Investiční referent


Výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání

V souladu s ustanovením §6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji výzvu k přihlášení zájemců o zaměstnání na pozici investiční referent – poloviční úvazek.
Název územního samosprávného celku: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 03 Chýně, IČ 002 41 296

Druh práce a místo výkonu práce:
• zajišťování agend na úseku investic a správy majetku,
• práce s územním plánem, příprava a vyřizování dokumentace pro stavební řízení,
• vypracovávání stanovisek obce ke stavebnímu řízení,
• jednání s orgány geodézie, stavebními úřady, katastrálním úřadem apod. ve věci svěřených činností, zatupování obce při kolaudačních řízeních, jednání na místě stavby vyhlašovaných orgány státní správy,
• příprava výběrových řízení investičních akcí,
• příprava podkladů k žádostem v rámci dotačního řízení, spolupráce s firmami zajišťujícími dotace pro obec, vyhledávání možností poskytnutí dotací pro obec apod.

Požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správních činností, kterou má zájemce vykonávat:

• min. vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
• vzdělání v oboru stavebnictví, nebo jiného technického zaměření výhodou
• základní znalost příslušných právních předpisů (stavební zákon, zákon o pozemních komunikacích, správní řád…)
• uživatelská znalost práce s PC
• samostatnost a spolehlivost
• komunikativnost a kladný vztah k veřejnosti
• řidičské oprávnění skupiny B
• vhodné také pro důchodce, maminky na mateřské, nebo studenta
Zájemce podá na Obecní úřad Chýně písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
• jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Informace o pracovním místě:

a) platová třída 10 (dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v rozhodném znění)
b) místo výkonu práce: Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, 253 03 Chýně
c) poloviční pracovní úvazek
d) pracovní poměr na dobu neurčitou
e) předpokládaný termín nástupu: leden 2018 nebo dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky: do 2. 11. 2018 do 12,00 hod.; na přihlášky podané po lhůtě nebude brán zřetel.
Místo a způsob podání přihlášky: přihláška musí být podána písemně na Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice k rukám tajemníka obecního úřadu.

Obec Chýně si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.


V Chýni dne 17. 10. 2018

  Veřejná výzva k přihlášení zaměstnanců o zaměstnání - investiční referent

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz