Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství 2020 -2024

Na základě naplnění povinnosti stanovené v § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (obec, která produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu, zpracovává v samostatné působnosti plán odpadového hospodářství (dále také „POH“) pro odpady, které produkuje, a odpady, se kterými nakládá) si obec Chýně nechala vypracovat Plán odpadového hospodářství obce pro období pěti let – na období 2020 – 2024.

POH je strategický dokument pro odpadové hospodářství obce, vycházející z priorit předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, zvyšování podílu úpravy vznikajících odpadů s následným využitím (recyklací) takto upravených odpadů a optimalizace nakládání s odpady při všech činnostech obce. Skládá se z části analytické, závazné a směrné a musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami.

Účelem POH je stanovit výhled pro systém odpadového hospodářství obce Chýně na období 5 let, cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství, nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání se vznikajícími odpady, opatření pro splnění cílů závazné části, podmínky pro realizaci navrženého systému OH původce, způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení OH. POH má působnost pro celé správní území obce a jeho platnost je stanovena na období 5 let.

Plán odpadového hospodářství byl schválen Zastupitelstvem obce Chýně Usnesení č. 13/2/2020.

Plán odpadového hospodářství 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz