Správce haly

 Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji výzvu k přihlášení zájemců o zaměstnání na pozici

                                                                                   SPRÁVCE HALY

                                                           jako součásti sportovního a kulturního centra

Název územního samosprávného celku: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 03 Hostivice, IČ 002 41 296

Hledáme energického, pozitivního, nejlépe sportovně založeného
a společenského člověka, který bude spravovat novou sportovní halu, která se stane sdíleným prostorem obce a školy a zařadí se svými aktivitami do sportovního a kulturního centra obce.

Hala bude kromě svých základních sportovních funkcí zajišťovat i další kulturní program – školní akademie, koncerty, přednášky, divadelní představení většího rozsahu, aj. aktivity většího rozměru. Hala bude zároveň školní tělocvičnou.

Uvítáme člověka manuálně zručného, nejlépe sportovně založeného, který bude úzce spolupracovat s komunitním   koordinátorem v   obci a    především se základní školou
a sportovními oddíly aj.

Co vás čeká?

 • Správa a údržba venkovního hřiště a sportovní haly jako sdíleného prostoru obcí a školou
 • Organizační zajišťování provozu vybudované sportovní haly
 • Zajišťování využívání haly veřejností, zájmovými sdruženími a jinými subjekty
  a její propagace
 • Pořádání sportovních akcí pro veřejnost v prostorách sportovní haly
 • Spolupráci při zajišťování kulturní činnosti v obci, vlastní návrhy a iniciativa jsou vítány, spolupráce s komunitní koordinátorkou
 • Příprava a úklid sportovního náčiní, manipulace s teleskopickou tribunou

 

Jaké znalosti/dovednosti/vlastnosti byste měli mít?

 

 • Minimálně SŠ vzdělání
 • Zkušenosti s pořádáním sportovních, kulturních a společenských akcí - výhodou
 • Dobré organizační a komunikační schopnosti, časová flexibilita
 • Samostatnost, vlastní iniciativa, kreativita, dobrý vztah k lidem a dětem
 • Znalost práce s výpočetní technikou  

 

Co nabízíme?

 

 • Nabízíme především příjemné pracovní prostředí nové sportovní haly
 • Pracovní poměr celý úvazek
 • Smlouvu na dobu určitou na jeden rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, pracovní doba nejlépe od 14.00 do 22.00, popř. víkendy
 • Podporovat budeme i další sebevzdělávání a rozvoj – školení, semináře apod.
 • Nástup bychom uvítali v květnu 2018 nebo dle dohody
 • Služební mobil a stravenky
 • 5 týdnů dovolené

Zájemce podá na Obecní úřad Chýně písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce.

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: 

 

 • návrh koncepce využití sportovní haly a venkovního hřiště v písemné podobě
 • životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správy sportovních zařízení, organizování sportovních popř. kulturních akcí
 • krátký motivační dopis
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíc; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doložíte bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky: do 10.4. 2018; na přihlášky podané po lhůtě nebvude brán zřetel

 

Místo a způsob podání přihlášky: přihláška musí být podána písemně na Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 03 Hostivice k rukám tajemníka obecního úřadu.

Obec Chýně si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

 

V Chýni dne 13. 3. 2018 

  

Mgr. Silvia Pospiechová                                                                                            

tajemník Obecního úřadu Chýně

 

Vyvěšeno dne: 13. 3. 2018

Sejmuto dne: 9. 4. 2018

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz