Situace s vodou

Vážení občané,

v těchto dnech se mnozí z vás především v lokalitě U Dráhy a na Vyhlídce potýkají s velmi nízkým až nulovým tlakem vody ve špičkách cca od 19.00 – 22.30 hodin, kdy obec odebírá denní maximum vody. V ostatních oblastech tam, kde jsou domy připojeny na vodovodní řad obce, je tlak snížený, ale voda teče.

 

Dodavatelem se smluvně zajištěnou pozicí výhradního dodavatele vody pro obec Chýně jsou Technické služby Rudná. V aktuálně platné smlouvě z roku 2011 nejsou bohužel nastaveny povinné minimální dodávky vody ve špičkách, ani povinný minimální tlak. Aktuálně připravujeme novou smlouvu, která se bude na zastupitelstvu dne 28.6. schvalovat. Zde jsme již minimální hranici pro dodávky vody ve špičkách nastavili. Celková kapacita odebírané vody z Rudné je ve smlouvě navýšena tak, aby celkový objem vody i pro nově připojené nemovitosti (dle smluv s developery) dostačoval.

Denní výkyvy obce (v případě, že s dodavatelem vody není staveno jinak) standardně zajišťují vodojemem. Obec se k této variantě přiklání také, bohužel, v nedávné době došlo 3x k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele koncepce nakládání s vodou a projektové dokumentace na vodojem, ale buď se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil, nebo před podpisem smlouvy po zjištění aktuálního stavu vodovodní infrastruktury odstoupil. V posledních dnech se nám podařilo zajistit společnost, která bude řešit koncepci nakládání s vodou, a to jak situaci uvnitř obce, tak situaci vně obce. Jsou zajištěni i projektanti, kteří poté, kdy budou stanoveny parametry vodojemu, zpracují technickou dokumentaci. Jedná se ale o řešení, které bude trvat delší čas.

Situace s vodou musí být řešena i vně obce. Při našem hledání náhradních dodavatelů vody jsme zjistili, že Pražské vodovody a kanalizace jsou přetíženy dodávkou vody do obcí v okolí Prahy, odběry jsou velmi vysoké a Pražské vodovody a kanalizace přijímají opatření pro zajištění dostatku vody pro Prahu, na což doplácí obyvatelé obcí v okolí Prahy. Např. čerpadlo, které mělo posílit dodávky do přivaděče z Rudné, Pražské vodovody a kanalizace nepovolily Rudné osadit, protože lokalita okolo Rudné i okolní obce v blízkosti Prahy příliš vyčerpávají kapacitu pražské vody. Je třeba vést strategická jednání, aby obec, která musí dostát všem svým závazkům vůči developerům z předchozích let, měla zajištěnu vodu pro velký nárůst počtu obyvatel.

Nezbytnou součástí těchto jednání je posuzování počtu obyvatel obce – jedná se však pouze o občany přihlášené v obci k trvalému pobytu. V současné době máme přihlášených cca 2.800 obyvatel, avšak v Chýni žije velmi vysoký počet nehlášených obyvatel, cca 1.000. Tento počet nehlášených obyvatel, kteří samozřejmě přesto vodovodní infrastrukturu v obci využívají, situaci nemálo komplikuje.

V příštím týdnu budou vedena jednání mezi TS Rudná (zastupuje všechny obce napojené na jejich vodovodní přivaděč) a Pražskými vodovody a kanalizacemi (odtud odebírá Rudná do svého přivaděče vodu), které mají problémy s vyššími dodávkami vody. Obec Rudná a okolní obce se stejně jako naše obec silně rozvíjejí a situaci je třeba řešit všude.

Obec přijala několik opatření. Nepřipojuje k vodovodnímu řadu stavebníky s novými žádostmi o stavební povolení, připojuje pouze domy, které byly postaveny a jsou zahrnuty do plánovacích smluv obce uzavřených v roce 2004, a jejichž spotřeba vody bude pokryta v rámci nově podepisované smlouvy s TS Rudná.

Aktuální nedostatek vody řešíme přistavením cisteren s pitnou vodou, ty jsou a budou postaveny do ulice U Dráhy a na Vyhlídku, protože situace tam je nejhorší.

Mimořádné opatření pro nakládání s pitnou vodou bude prodlouženo nejméně do září. Znovu apelujeme na občany, aby neprováděli závlahy zahrad ve špičkách od 19.00- 22.30 hodin z vodovodního řadu, stejně jako napouštění bazénů.

Dle informací by se situace s vodou měla v naší obci zlepšit na konci tohoto měsíce, situace je nejhorší v těchto velmi suchých a horkých dnech, v době prázdnin se situace v Chýni stabilizuje.

Z výše uvedených všech důvodů znovu apelujeme na občany, aby šetřili v době špiček vodou a v případě potřeby využili cisterny s vodou.

Děkujeme za pochopení

OÚ Chýně

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz