Dotazy k vodě, část 2.

Proč nezafungoval přivaděč Praha - Chýně?

V době, kdy zastupitelstvo v letech 2010 až 2012 rozhodovalo připojení Chýně na pražskou vodu novým přivaděčem, byla hlavním důvodem snaha zlepšit kvalitu vody v Chýni. Až jako sekundární důvod se uvádělo, že napojením na pražský přivaděč by mohlo dojít ke zlepšení situace se slabým tlakem ve výše položených oblastech. Tehdy se 3. patra bytovek v ulici U Dráhy a Na Kališti potýkala se slabým tlakem a občasnými výpadky vody. V té době byly identifikovány dva hlavní problémy:

  • chybějící zokruhování vodovodu;
  • nedostatečné zásobení tlakem z nízko položené automatické tlakové stanice (ATS).

Původní řešení nebylo schopné vytlačit vodu do požadované výšky (v nižších polohách „praskaly trubky“), a proto vypadal nový přivaděč jako vhodné a v dané době de facto i jediné realizovatelné řešení. Někteří zastupitelé poukazovali na nevýhodu závislosti na dalším externím subjektu, ale obec neměla vlastní prostředky na výstavbu a provozování potřebné infrastruktury. Chýně tedy v letech 2011 a 2012 podepsala řadu dohod a smluv s Technickými službami Rudná o dodávkách vody a stavbě přivaděče. Ten pak začal napouštět vodu do chyňské sítě v roce 2013 a situace se opravdu zlepšila.

V letech 2014 a 2015, se znovu objevil problém s klesajícím tlakem, případně s kolísáním dodávek vody. Tentokrát byl jako důvod uváděn nedostatečný tlak čerpadel, která jsou umístěny přímo ve vodojemu Kopanina. V reakci na to byla vyprojektována a v roce 2015 instalována nová čerpadla. Opětovně došlo k malému krátkodobému zlepšení. Paralelně s tím obec realizovala opatření, od kterého se v minulosti ustoupilo – bylo vyprojektováno a realizováno zokruhování nejvýše položených lokalit. Tyto kroky ale bohužel zlepšení nepřinesly.

Závěrem lze říci, že za současný stav může řetězec chyb, často i drobných (byť i zde samozřejmě platí „po bitvě je každý generál“ a původní rozhodnutí v daném kontextu vypadala jinak, než nyní s odstupem let). Přivaděč by bývalo bylo lepší napojit na pražskou vodu přes Beroun, samotná stavba přivaděče má podle různých projektantů také svoje drobné chyby včetně umístění ATS stanice na nejvyšším místě, předávací místo se nachází na jednom z nejnižších míst v obci, historicky také chyběla celková koncepce vodovodní sítě napojování projektů, atd.

Proč už dávno nestojí vodojem?

Tuto otázku si klademe všichni. Se stavbou vodojemu se počítalo již při tvorbě územního plánu v roce 2004. První územní rozhodnutí na vodojem bylo vydáno v roce 2007. Bylo i podmínkou realizace sítí jednotlivých projektů včetně lokality Háje, Kamenice a Kaliště, Opatovka, V Roklích i Pod Horou. Pravý důvod, proč se vodojem nepostavil, znají pouze aktéři z let 2004 až 2012. Podmínka vodojemu se postupně přestala promítat v územních rozhodnutích a stavebních povoleních vydávaných stavebním úřadem Hostivice, vodoprávní úřad začal kolaudovat sítě a obec i provozovatel začali na tuto síť připojovat.

V roce 2013 se stavbou nového přivaděče začaly být sítě v nových lokalitách napojovány přímo na infrastrukturu Technických služeb Rudná. O vodojemu se mluvilo pouze jako o řešení v případě občasných výpadků, nikoliv jako o nezbytnosti pro fungování samotného systému.

V březnu 2015 byla první schůzka všech zainteresovaných s obcí mimo jiné i k nastavení systémového a koncepčního řešení zokruhování vodovodů a stavby vodojemu. Stále se pracovalo s původní variantou hlavního vodojemu o objemu 2x650m3 a dílčího pro nižší tlakové pásmo s objemem 100m3. Postupně byly řešeny jednotlivé nutné předpoklady a dílčí kroky:

  • získání vhodného pozemku pro umístění vodojemu;
  • příprava a absolvování vodoprávního řízení;
  • dohoda na optimálním způsobu napouštění vodojemu;
  • příprava projektu realizace stavby;
  • a v neposlední řadě hledání zdrojů/dotací pro financování celé akce (náklady v řádu několika desítek mil. Kč).

Po dalším postupném zhoršování situace v roce 2017 proběhla schůzka s firmou Pražské vodovody a kanalizace (PVK), jehož smluvním partnerem je TS Rudná. Na této schůzce bylo poprvé otevřeně řečeno, že systém nedokáže vykrývat špičky odběru vody v Chýni a je nutné postavit vodojem, a to velký vodojem s akumulací na 48 hodin. Z projektu následně vyplynul požadavek na 2x1500 m3 a tato varianta je nyní v přípravě na realizaci. Zahájení výstavby se předpokládá na podzim 2018, uvedení do provozu v roce 2019.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz