Pozice investiční referent

V souladu sustanovením §6 odst. l zákona č. 312/2002 sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašují výzvu k přihlášení zájemců o zaměstnání na pozici investiční referent.

Název územního samosprávného celku: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice, IČ 002 41 296

Druh práce a místo výkonu práce:

 • zajišt'ování agend na úseku investic a správy majetku,
 • práce s územním plánem, příprava a vyřizování dokurnentace pro stavební řízení,
 • vypracovávání stanovisek obce ke stavebnímu řízení,
 • jednání s orgány geodézie, stavebními úřady, katastrálním úřadem apod. ve věci svěřených činností, zatupování obce při kolaudačních řízeních, jednání na místě stavby vyhlašovaných orgány státní správy,
 • součinnost při výběrových řízeních investičnfch akcí, 
 • koordinace dodavatelů investičních zárněrů obce,
 • příprava podkladů kžádostem vráínci dotačního řízení, spolupráce sfirrnami zajišt'ujícími dotace pro obec, vyhledávání možností poskytnutí dotací pro obec apod.

Předpoklady: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý-pobyt, dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem. Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správních činností, kterou má zájemce vykonávat:

 • min. vyšší odborné vzdělání nebo střednf vzdělání smaturitní zkouškou voboru
 • stavebnictví, nebo jiného technického zarněření
 • uživatelská znalost práce s PC
 • samostatnost a spolehlivost
 • komunikativnost a kladný vztah k veřejnosti
 • řidičské oprávnění skupiny B

Výhoda:

 • praxe v obom stavebnictví
 • základní znalost příslušných právních předpisů (stavební zákon, zákon o pozemních komunikacích, správní řád. ..)
 • zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění, nebo jiná odborná způsobilost pro výkon správních činností na úseku stanovených

Zájemce podá na Obecní úřad Chýně písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana datum a podpis zájemce.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíc; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Informace o pracovním místě:

 • a) platová třída 10 - 11 (dle nařízení vlády č. 222/2010 sb., o katalogu prací veveřejných službách a správě, vrozhodném znění vzávislosti na dosaženém vzdělání a délce dosavadní praxe) 
 • b) místo výkonu práce: Obecnf úřad Chýně, Hlavní 200, 253 01 Chýně 
 • c) plný případně poloviční pracovní úvazek 
 • d) pracovní poměr na dobu neurčitou 
 • e) předpokládaný termín nástupu: leden 2018

Lhůta pro podání přihlášky: do 30. 9. 2017

Místo a způsob podání přihlášky: přihláška musí být podána písemně na Obecní úřadChýně, Hlavní 200, Chýně, 253 0l Hostivice k mkám tajemníka obecního úřadu. Adresa, na kterou se přihláška odesílá: Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice.

Obec Chýně si vyhrazuje právo zmšit výběrové řízení kdykoliv v jeho proiběhu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Celé znění výzvy k přihlášení zájemců o zaměstnání na pozici investiční referent

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz