Historie vodojemu a vody

Aktualizováno 16. 4. 2018

16.4.2018

Níže uvádíme odpovědi na vaše nejčastější dotazy, které dorazily na OU:

 

Proč netekla v neděli voda a netekla až do pondělního rána?
Primárním důvodem bylo, že do Chýně voda ani nepřitékala nebo přitékala ve velmi malém množství, takže nebyla schopná zásobovat celou obec. To, že netekla voda až do rána je neobvyklé a zdá se, že to mohlo být způsobeno technickým problémem na přečerpávací stanici. Přesnou příčinu poskytovatel zatím zjišťuje. Oficiálně nám poskytovatel důvod zatím nesdělil, neoficiálně - Praha ve špičce takové množství vody nemá.

Na koho se máme obracet?
Provozovatelem vodovodů a kanalizací v obci Chýně je 1.Vodohospodářská společnost. V případě poruchy, výpadků vyplývají povinnosti provozovatele ze zákona 274/2001.

Odkud teče/neteče voda do Chýně?
Provozovatelem a smluvním partnerem pro občany je 1. Vodohospodářská společnost. Obec odebírá vodu prostřednictvím TS Rudná z Pražských vodovodů a kanalizací z vodojemu Kopanina.

Kdo vydal souhlas s napojením na vodu nemovitostí stojících na kopci?
Nemovitosti se připojovaly na přivaděč ve vlastnictví TS Rudná a veškeré potřebné dokumenty včetně garance dostatečného množství vody vystavil vlastník přivaděče TS Rudná v letech 2013-2015, územní rozhodnutí k zasíťování je již z roku 2007. Existují i pozdější dodatky k těmto smlouvám, ale ty jsou jen technického charakteru kvůli změně smluvní strany na akciovou společnost.

Může obec zabránit kolaudaci nově dostavěných nemovitostí?
Nemůže. Stavby jsou povoleny na základě splnění všech podmínek předložených ke stavebnímu povolení. V době stavby nemovitosti je již přípojka na vodu zkolaudována a nemovitosti jsou často již připojeny.

Proč se připojuji nové a další nemovitosti, když nám už teď voda neteče?
Nemovitosti, které se v současné době připojují a dostavují, vznikají v rámci projektů, jejichž výstavba byla dána pravomocnými územními rozhodnutími vydanými v letech 2007-2011 a jejich realizace byla krátkodobě přerušena vlivem ekonomické krize. V ostatních případech platí stavební uzávěra na nově budované přípojky účinná od 09/2017.

Proč obec nezajistí mobilní cisterny?
Povinnost zajistit mobilní cisternu při výpadku či poruše je z hlediska zákona o vodovodech a kanalizacích povinností provozovatele. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávky vodu jen v případech živelních pohrom, havárii vodovodu, vodovodní přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku, což dle jeho stanoviska není součsný stav. Zároveň má povinnost tuto skutečnost bezprostředně oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví, vodoprávnímu úřadu a dalším institucím. Vychází ze zákona 274 / 2001 par.9 Dle tohoto zákona obec může v samostatné působnosti vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou upravuje způsob náhradního zásobování vodou. Protože situace se rychle zhoršuje, předložím v nejbližší době zastupitelům návrh trvalého nedělního přistavení cisteren.

Lze nějak apelovat na obyvatele, aby v nejhorší době omezili plýtvání vody na nejnutnější činnost?
Ano apelovat lze. Zároveň obec požádala minulý měsíc o schválení opatření obecné povahy o nakládání s vodou vodohospodářský úřad Černošice. Potom bude neoprávněné nakládání s pitnou vodou jako je např. zalévání zahrad nebo napouštění bazénu také přímo postižitelné.

Co je pravdy na tom, že vnitřní síť obce je špatně postavená?
Připojení je uděláno tak, že přivaděč přivádí vodu do Chýně na kopci, voda teče dolů a následně je vytlačována nahoru. To jistě není ideální řešení a přispívá ke zhoršování situace. Další problémy byly se špatným nebo přímo neexistujícím zokruhováním vodovodních řadů, ty byly ale vyřešeny v průběhu let 2016 a 2017.

Pod Chýní je prý jezero, proč se nenavrtáme do něj?
Dle průzkumných vrtů, které se realizovaly s výstavbou dálnice D5, se na katastrálním území obce Chýně nachází místa se zvodnělou horninou. Jsou zde i prameny kvalitní vody protékající opukou s velmi vysokou tvrdostí. Zásobování vodou do veřejného vodovodu podléhá přísným zákonům. Zprovoznění vrtů je dlouhodobou záležitostí na min. 3-5 let a k tomuto finančně náročnému investičnímu počinu musí být rozhodnutí zastupitelstva a jasný podklad na přínos tohoto rozhodnutí. Aktuální problém se tímto způsobem řešit nedá. Vzhledem k vysoké tvrdosti takovéto vody je to i v dlouhodobém pohledu nedokonalé řešení.

Co se bude dít? Jaká jsou řešení? Kdy voda poteče?
Krátkodobé - přistavení cisteren, případně průjezd cisteren v neděli mezi 18 - 21h

Střednědobé
• umístění vaků na vodu, tj. V podstatě dočasného vodojemu - v současné době probíhají projekční práce k napojení na veřejný vodovod a dobíhá atestace výrobku na české normy. Původní předpoklad květen / červen musíme vlivem přísnějších hygienických požadavků posunout na období červenec / srpen. Umístěním vaků nedojde k úplnému vyřešení situace, ale mělo by dojít k výraznému zlepšení situace.
• přepojení části obce nebo spoluzásobení z přivaděče Hostivice - Chýně. Toto opatření poslední dva roky vždy ztroskotalo na a) neochotě TS Hostivice spolupracovat s 1. Vodohospodářskou společností kvůli soudnímu sporu a neplacení faktur ze strany 1.VH, které z rozhodnutí soudu v r. 2015 hradila obec - tato neochota/zábrany trvá a b) na exkluzivitě zásobování Chýně vodou zakotvené ve smlouvě s TS Rudná z r.2011 a s tím související hrozby hradit náklady spojené se vzdáním se této exkluzivity (dle vedení TSR cca 14mil. Kč plus ušlý zisk). V posledních dnech se jednání s TS Rudná podařilo posunout do stádia, kdy je TS Rudná ochotna na toto řešení za určitých podmínek přistoupit. Pokud dojde k finální dohodě, k spoluzásobení z přivaděče Hostivice – Chýně by mohlo začít docházet od června / července 2018.

Dlouhodobé
• dokončení projektu dvou tlakových pásem - termín odevzdání červenec 2018, realizace srpen / září 2018
• 18. 1. 2018 byla předložena žádost o dotaci na stavbu vodojemu, momentálně žádost doplňujeme o vyžádané dokumenty OPŽP, v průběhu květen / červen bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby vodojemu. Předpokládáme zahájení realizace v říjnu / listopadu 2018. Termín spuštění do zkušebního provozu léto / podzim 2019, kolaudace květen / červen 2020

 

zastupitelstvo 7.3.2018

4. Je řešena záležitost týkající se vodojemu. Žádost o dotaci byla předložena k 18. 1. 2018. V této souvislosti proběhla v České televizi reportáž (byla natáčena v 1. polovině ledna), která byla natáčena za účelem memoranda, které má podepsat Středočeský kraj s Prahou ohledně posílení infrastruktury v oblasti dodávek vody. Investice, která je potřebná pro zlepšení celkové situace s vodou je cca 2,6 miliardy Kč. Bez této investice, dle slov paní starostky, není možné vodu redistribuovat z vodojemu Kopanina do míst, které nemají akumulaci, případně míst, které jsou obslužné až v druhém řádu, což jsou právě obce v lokalitě Praha – Západ. Po odvysílané reportáži proběhlo několik aktivit. V posledních pěti týdnech proběhlo několik jednání ohledně možnosti napojení flexibilní nádrže od společnosti FT Vaky s.r.o. jako dočasné řešení problémů s vodou, než obec vystaví vlastní vodojem. V současnosti již obec pro instalaci předmětné nádrže získala povolení Ministerstva zemědělství, TS Rudná, Krajské hygienické stanice. Jedná se o systém, který má kapacitu 250 m3, jeho instalace by byla provedena v lokalitě, kde se nachází ATS. Tento systém by sloužil jako velká cisterna, resp. dočasný vodojem. Je to vlastně velký vak, který se napouští v době, kdy voda k dispozici je a  v době, kdy voda v síti není, je z tohoto vaku voda odebírána. V podstatě by se jednalo o testování potřeb budoucího vodojemu s ohledem na množství vody, které bude k jeho napouštění potřeba, nicméně noční průtoky dle současných měření by měly být dostatečné k tomu, aby k napouštění této nádrže mohlo docházet. Paní starostka uvedla, že dle současných informací 60 domácnosti z cca 900 v Chýni nemá pravidelně v neděli ve večerních hodinách vodu a u dalších cca 140 rodin dochází k poklesu tlaku vody. Tato situace by se měla naistalováním zmiňovaného vaku zlepšit.

18.1.2018

Dle plánu byla předložena žádost o dotaci na stavbu vodojemu. Věříme, že bude úspěšná. Pro rok 2018 zároveň opětovně bude platné Opatření Obecné Povahy a pokusíme se alternativním systémem zajistit zásobování vodou. Jakmile budeme mít k danému řešení více informací, budu Vás na tomto místě informovat.

zastupitelstvo 22.11.2017

Většina činností od minulého zasedání se týká aktualizace dat PRVKUK a vodojemu. Jedná se o databázi, v níž se evidují vodovody a kanalizace středočeského kraje. S ohledem na problémy, které má obec Chýně s vodou (např. pravidelně v neděli voda neteče…), dochází k intenzivním jednáním s PVS o výstavbě vodojemu a o posílení čerpadel na Kopanině. Paní starostka však uvedla, že je potřebné počítat s tím, že se tato situace v nejbližších době nezlepší. V rámci PRVKUK jsou zadávána opatření, která by mohla být použita v rámci žádosti o dotaci, která musí být podána nejpozději do 18. ledna 2018. V současné době probíhá revize veškeré stavební dokumentace vodojemu. Požadovaná kapacita vodojemu je 2 x 1 500 m3, vodojem bude mít udržovací schopnost H48 (původně požadavek na H24), což je požadavek Prahy při jakémkoliv výpadku ze Želivky, tj. aby byla Chýně po dobu min. 48 hodin soběstačná ze zásobování plánovaného vodojemu. V současné době se podávají žádosti o vyjádření k dokumentaci, je vypracovávána požárně-bezpečnostní studie. Společnost Oakland Trade byla požádána o darování dalšího pozemku o rozloze 800 m2 z důvodu, že na pozemek, který má v současnosti obec na výstavbu vodojemu k dispozici, se vodojem se zvýšenou kapacitou nevejde.

Je připravována žádost o trvalé opatření obecné povahy na omezení užívání pitné vody z vodovodu, která bude podána na odbor životního prostředí v Černošicích v průběhu příštího týdne.

zastupitelstvo 30.10.2017

Proběhlo jednání o zvýšení dodávek vody od společnosti Pražské vody a kanalizace (PVS). Tohoto strategického jednání o dodávkách vody z Prahy do celého přivaděče Zličín – Rudná – Chýně se účastnila i TS Rudná jako majitel tohoto přivaděče. PVS vydalo oficiální souhlas s dodávkou vody do celého přivaděče tak, jak jej pro celou trasu předložila TS Rudná ( 1 200 000 m3 ). Potřeby vody pro Chýni na období až do roku 2036 byly vody. Investice do čerpadla na Kopanině (místo, na které je napojen rudenský přivaděč) - obec bude podávat žádost o dotaci v rámci potřeby výstavby nutného vodojemu a tuto investici do dotace zahrne. Při posilování Kopaniny však vzniknou další nutné investice v řádech miliard korun, které by měl však uhradit kraj, protože Kopanina se musí posílit pro celou oblast napojenou na toto místo v rámci metropolitní oblasti. Nicméně stále platí, že jakékoli zvýšené dodávky vody od PVS (a poté od TS Rudná) do obce Chýně jsou podmíněné výstavbou vodojemu (žádost o dotaci se připravuje k podání k 18. 1. 2018).

zastupitelstvo 20.9.2017

Zpráva starostky

Společnost VRV (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.) připravila zprávu ohledně dodávek vody do obce Chýně a výstavby vodojemu. Závěrem této studie je, že obce Chýně nemá vybudovanou dostatečnou infrastrukturu, která přivádí vodu z Prahy do Chýně, tzn., že bude potřebné do budoucna zajistit, jak a z čeho se bude nový vodojem napouštět. Reálny termín pro realizaci vodojemu a jeho uvedení do provozu je rok 2019 (zahájení výstavby podzim 2018). Pracovní verze Ekonomické studie ke stažení.

Otázka veřejnosti: Jak to bude s kolaudací, která je naplánovaná za účinnosti stavební uzávěry?
Pani starostka odpověděla, že opatření obecní povahy o stavební uzávěře nemá na kolaudace vliv.
Paní starostka dále v závěru uvedla, že si obec Chýně vyžádala posudek z kladenských vodáren na kvalitu vody, přičemž se jedná o vodu hloubkovu. Paní starostka uvedla, že mnoho lidí lpí na pražské vodě z Přední kopaniny, jedná se o vodu povrchovou, která je sice měkká, nicméně má dle posudku i řadu negativ, jako např. obsah stopového množství antibiotik, antikoncepce a jiných léčiv. Hloubková voda je naopak tvrdá, ale zase má větší obsah minerálních látek. Obě varianty splňují všechny normy a požadavky na pitnou vodu a je tedy na každém jednotlivci, ke které variantě si přikloní.
Dle názoru paní starostky však obce Chýně bude stát zanedlouho před rozhodnutím, kterou vodu bude odebírat a za jakých podmínek, aby mohlo dojít k naplňování plánovaného vodojemu, protože není možné tyto dva zdroje míchat dohromady, aby nedocházelo k různým vzájemným kontaminacím.
S novým vodojemem je již počítáno v novém územním plánu a jeho kapacita je plánována na 2 x 1 500 m3.
Paní starostka dále připomněla, že se budou konat volby do Poslanecké sněmovny a že Chýně bude mít již dva volební okrsky (obě na Obecním úřadě Chýně – zasedačka a bývalá knihovna).

zastupitelstvo 28.6.2017

Dodatek č. 3 Smlouvy o spolupráci při realizaci záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci
Vzhledem k tomu, že se obci Chýně nepodařilo zajistit firmu, která by pomohla obci vyřešit situaci s vodojemem, oslovila společnost BEMETT s.r.o., v jehož lokalitě se budoucí vodojem má nacházet, s prosbou o pomoc, jestli by nemohla s obcí v tomto směru spolupracovat. Obec Chýně se se společností BEMETT s.r.o. v Dodatku č. 3 mj. dojednala spolupráci při výstavbě centrálního vodojemu obce Chýně na pozemku parc. č. 156/6 v k.ú. Chýně tak, že společnost BEMETT s.r.o. zajistí projektovou dokumentaci včetně potřebných podkladů, přičemž náklady na její zajištění uhradí společnost BEMETT s.r.o. a jejich výše pak bude započtena proti úhradě kompenzačního příspěvku dojednaného v plánovací smlouvě s tím, že obec bude koordinovat a odsouhlasovat jednotlivé kroky přípravy a zpracování projektové dokumentace, včetně veškerých finančních toků.
V souvislosti s tímto záměrem již byla podána nabídka společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na hydraulické posouzení vodovodu obce Chýně, a to hlavně externích zdrojů. Paní starostka k tomu uvedla, že v minulosti se obec Chýně soustředila hlavně na vnitřní zdroje (zokruhování, posílení ATS…). Nicméně bylo zjištěno, že stávající problémy s vodou nejsou zapříčiněny nedostatky na straně obce, ale jedná se o problém vnější skrze zásobování celé Prahy – západ, jelikož vodojem, který je umístěn na Kopanině není schopen dodávat vodu v potřebném množství do všech satelitních lokalit.
Obec Chýně má tu výhodu, že se může případně napojit i na vodu přitékající z Hostivice a proto jsou naplánována jednání o tom, že by byla Chýně zásobována z části i „kladenskou vodou“ (Hostivice jsou napojeny již na „pražskou vodu“ s tím, že je částečně míchaná s vodou „kladenskou“). Nová koncepce má tedy vyřešit, jak se bude plánovaný vodojem napouštět a jak řešit problémy s vodou z vnějšku směrem do Chýně, tak, aby obec Chýně měla dostatečné množství vody. Paní starostka uvedené doplnila tím, že požadavek pro rok 2025 je 550 000 m3 za rok, což v součastné době je o řád méně, přičemž k navyšování dochází hodně skokovitě i během roku.
Zároveň proběhla jednání se Středočeským krajem, kde obec Chýně na tyto přetrvávající problémy s vodou upozornila. K tomu, aby se vyřešil problém na Přední Kopanině je potřebná investice cca 1,8 miliardy, takže se v současnosti budou hledat hlavně finanční zdroje na její pokrytí. Bude ustavena pracovní skupina na úrovni kraje, zástupci obce budou součástí této skupiny.
Paní starostka závěrem zdůraznila, že bohužel v této situaci neexistuje rychlé řešení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o spolupráci při realizaci záměru společnosti BEMETT s.r.o. a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci.
Hlasování: pro návrh: 7 proti návrhu: 0 zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/6/2017.

zastupitelstvo 24.5.2017

6. Bylo ukončeno třetí poptávkové řízení na projekt koncepce vodovodní infrastruktury a projekt vodojemu. Výběrového řízení se zúčastnili 2 dodavatelé s nabídkou 600 000,- Kč a 2 000 000,- Kč. Vybraný dodavatel po zjištění situace v Chýni zakázku opětovně odmítl a realizovat ji nebude. Dle slov paní starostky odmítají firmy realizaci vodojemu jednak z důvodu špatné vodovodní infrastruktury v obci Chýně a špatnému nadimenzování vodovodních trubek a způsobu přivádění vody do obce formou stromu s jednotlivými větvemi a ne zokruhováním. V důsledku této situace se obec Chýně obrátila na developery, kteří přislíbili, že se pokusí oslovit projektanty, s nimiž spolupracují v rámci vlastních lokalit, přičemž projekt spolu s koncepcí by vypracovali na vlastní náklady. Projekt vodojemu však musí být hotový nejpozději do konce října 2017, což je termín, kdy musí být předložena žádost o dotaci, jelikož se jedná o poslední možný termín v rámci tohoto dotačního titulu. Paní starostka sdělila, že toto je dle jejího názoru druhý důvod, proč oslovené firmy odmítly realizaci zakázky, jelikož se jedná o šibeniční termín, ačkoliv obec vyhlašovala výběrové řízení poprvé již v listopadu 2016. Termín realizace vodojemu a uvedení do zkušebního provozu je naplánován na rok 2019.

zastupitelstvo 29.3.2017

Dotaz veřejnosti: V lokalitě „Na Vyhlídce“ je často slabý tlak vody, v důsledku čeho voda neteče. Jak bude obec tuto situaci řešit a jak přistupuje obec ve vztahu k rozsáhlé nové výstavbě v obci Chýně k povolování nových přípojek s ohledem na již nedostatečnou kapacitu ČOV?

Paní starostka k tomu sdělila, že množství předávané vody je ošetřeno ve smlouvách a nová připojovací místa obec v současné době nepovoluje (žádné nové lokality), tzn., že celá IV., V. a VI. etapa výstavby společností BEMETT Chýně s.r.o. a EMBALADOR s.r.o. nebude obcí povolena do doby, než dojde k navýšení kapacity ČOV, přičemž bude na developerech, jestli navrhnou nějaké řešení akceptovatelné pro obec Chýně.

Co se týče přivaděče vody, paní starostka sdělila, že se s 1. Vodohospodářskou pracuje na nové koncepci nakládání s vodami a na aktualizaci stavby vodojemu. Jsou již připraveny některé podklady pro podání žádosti o dotaci (podzim 2017/jaro 2018). Paní starostka závěrem uvedla, že dle jejího názoru dojde k nápravě celé situace v roce 2019. Částečně ke zlepšení tlaku vody by mělo dojít při zokruhování vodovodního potrubí mezi ulicemi Bolzanova - Krátká a Bolzanova – Točivá. Problémem taktéž je, že trubky vedení přivaděče jsou dimenzovány na 4 000 ekvivalentů, v obci je sice oficiálně hlášeno 2 700 obyvatel, reálně však podle nátoku na ČOV v obci bydlí cca 4 000 obyvatel a proto tyto problémy mohou být způsobeny i tímto extrémním odběrem vody ve špičce, na který daný přivaděč nebyl dimenzován. Řešením by mohla být rekonstrukce přivaděče z Chrášťanských vrchů, který by se sice kvůli tvrdosti vody nepoužíval trvale, ale pouze na vykrytí těchto špiček a to jen do doby, dokud by společnosti Development Chýně s.r.o., která bude stavět lokalitu „Pod Horou“ nezokruhovala vodovodní potrubí i ze spodní části obce.

Pan Sága dále doplnil, že s ohledem na problémy s vodou, se bude pravděpodobně vztahovat na jednotlivé vlastníky rodinných domů možnost získat dotaci na nádrže na vodu.

Uspokojivě a definitivně je však schopen celou situaci, dle slov paní starostky, vyřešit pouze nový vodojem s dostatečnou kapacitou.

zastupitelstvo 21.9.2016

Darovací smlouva společnosti OAKLAND TRADE a.s. na pozemek parc. č. 156/6
Starostka obce k uvedenému bodu zasedání uvedla, že po dvou letech vzájemných jednání se na srpnovém zasedání akcionářů společnosti OAKLAND TRADE a.s. podařilo domluvit, že bude obci Chýně bezúplatně darován pozemek s
par. č. 156/6 o celkové výměře 1300 m2 za účelem stavby vodojemu. Je to jeden z nejvýše položených pozemku v k.ú. obce Chýně.
Obec bude muset při nabytí této nemovitosti zaplatit darovací daň ve výši cca 300 000, - Kč.  Dle názoru starostky obce se jedná o velice strategickou investici a velký krok k vyřešení vleklých problémů s vodou v obci Chýně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností OAKLAND TRADE  a.s., IČO 270 88 651, na pozemek parcelní číslo 156/6 v k. ú. Chýně za účelem výstavby vodojemu.
Hlasování: pro návrh: 8
proti návrhu: 0
zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/9/2016.

Projektová dokumentace a žádost o dotaci na výstavbu vodojemu
Paní starostka obce dala všem přítomným k dispozici nákres s umístěním vodojemu. Paní starostka k tomu uvedla, že původní projektová dokumentace byla vyhotovena v roce 2006 a počítala s maximem 3 500  – 4 000 obyvatel. Vzhledem k
tomu, že obec Chýně bude mít nejpozději v roce 2025 6 000 – 7 000 obyvatel, bude potřeba tuto skutečnost také v projektové dokumentaci reflektovat a způvodních 2 x 650 m3 se bude muset kapacita navýšit na 2 x 1500m3. Dále bude muset dojít ke změně hygienických zásad, úpravny vody a tlakové stanice (nově budou v Chýně zřízená dvě tlakové pásma, aby se situace vyřešila dlouhodobě).
Cena úpravy projektové dokumentace se bude pohybovat mezi cca 500 000 – 700 000 Kč. Obec bude muset taktéž požádat o nové územní rozhodnutí. Ve vztahu k žádosti o dotaci paní starostka obce sdělila, že se žádosti podávají na Státní fond životního prostředí, přičemž reálná výše této dotace se pohybuje od 55% - 60%.
Celkové odhadované náklady 1. Vodohospodářské se pohybují mezi 25 000 000 – 27 000 000 Kč, tzn., že reálná dotace se bude pohybovat mezi 14 000 000 – 15 000 000 Kč. Polovina zůstatku by pak měla být hrazena z příspěvku developerů na infrastrukturu v nadcházejících 2 – 3 letech, tj. obec bude muset investovat z vlastních prostředků cca 6 – 7 miliónů na výstavbu vodojemu.
Žádost o dotaci musí být předložena nejpozději do poloviny příštího roku, protože další výzva je pak plánovaná až na rok 2018, a tím bychom se dostali s realizací vodojemu až do roku 2020.
Paní starostka dále vysvětlila důvody nutnosti výstavby vodojemu - s problémy vody se v obci Chýně potýká 80% obyvatel, přičemž důvodem je nedostatek vody ze strany Technických služeb Rudná, které nejsou schopné zajistit dostatečné dodávky vody ve špičkách. Dalším problémem je, že obce Chýně je postavena na jednom páteřním přivaděči, který je zkonstruován takovým způsobem, že v něm dochází k rozvolnění tlaku. Tím, že není zakruhovaný, tak asi na 12ti místech „koncových nemovitostí“ v Obci Chýně dochází k tomu, že tam nedochází k cirkulaci vody, v důsledku čehož tam někdy teče voda rezavá a s nánosem.
S tímto zakruhováním je počítáno již v projektu na výstavbu školy a je tam přichystaná propojka, kterou se propojí celá tato lokalita s novou lokalitou Bemettu. Výška vodojemu bude max.10–11m nad terénem, aby tam mohl být využíván
i přirozený tlak objemu vody. Vodojem se bude napojovat mimo špičku mezi 23 – 4 hod, a měl by být konstruován tak, aby v těchto pěti hodinách byl schopen dosáhnout 100% své
kapacity.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování aktualizované projektové dokumentace na výstavbu vodojemu na pozemku parc. č. 156/6 k. ú. Chýně a podání žádosti na výstavbu tohoto vodojemu na Státní fond životního prostředí.
Hlasování: pro návrh: 8
proti návrhu: 0
zdržel/a se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/9/2016.

zastupitelstvo 3.8.2016

v období 1. 6. 2016 - 31. 8. 2016 je omezeno nákladání s vodou a zároveň s ohledem na přetrvávající problém s vodou po domluvě s 1. Vodohospodářskou a odborem v Černošicích bylo vydáno rozhodnutí, že po dobu platnosti vyhlášky obce, tj. do 31. 8. 2016 obec Chýně nevydává souhlasná stanoviska k novým žádostem na připojení na vodu. Tato stanoviska se budou opětovně vydávat až od 1. 9. 2016. V mezidobí bylo jednáno s 1. Vodohospodářskou a byla jí předána kompletní projektová dokumentace na původní vodojem; bylo jednáno se společností Oakland Trade a.s. o pozemku na vodojem; situace s vodou by se měla vyřešit stavbou vodojemu. Tato stavba by se měla realizovat za pomocí dotací z Operačního programu životního prostředí. Momentálně má kompletní projektovou dokumentaci k dispozici 1. Vodohospodářská k připomínkování, závazný termín jejího vyjádření byl stanoven do konce srpna tak, aby žádost o dotaci mohla být předložena v příštím roce;

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz