Stavba vodojemu

Aktualizováno dne 25.7.2019

Dne 25.7.2019

Betonářské práce se blíží do svého finále. Upozorńujeme občany, že dne 8.8. bude vodojem napojován na vodovodní řad a budou prováděny zkoušky napouštění a těsnosti stavby. V této souvislosti nepoteče v rozmezí 9-15h voda v celé obci. Od září nás čeká osazování technologií a montáž stojírenských částí stavby.  

Dne 20.6.2019

Objekt stavby už je téměř v celé finální podobě. Chybí osadit jeřábem stropní panely a výplně otvorů. 

Dne 23.5.2019

Stavbu vodojemu navštívili žáci základní školy Chýně. Seznámili se stavebními postupy a rozsahem stavby. Aktuálně viděli betonování do forem a zpevňování sítěmi. zároveň jeřáb na místě chystá betonování druhé nádrže. 

Dne 17.4.2019

Nad úrovní terénu jsou již patrné výztuhy. Termín realizace je i díky příznivému počasí pro stavbu v mezích harmonogramu. TDI v souladu s prováděním stavby avizuje odběry zkušebních vzorků betonové směsi. 

Dne 27.3.2019

Bylo projednáno změna stavby zásypu vodojemu a zrušena 9m vysoká opěrná zeď sousedící s vedlejším pozemkem. Z dlouhodobého hlediska je i na provozní náklady dané řešení přijatelnější. Byl předán přepracovaný výkaz výměr zhotoviteli, na termín stavby nebude mít předmětná změna žádný vliv.

Dne 28.2.2019

Na stavbě řešíme výkopy a zhotovitel předloží objednateli výrobní dokumentaci včetně statických detailů řešení stavby k projednání vždy min. 60 dnů před započetím dané části stavby. Zároveň se řešila intenzita hutnění a její vliv na okolní nemovitosti. Veškeré hutnění bylo již na stavbě ukončeno.

Dne 7.2.2019

Kontrolní dny probíhají pravidelně každý čtvrtek.Máme vyřešeno připojení na elektřinu, nadále se řeší přípojka na webu. V pondělí 4.2.2019 proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen. Na stavbě již vzniká deponie ornice a při výjezd z Chýně dávejte pozor na výjezdy vozidel ze stavby. Nyní již je mnohem více vidět, co se na stavbě děje. Pro ilustraci 3D podoba budoucího vodojemu, protože se na to často ptáte, jak ta koule bude vysoká. Koule to nebude.

ZK VDJ

Foto z poklepu

 

Podoba VDJ Chýně

rezVDJ

perspektivaVDJ

 

Dne 3.1.2019

První koordinační den - řešil se přístup na pozemek, nejkratší vzdálenosti od sítí, kácení dřevin i čištění strojů při odvozu zeminy. Výkopové práce na pozemku by dle počasí mohly být zahájeny do 3 týdnů. 

Dne 31.12. 2018

Proběhlo podepsání předávací protokolu, předání veškerých podkladů - stavební dokumentace, smlouvy s připojením IS, řešení koncepce stavby - vedoucí VN a stav jeho přeložení, hlavní vedení plynu, vlastnické vztahy vodohospodářské infrastruktury. 

Dne 21.12.2018

Dnešním dnem došlo k podpisy smlouvy Stejně jako při stavbě školy nebo školky, budeme na tomto místě informovat o průběhu výstavby vodojemu. Aktualizovat harmonogram, dávat průběžné zprávy z kontrolních dnů. Oproti škole nebu frekvence každotýdenní, ale nižší. Podrobnosti k proběhlému zadávacímu řízení včetně podepsaného znění smlouvy jsou dostupné na profilu zadavatele Obce Chýně. Kontaktními osobami za obec Chýně jsou: ve věcech smluvních a koordinačních Mgr. Anna Chvojková, starostka a ve věcech technických TDI Ing. Luboš Straka, m: 605 262 684, mail: straka(zav)vrv.cz.

Z pohledu dotace, kterou čerpáme z OPŽP je hlavní termín ukončení realizece v roce 2020, pro nás stěžejní jsou z pohledu smlouvy hlavními milníky:

1) Termín zahájení: 31. prosince 2018

2) Termín spuštění vodojemu a uvedení do zkušebního provozu nejpozději do: 30/1/2020

3) Termín dokončení a předání díla nejpozději do: 30/6/2020

Stavba probíhá na pozemcích 156/6, pro stavěniště může být dále využíván pozemek 156/759 a sousední pozemky komunikací.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz