; dále p. Fousek uvedl, že do konce září 2011 musí obec Chýně, dle podmínek dotace na ČOV, vybrat nového provozovatele kanalizace a ČOV; p. Serba uvedl, že v obci se výrazně snížil tlak vody a lokalita Na Vyhlídce na to doplatila; p. Fousek odpověděl, že ke snížení tlaku vody došlo na popud občanů, kteří si stěžovali na velký tlak vody; bylo konstatováno, že velký tlak vody se dá regulovat redukčním ventilem, nízký tlak vody však uživatel nezvýší a dochází k problémům; starosta na závěr uvedl, že obec dá pokyn ke zvýšení tlaku vody a upozorní občany, kteří si stěžují na velký tlak vody, aby si pořídili redukční ventily; zastupitelé všemi 7 hlasy schválili cenu vodného a stočného na rok 2011 s tím, že vodné bude činit 47,594,- Kč/m3 vody a stočné 25,337,- Kč/m3 splaškové vody včetně DPH.

13.V dalším bodu měl být projednán výběr administrátora na výběrové řízení provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně; bylo konstatováno, že tento bod byl projednán v bodu 5. - informace starosty o činnosti.

20.1.2011

zápis ze zasedání zastupitelstva

d.proběhlo jednání komise na výběr administrátora koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci; byly osloveny 3 firmy, nabídku poslala pouze jedna firma; v návaznosti na tuto skutečnost doporučila výběrová komise poptávkové řízení zrušit a vypsat nové s cílem dosáhnout většího počtu nabídek; zastupitelé vzali na vědomí, že proběhne nové výběrové řízení na zabezpečení přípravy koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně;

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz