Téma, které posledních pár měsíců víří chýňské vody. Vzhledem k tomu, že stav se mění pomalu, i když práce je na tom hodně, a abychom nemuseli opakovaně zveřejňovat již jednou zveřejněné informace, vznikla tato sekce, která shrnuje aktuality týkající se situace kolem tečení a netečení vody, stavby vodojemu, mapování zasažených oblastí apod. Zároveň je zde souhrnný text mapující historii tohoto problému vytvořený ze zápisů a usnesení zastupitelstev týkajících se tohoto tématu.

 

Stavba vodojemu

Aktualizováno dne 7.2.2019

Dne 7.2.2019

Kontrolní dny probíhají pravidelně každý čtvrtek.Máme vyřešeno připojení na elektřinu, nadále se řeší přípojka na webu. V pondělí 4.2.2019 proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen. Na stavbě již vzniká deponie ornice a při výjezd z Chýně dávejte pozor na výjezdy vozidel ze stavby. Nyní již je mnohem více vidět, co se na stavbě děje. Pro ilustraci 3D podoba budoucího vodojemu, protože se na to často ptáte, jak ta koule bude vysoká. Koule to nebude.

ZK VDJ

Foto z poklepu

 

Podoba VDJ Chýně

rezVDJ

perspektivaVDJ

 

Dne 3.1.2019

První koordinační den - řešil se přístup na pozemek, nejkratší vzdálenosti od sítí, kácení dřevin i čištění strojů při odvozu zeminy. Výkopové práce na pozemku by dle počasí mohly být zahájeny do 3 týdnů. 

Dne 31.12. 2018

Proběhlo podepsání předávací protokolu, předání veškerých podkladů - stavební dokumentace, smlouvy s připojením IS, řešení koncepce stavby - vedoucí VN a stav jeho přeložení, hlavní vedení plynu, vlastnické vztahy vodohospodářské infrastruktury. 

Dne 21.12.2018

Dnešním dnem došlo k podpisy smlouvy Stejně jako při stavbě školy nebo školky, budeme na tomto místě informovat o průběhu výstavby vodojemu. Aktualizovat harmonogram, dávat průběžné zprávy z kontrolních dnů. Oproti škole nebu frekvence každotýdenní, ale nižší. Podrobnosti k proběhlému zadávacímu řízení včetně podepsaného znění smlouvy jsou dostupné na profilu zadavatele Obce Chýně. Kontaktními osobami za obec Chýně jsou: ve věcech smluvních a koordinačních Mgr. Anna Chvojková, starostka a ve věcech technických TDI Ing. Luboš Straka, m: 605 262 684, mail: straka(zav)vrv.cz.

Z pohledu dotace, kterou čerpáme z OPŽP je hlavní termín ukončení realizece v roce 2020, pro nás stěžejní jsou z pohledu smlouvy hlavními milníky:

1) Termín zahájení: 31. prosince 2018

2) Termín spuštění vodojemu a uvedení do zkušebního provozu nejpozději do: 30/1/2020

3) Termín dokončení a předání díla nejpozději do: 30/6/2020

Stavba probíhá na pozemcích 156/6, pro stavěniště může být dále využíván pozemek 156/759 a sousední pozemky komunikací.

Dotazy k vodě, část 2.

Proč nezafungoval přivaděč Praha - Chýně?

V době, kdy zastupitelstvo v letech 2010 až 2012 rozhodovalo připojení Chýně na pražskou vodu novým přivaděčem, byla hlavním důvodem snaha zlepšit kvalitu vody v Chýni. Až jako sekundární důvod se uvádělo, že napojením na pražský přivaděč by mohlo dojít ke zlepšení situace se slabým tlakem ve výše položených oblastech. Tehdy se 3. patra bytovek v ulici U Dráhy a Na Kališti potýkala se slabým tlakem a občasnými výpadky vody. V té době byly identifikovány dva hlavní problémy:

  • chybějící zokruhování vodovodu;
  • nedostatečné zásobení tlakem z nízko položené automatické tlakové stanice (ATS).

Původní řešení nebylo schopné vytlačit vodu do požadované výšky (v nižších polohách „praskaly trubky“), a proto vypadal nový přivaděč jako vhodné a v dané době de facto i jediné realizovatelné řešení. Někteří zastupitelé poukazovali na nevýhodu závislosti na dalším externím subjektu, ale obec neměla vlastní prostředky na výstavbu a provozování potřebné infrastruktury. Chýně tedy v letech 2011 a 2012 podepsala řadu dohod a smluv s Technickými službami Rudná o dodávkách vody a stavbě přivaděče. Ten pak začal napouštět vodu do chyňské sítě v roce 2013 a situace se opravdu zlepšila.

V letech 2014 a 2015, se znovu objevil problém s klesajícím tlakem, případně s kolísáním dodávek vody. Tentokrát byl jako důvod uváděn nedostatečný tlak čerpadel, která jsou umístěny přímo ve vodojemu Kopanina. V reakci na to byla vyprojektována a v roce 2015 instalována nová čerpadla. Opětovně došlo k malému krátkodobému zlepšení. Paralelně s tím obec realizovala opatření, od kterého se v minulosti ustoupilo – bylo vyprojektováno a realizováno zokruhování nejvýše položených lokalit. Tyto kroky ale bohužel zlepšení nepřinesly.

Závěrem lze říci, že za současný stav může řetězec chyb, často i drobných (byť i zde samozřejmě platí „po bitvě je každý generál“ a původní rozhodnutí v daném kontextu vypadala jinak, než nyní s odstupem let). Přivaděč by bývalo bylo lepší napojit na pražskou vodu přes Beroun, samotná stavba přivaděče má podle různých projektantů také svoje drobné chyby včetně umístění ATS stanice na nejvyšším místě, předávací místo se nachází na jednom z nejnižších míst v obci, historicky také chyběla celková koncepce vodovodní sítě napojování projektů, atd.

Proč už dávno nestojí vodojem?

Tuto otázku si klademe všichni. Se stavbou vodojemu se počítalo již při tvorbě územního plánu v roce 2004. První územní rozhodnutí na vodojem bylo vydáno v roce 2007. Bylo i podmínkou realizace sítí jednotlivých projektů včetně lokality Háje, Kamenice a Kaliště, Opatovka, V Roklích i Pod Horou. Pravý důvod, proč se vodojem nepostavil, znají pouze aktéři z let 2004 až 2012. Podmínka vodojemu se postupně přestala promítat v územních rozhodnutích a stavebních povoleních vydávaných stavebním úřadem Hostivice, vodoprávní úřad začal kolaudovat sítě a obec i provozovatel začali na tuto síť připojovat.

V roce 2013 se stavbou nového přivaděče začaly být sítě v nových lokalitách napojovány přímo na infrastrukturu Technických služeb Rudná. O vodojemu se mluvilo pouze jako o řešení v případě občasných výpadků, nikoliv jako o nezbytnosti pro fungování samotného systému.

V březnu 2015 byla první schůzka všech zainteresovaných s obcí mimo jiné i k nastavení systémového a koncepčního řešení zokruhování vodovodů a stavby vodojemu. Stále se pracovalo s původní variantou hlavního vodojemu o objemu 2x650m3 a dílčího pro nižší tlakové pásmo s objemem 100m3. Postupně byly řešeny jednotlivé nutné předpoklady a dílčí kroky:

  • získání vhodného pozemku pro umístění vodojemu;
  • příprava a absolvování vodoprávního řízení;
  • dohoda na optimálním způsobu napouštění vodojemu;
  • příprava projektu realizace stavby;
  • a v neposlední řadě hledání zdrojů/dotací pro financování celé akce (náklady v řádu několika desítek mil. Kč).

Po dalším postupném zhoršování situace v roce 2017 proběhla schůzka s firmou Pražské vodovody a kanalizace (PVK), jehož smluvním partnerem je TS Rudná. Na této schůzce bylo poprvé otevřeně řečeno, že systém nedokáže vykrývat špičky odběru vody v Chýni a je nutné postavit vodojem, a to velký vodojem s akumulací na 48 hodin. Z projektu následně vyplynul požadavek na 2x1500 m3 a tato varianta je nyní v přípravě na realizaci. Zahájení výstavby se předpokládá na podzim 2018, uvedení do provozu v roce 2019.

Havárie na vodovodním přivaděči

Omlouváme se všem občanům za komplikace s výpadkem dodávky pitné vody z důvodu havárie na vodovodním přivaděči z Rudné . Na opravě se intenzivně pracuje. Děkujeme za pochopení. OÚ Chýně

Situace s vodou

Vážení občané,

v těchto dnech se mnozí z vás především v lokalitě U Dráhy a na Vyhlídce potýkají s velmi nízkým až nulovým tlakem vody ve špičkách cca od 19.00 – 22.30 hodin, kdy obec odebírá denní maximum vody. V ostatních oblastech tam, kde jsou domy připojeny na vodovodní řad obce, je tlak snížený, ale voda teče.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz