Konkurz na ředitele/ředitelku mateřské školy

KONKURZ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zastupitelstvo obce Chýně ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky nově zřizované Mateřské školy, která od 1. července 2018 převezme část činností příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha – západ.

Hledáme energického a pozitivního člověka, který bude pokračovat v budování MODERNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO 21. STOLETÍ,

která je součástí komunitního prostoru obce.

Současná základní škola si stanovila ve spolupráci s pedagogy, rodiči i dětmi motto a určité aktivity, směry a hodnoty. Uvítali bychom, kdyby byly v mateřské škole, která bude spolupracovat úzce se základní školou a do které budou děti z mateřské školy ve většině případů přecházet, respektování a rozvoj těchto hodnot, tedy soulad směřování již v době předcházející nástupu dítěte do školního vzdělávání.

Vybrané aktivity, směry a hodnoty naší základní školy, která má motto „S jasnou myslí
a otevřeným srdcem“: v naší škole

 • aktivně sledují nové informace a trendy v oboru a přemýšlí o jejich příčinách a důsledcích  
 • jsou otevření novým věcem, zkouší, hledají 
 • respektují osobnost dětí i jejich momentální naladění, upřednostňují individuální přístup 
 • povzbuzují děti k hledání, pochybování, nesoutěžení, vzájemné pomoci; pracují s celým člověkem
 • respektují různorodost a hledají cesty, jak s ní pracovat 
 • nebojí se zpětné vazby  

Požadujeme:

 1. organizační schopnosti, schopnost vést tým lidí, vlastní iniciativu
 2. respektující přístup, důraz na inovativní formy vzdělávání a zkušenost s nimi
 3. komunikační dovednosti na vysoké úrovni
 4. znalost odborné problematiky a legislativy v předškolním vzdělávání
 5. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

Nabízíme:

 1. možnost tvorby nového ŠVP a transformace vzdělávací strategie i provozu
 2. maximální podporu zřizovatele
 3. finanční ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
 4. dopravní dostupnost z Prahy

K přihlášce přiložte:

 1. písemnou koncepci rozvoje mateřské školy v rozsahu max. 2 normostrany
 2. strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů
 3. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání případně doklady o dalším vzdělání relevantní pro výkon funkce
 4. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele školy (ne starší 3 měsíců)
 7. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 8. čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/87736_Cestne-prohlaseni-ke-stazeni

Předpokládaný termín konání konkurzu:

 1. - 30. dubna 2018

Předpokládaný nástup na pracovní místo:

 1. 7. 2018

Přihlášku s uvedenými doklady doručte do:

 1. dubna 2018  do 12 hod. na adresu: Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, 253 03 Chýně
  Obálku označte slovy: „Konkurz- mateřská škola-neotvírat“

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz