Knihovník - knihovnice

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání

KNIHOVNÍK - KNIHOVNICE

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji výzvu k přihlášení zájemců o zaměstnání na pozici knihovníka/knihovnice/člověka pro kulturní centrum.

Název územního samosprávného celku: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ 002 41 296
Hledáme energického, pozitivního a společenského člověka, který vybuduje v obci novou moderní knihovnu pro 21. století, která se stane sdíleným prostorem obce a školy a položí tím základy kulturního centra obce.
Knihovna bude kromě svých základních funkcí zajišťovat i další kulturní program – např. semináře pro rodiče a veřejnost na různá témata, jednorázové přednášky, besedy s různými osobnostmi, autorská čtení, různé typy vyprávění atd., a to samostatně i ve spolupráci se školou. Knihovna bude zároveň knihovnou školní.

Uvítáme člověka iniciativního s vlastními nápady, který pro takovou práci potřebuje mít především vizi, komunitního ducha, dobré komunikační schopnosti a chuť vybudovat místo, kam se lidé budou chtít vracet a trávit svůj čas.

Co vás čeká?


• Samostatné zajišťování chodu knihovny jako sdíleného prostoru obcí a školou.
• Spolupráci při zajišťování kulturní činnosti v obci, vlastní návrhy a iniciativa jsou vítány, spolupráce s komunitní koordinátorkou
• Revize knihovních sbírek a zpracovávání knihovního fondu pro potřeby výpůjčního procesu v knihovně
• Modernizace obecní knihovny, spolupráce při modernizaci knihovny školní
• Aktualizace katalogů podle stanovených metodik
 
PRO ŠKOLNÍ KNIHOVNU TAKÉ

• Zajišťování školní knihovny
• Čtenářský program pro prvňáčky s pasováním na čtenáře na závěr první třídy
• Seznamovací „seminář“ pro jednotlivé třídy o knihovně (jak, co, kde najít, funkce, možnosti)
• Pravidelná seznamování dětí s novými knížkami, organizace autorských čtení pro děti
• Umožnění návštěvy knihovny jako čítárny dětmi se třídou během školního vyučování či přestávek
• Vedení dětské knihovny a rozšiřování fondu dětské knihy, vedení pedagogické a odborně výchovné knihovny pro rodiče – knihy o výchově, pedagogice, psychologii atd.
• Objednávání a čítárna časopisů – dětských
• Popř. zajištění čtenářských dílen/čtenářského klubu pro děti
• Vedení nástěnky o knihovně s novinkami atd.
• V budoucnu zajištění kopírování, tisku (pro děti, veřejnost)
• Popř. dle dohody omezený prodej papírnických potřeb pro školáky, či vedení malé kavárny, která je prostorově propojena s knihovnou (pokud, pak vedení kavárny dětmi či pracovníkem kulturního centra, případně obou)

Jaké znalosti/dovednosti/vlastnosti byste měli mít?

• Minimálně SŠ vzdělání, vzdělání v oboru knihovnictví výhodou
• Výhodou znalost knihovního zákona
• Výhodou praxe na obdobné pozici (především knihovníka)
• Výborné organizační schopnosti
• Samostatnost, vlastní iniciativa, kreativita, pečlivost dobrý vztah k lidem a dětem Dobrá uživatelská znalost MS Office, uvítáme orientaci v práci s  technologiemi (moderní knihovna bude některé typy nástrojů využívat)

Co nabízíme?

• Nabízíme především příjemné pracovní prostředí v nové budově školy a možnost vybudovat moderní knihovnu a kulturní centrum v obci (k dispozici máme v současné době v obci aulu v nové škole, knihovnu a od května 2017 i velkou tělocvičnu, která bude umožňovat i konání malých i velkých společenských akcí obecních i školních; postupně budou do centra zahrnovány další aktivity)
• Platovou třídu 8. dle dosaženého vzdělání a praxe (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v rozhodném znění)
• Pracovní poměr prozatím na poloviční úvazek
• Smlouvu na dobu určitou na jeden rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
• Podporovat budeme i další sebevzdělávání a rozvoj – školení, semináře apod.
• Nástup bychom uvítali v únoru/březnu 2017 nebo dle dohody
• Služební mobil a stravenky
• 5 týdnů dovolené

Zájemce podá na Obecní úřad Chýně písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
 
• jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:


• VIZE MODERNÍ KNIHOVNY PRO 21. STOLETÍ v písemné podobě
• Kreativní podrobný NÁVRH aktivit v knihovně/kulturním centru na dobu 1 roku dle Vaší představy v písemné podobě
• životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností knihovnických, popř. organizování kulturních akcí
• krátký motivační dopis
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíc; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doložíte bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky: do 12. 1. 2018; na přihlášky podané po lhůtě nebude brán zřetel.
Místo a způsob podání přihlášky: přihláška musí být podána písemně na Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice k rukám tajemníka obecního úřadu.
Obec Chýně si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.


V Chýni dne 13. 12. 2017

 


           Mgr. Silvia Pospiechová
        tajemník Obecního úřadu Chýně

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz