Komunitní koordinátor

V souladu sustanovením §6 odst. l zákona č. 312/2002 sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašují výzvu k přihlášení zájemců o zaměstnání na pozici investiční referent.

Název územního samosprávného celku: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ 002 41 296

Druh práce a místo výkonu práce:

 • Koordinace podkladů a logistické zajištění jednání vrámci komunitně vedeného rozvoje obce, organizace pravidelných tematických konzultací
 • Spolupráce a logistické zajištění komunitního života v obci
 • Spolupráce na přípravě a organizaci jednotlivých obecních akcí apod.
 • Pracoviště Chýně s místem výkonu práce v katastru obce Chýně
 • Pracovní úvazek: 20h týdně nebo možnost i brigádně


Předpoklady: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý-pobyt, dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem. Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správních činností, kterou má zájemce vykonávat:

 • min. střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • dobrá uživatelská znalost práce s PC
 • samostatnost a spolehlivost, výborné organizační schopnosti, odolnost proti stresu, časová flexibilita
 • komunikativnost a kladný vztah k veřejnosti
 • Zájemce podá na Obecní úřad Chýně písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:

jméno, příjmení a titul zájemce
datum a místo narození zájemce
státní příslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana datum a podpis zájemce.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíc; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Informace o pracovním místě:

a) platová třída 9 - 11 (dle nařízení vlády č. 222/2010 sb., o katalogu prací veveřejných službách a správě, vrozhodném znění vzávislosti na dosaženém vzdělání a délce dosavadní praxe)
b) místo výkonu práce: Obecnf úřad Chýně, Hlavní 200, 253 01 Chýně
c) plný případně poloviční pracovní úvazek
d) pracovní poměr na dobu neurčitou
e) předpokládaný termín nástupu: co nejdříve
Lhůta pro podání přihlášky: do 30. 9. 2016

Místo a způsob podání přihlášky: přihláška musí být podána písemně na Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 0l Hostivice k mkám tajemníka obecního úřadu. Adresa, na kterou se přihláška odesílá: Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice.

Obec Chýně si vyhrazuje právo zmšit výběrové řízení kdykoliv v jeho proiběhu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz