V této části webových stránek naleznete všechny plánovací a strategické dokumenty obce včetně informací o stavu jejich projednání. Aktuálně je zde zveřejněn strategický plán, územní plán a změna č. 3, stav projednání nového územního plánu a plán sportu.

Vydání změny č. 2 územního plánu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014

-  ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHÝNĚ 

Zastupitelstvo obce Chýně, jako správní orgán příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle § 173 odst. 1 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, kterým byla usnesením zastupitelstva č. 37/2014 ze dne 20.11.2014 vydána Změna č. 2 územního plánu obce Chýně.

Změna č. 2 územního plánu obce Chýně obsahuje:

1. Výrok

- textová část (14 číslovaných stran). Další listy obsahují titulní stranu, údaje o  pořizovateli a projektantovi a obsah.
- grafická část  
• výkres základního členění území (M 1:5000)
• hlavní výkres (M 1:5000)
• výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (M 1:5 000).

2. Odůvodnění včetně rozhodnutí o námitkách.

Změna č. 2 územního plánu obce Chýně je vystavena k nahlédnutí:
v kanceláři č. 109 Obecního úřadu Chýně, Hlavní 200, 253 01 Hostivice v úředních hodinách - pondělí a středa 8,00 – 12,00 hod., 13,00 - 18,00 hod., úterý 7,00 - 11,30 hod., čtvrtek 12,00 - 15,30 hod. a pátek 7,00 - 13,00 hod. nebo na webových stránkách obce Chýně www.chyne.cz.

Poučení:
Opatření obecné povahy se podle §173 odst. 1 správního řádu oznamuje veřejnou vyhláškou.
Opatření obecné povahy v souladu s § 173 odst.1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Proti Změně č. 2 územního plánu obce Chýně, vydané formou opatření obecné povahy v souladu s § 173 odst.2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze v souladu s § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Mgr. Anna Chvojková
starostka obce Chýně


Vyvěšeno dne:26.11.2014

Sejmuto dne: 12.12.2014

Přílohy ke stažení:

Chýně - koordinační výkres

Chýně - hlavní výkres

Chýně - širší vztahy

Chýně - VPS

Chýně ZPF

Chýně - základní

 

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz