Strategický plán rozvoje obce Chýně

Strategický plán rozvoje obce Chýně

Vize

"Chýně je příjemné a klidné bydlení v přírodě u Prahy s moderním zázemím pro život"

 

Úvod

1. Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
tímto dokumentem deklarujeme zájem samosprávy na zodpovědném růstu Chýně a vymezujeme konkrétně priority a směry rozvoje naší obce do budoucnosti.

Naše obec zažívá velký přírůstek počtu obyvatel a ve velmi krátké době, přibližně do čtyř let, se stane městečkem. Tím je obec dokonce dosud na prvním místě v růstu ze všech obcí v ČR. Při takto rychlé expanzi je třeba zvládnout zajištění potřebných služeb pro stávající i nové spoluobčany a nastavit koncepci rozvoje obce.

Strategický plán rozvoje obce definuje cíle obce a konkrétní rozvojové projekty. Umožňuje lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky, včetně usnadnění přístupu k čerpání prostředků z EU. Strategický plán rozvoje obce také podporuje komunikaci s veřejností a podnikateli tím, že pomáhá překonat odpor ke změnám a informuje o nových příležitostech a záměrech obce.
Prostředky obce jsou značně omezené a každý rozvoj je tudíž o prioritách. Výsledným efektem by mělo být maximální možné využití příležitostí a silných stránek a snížení slabých stránek a ohrožení obce. Naší snahou je zajistit pro obec maximální možné využití příležitostí, které nabízejí dotační tituly z EU, ale také národní dotace a granty. V případě naší obce je také účelné a možné zapojení kapitálu soukromého sektoru, který má podobně jako obec zájem na atraktivitě Chýně.

Chýně se bude soustředit na zajištění vody, kanalizace, komunikací a služeb pro občany, v první fázi zejména školských služeb. Tyto priority zajistí důstojný rozvoj a růst naší obce a umožní nám se v budoucnu orientovat na budování dalšího nadstandardního zázemí, patřícího k aktivnímu životu a bydlení.

2. Potřeba a charakter strategického plánu

Strategický plán rozvoje obce Chýně (dále SPROM) je základním střednědobým programem samosprávy pro řízení budoucího rozvoje obce. Je zde deklarována vize obce, která je všeobecnou dohodou o budoucnosti. Na základě analýz definuje cíle obce a navrhuje konkrétní rozvojové projekty. Umožní tak lépe plánovat a dobře hospodařit s finančními prostředky rozpočtu obce včetně účelného čerpání prostředků nejen z fondů EU.

Strategický plán rozvoje obce vychází z celostátních koncepcí, jako je Národní rozvojový plán a Strategie regionálního rozvoje ČR. SPROM reflektuje především na slabé stránky ROP NUTS 2 Střední Čechy a snaží se zlepšit situaci dynamicky se rozvíjející obce, které je součástí NUTS 2 Střední Čechy.

Základním východiskem se však staly především vize vyššího územního samosprávného celku - Středočeského kraje, kam Chýně svou koncepcí rozvoje zapadá.

3. Metodika zpracování

Strategický plán rozvoje Chýně byl připraven ve spolupráci zastupitelstva a odborného konzultanta [1] , který se specializuje na rozvoj samospráv.

V první řadě došlo k definování výchozího stavu obce (profilu). Byl zhodnocen současný stav a vymezeny základní závěry a trendy vývoje v posledních letech. Následně byla volena klasická konstrukce SPROM s cílem co nejvíce zmapovat příležitosti rozvoje obce, její ohrožení, silné i slabé stránky (SWOT analýza) a dobrat se ke konkrétním oblastem strategických cílů směřujících k realizaci vize. Strategické cíle byly voleny s ohledem na reálné možnosti obce a jsou klíčové pro zpracovávání akčních plánů a projektů, ke kterým bude docházet v průběhu realizace celé strategie.

Pro stanovení dalších prací bylo nutné definovat vizi obce, tedy nejobecnější formu přání toho, jaká by obec Chýně měla být v dlouhodobém horizontu cca 20 let. Vize obce byla připravena po několika jednáních se zastupiteli a se zástupci obecního úřadu.

Popsaným postupem obec dosáhla maximálního efektu s důrazem na praktické využití dokumentu a potenciálu rozvoje obce. V průběhu definování SPROM bylo důsledně dbáno, aby celý dokument navazoval na strategické dokumenty vyššího územně samosprávného celku, Středočeského kraje.

Závěry ze situační analýzy současného stavu

4. Základní profil

 • blízkost hlavního města Prahy
 • velmi prudce stoupající počet obyvatel očekávaný nárůst ze současných cca 700 obyvatel na skoro sedminásobek (cca 5 000 obyvatel do konce r.2012)
 • v obci jsou zastoupeny všechny generace s diferencí staré a nové zástavby
 • očekávaný prudký nárůst bytových objektů
 • velmi dynamická bytová výstavba
 • převážná část práceschopných obyvatel dojíždí za prací do Prahy
 • první písemná zmínka r.1273, prehistorické archeologické nálezy dokládají starší osídlení z doby laténské (500 př.n.l. – 0, dr.R.Turek) původně zemědělská obec
 • z historie zachovaný objekt Pivovarský dvůr
 • členství obce ve svazku obcí „Poutní cesta k Hájku“
 • rozpočet obce má stabilní základ s potenciálem růstu díky stoupajícímu počtu obyvatel

5. Doprava a technická infrastruktura

 • velmi špatný stav silnic
 • nedobrý stav místních komunikací a chodníků
 • kabelová televize je rozvedena v části obce
 • v části obce je elektro a telefon vedený nad zemí (stará zástavba), v části obce je uložený do země
 • blízkost hlavního tahu na Prahu
 • budování karlovarské dálnice
 • blízkost dálnice D5
 • napojení většiny místních částí na Pražskou integrovanou dopravu (chybí napojení lokality Na Vyhlídce)
 • železniční trať (v současnosti využívána převážně pro nákladní dopravu)
 • potřeba napojení na pražský vodovod
 • nový vodovod v obci
 • čistírna odpadních vod s malou kapacitou, vzhledem k rozvoji
 • kanalizace v obci
 • odpady, zajištění svozu
 • problém při řešení bioodpadu

6. Občanská vybavenost, bydlení, školství, kultura a sport

 • obec nemá venkovní ani kryté sportoviště (kurty, fotbalové hřiště, tělocvičnu apod.)
 • obec má jen hřiště dětské, volejbalové a malé travnaté na malou kopanou
 • obec nemá prostory pro kulturní a společenské aktivity občanů
 • hospody a restaurace
  • Pivovar
  • Krčma
  • Bowling
  • Hospoda „U Veselého Kuchaře“
  • Hospoda „Hájek“
  • Kantýna „OK Trans“
 • lékař
 • knihovna
 • poštovní středisko
 • obchod
 • plně vytížená kapacita stávající mateřské školy
 • základní škola s malou kapacitou
 • málo funkční Sokol a HZS
 • nedostatečná práce s mládeží a důchodci

7. Společensko – kulturní život

 • Sdružení OPS Strahovský rybník, Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení Hostivice-Chýně, OS Arbor, OS Za Chýni pro život
 • vydávání publikace Chýňský zpravodaj
 • obecní galerie Kaina
 • dětský den v Chýni
 • tradiční staročeské máje
 • dětský den pro dospělé

8. Životní prostředí, zemědělství a podnikání

 • oblast s dobře zachovaným životním prostředím s nedostatkem stromů
 • obecní zeleň – zanedbaná
 • cca 700 pracovních míst se nachází v obci
 • dobrá dostupnost Prahy
 • nízká míra nezaměstnanosti
 • v současné době v obci sídlí několik z pohledu obce velkých firem (např. OK-Trans, Berger beton, centrální sklad a distribuce Plzeňského prazdroje pro Prahu, výroba lahůdek Cajthaml)
 • katastrální území obce Chýně nemá výraznou krajinnou dominantu a krajina je téměř bez lesů
 • okolní krajina je hodnotná díky mělké široké nivě Litovického potoka (regionální biokoridor), který spojuje několik historicky založených či obnovených rybníků
 • výrazný vliv zemědělství na krajinu – pole, rybníky, polní cesty, velké lány
 • třídění odpadů na standardní úrovni, možné zlepšení

Vize obce Chýně

Chýně je příjemné a klidné bydlení v přírodě u Prahy s moderním zázemím pro život.

SWOT analýza

Analýzu SWOT, tedy analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení jsme zvolili jako vhodnou metodu k poznání kritických oblastí obce, které bude potřeba řešit.

SILNÉ STRÁNKY/STRENGTH SLABÉ STRÁNKY/WEAKNESS

Dobrá dostupnost Prahy

Poloha poměrně blízko hlavních dopravních tahů na jihozápad a západ

Přírodní prostředí – obec mezi poli

Zastoupeny všechny generace

Využití orné půdy

Základní inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn)

Dobrá dostupnost (MHD)

Dostatek spodních vod

Existence platného územního plánu

Nízká nezaměstnanost

Schválený uzemní plán – připravené změny

Čisté ovzduší

Existence rybníků

Absence lesů

Prudce narůstající potřeba na rozšiřování inženýrských sítí (napojení na pražský vodovod, rozšíření ČOV)

Nedostatek zeleně a míst pro setkávání a trávení volného času pro obyvatele v centru obce

Velmi špatný stav chodníků a komunikací, zejména hlavní tahy skrz obec, ulice Hlavní a Rudenská

Elektro a telefon vedený nad zemí ve staré zástavbě

Chýni propojují s okolím silnice III. třídy

Finance – nízké příjmy obce

Vybrané nové lokality nejsou napojeny na PID

Nedostatek pozemků v majetku obce

Málo bezpečné přejezdy ČD

Růst rozdílů priorit potřeb občanů v různých lokalitách obce

Neexistence úložiště bioodpadu nebo kompostárny

Občanská vybavenost

 • Nedostatečná kapacita školských zařízení
 • Velmi málo služeb pro občany
 • Chybí vybavení pro sport (venkovní nebo kryté sportoviště)
PŘÍLEŽITOSTI/OPPORTUNITY OHROŽENÍ/THREAT

Pozitivní migrace

co do počtu i struktury (příliv mladé generace - rodin)

střední a vyšší sociální úroveň

Zlepšení dostupnosti

Rodinné zázemí

Zvýšit servis spojený s bydlením

Rozvoj MŠ a ZŠ

Sociálně kulturní potenciál

Vytvoření centrálního přírodního parku s možností setkávání a volnočasových aktivit pro občany

Zajištění rekreačních ploch u rybníku Bašta s možností koupání

Spolupráce s ostatními samosprávami a subjekty v regionu

Sportovní vyžití

Rozšíření dopravních spojů MHD do obce

Budování zastávek autobusů MHD – zejména v nových lokalitách

Osadit přejezdy ČD závorami – zvýšit bezpečnost přejezdů

Rozšíření ČOV

Vybudování úložiště bioodpadu nebo kompostárny

Obrovský nárůst počtu obyvatel a s tím související nárůst jejich potřeb, které nebudou nabídkou veřejných služeb uspokojeny

Občané se nepřihlásí k trvalému pobytu, což znamená pro obec velmi výrazné finanční ztráty na příjmech

S rostoucí dopravou možné zhoršení dostupnosti Prahy

V zimě ohrožení závějemi vlivem silných severozápadních větrů

Nevhodná urbanizace

nevhodná zástavba bez zázemí občanské vybavenosti

„Chrášťanská skládka“, jejíž toxicita (byť je to deponie údajně inertní sutě) by měla být zrevidována

Starousedlíci – utlumení společenských aktivit

Zanedbání technické infrastruktury

Nárůst kriminality

Pohlcení Chýně Prahou po stránce zástavby a poškození charakteru obce

Dopad zvýšení intenzity leteckého provozu Letiště Ruzyně

Oblasti řešení a strategické cíle

Obec si vytýčila tři prioritní osy. Prudce narůstající počet obyvatel obce si vyžaduje okamžité řešení zejména v zajištění napojení na pražský vodovod a rozšíření ČOV spolu s řešením odpadového hospodářství a úklidu obce. Další osou je rekonstrukce komunikací a budování chodníků spolu s dopravním řešením v obci a napojením na PID. Konečně v neposlední řadě hodlá obec zajistit požadovanou občanskou vybavenost, nejprve kapacitu a zázemí ve školských zařízeních a dále budovat zázemí pro sport, kulturní aktivity, rozšířit a kultivovat zeleň apod.

Tabulka ke stažení

Realizace strategického plánu rozvoje

Po schválení strategického plánu zastupitelstvem obce bude zahájena příprava projektů a opatření. Prvním krokem bude, vyjma stanovení organizační struktury realizace plánu, zajistit finanční plán, který se soustředí na možnost využití dotací z EU a zajištění dalších finančních prostředků pro realizaci jednotlivých cílů a projektů strategického plánu rozvoje. Důležitým limitem je schopnost a možnosti obce zajistit dostatek prostředků na tzv. kofinancování, neboli finanční spoluúčast obce na projektech zajištěných z velké části dotacemi.

1. Řízení realizace Strategického plánu rozvoje obce

1.1. Organizační zajištění

Realizaci Strategického plánu rozvoje zajišťuje zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce je pravidelně informováno o průběhu realizace strategického plánu rozvoje na zasedáních zastupitelstva.

Zastupitelstvo zejména přijímá opatření v rámci realizace cílů uvedených ve strategickém plánu rozvoje, rozhoduje o uvolňování prostředků a dohlíží na realizaci a aktualizaci plánu.

1.2. Financování a finanční řízení realizace Strategického plánu rozvoje

Realizace strategického plánu rozvoje obce se neobejde bez zajištění dostatku financí. Obec bude v řadě případů usilovat o využití prostředků z EU, ale pokusí se také zajistit daleko širší, tzv. vícezdrojové financování vytčených cílů. Prvním úkolem bude zajistit finanční plán, tedy návaznost strategického plánu rozvoje na rozpočet obce a rozpočtový výhled.

V těch projektech a opatřeních, kde to bude možné, obec využije také zdrojů soukromých investorů. Je to vhodné tam, kde se záměr obce shoduje se záměrem soukromého investora.

Jisté je, že bez určité míry zadlužení nemá obec nejmenší šanci pomýšlet na rozvoj a realizaci tohoto strategického plánu. Cílem obce bude sjednat úvěr v takové výši, aby obec byla vždy schopna zajistit pravidelné splácení úvěru bez rizika předlužení.

2. Rozpracování Strategického plánu rozvoje obce

Podle časového plánu cílů a opatření zajistí zastupitelstvo obce rozpracování projektové dokumentace projektů. Každý projekt musí mít svého vedoucího a řídit se zásadami projektového řízení.

3. Nutný předpoklad úspěchu

Záměry obce, pakliže mají být naplněny, musí mít silnou podporu nejen v penězích, ale především ve víře a odhodlání lidí realizovat je a nést za ně společně zodpovědnost, jinak zůstane každý plán jen přáním.

Příloha 1: Seznam vybraných zkratek

ČD
České dráhy (českých drah)
ČOV
čistička odpadních vod
DPHMP
Dopravní podnik Hlavního města Prahy
EIB
Evropská investiční banka
EU
Evropská unie
HZS
Hasičský záchranný sbor
JZD
Jednotné zemědělské družstvo
MAS
místní akční skupina
OP
operační program / programy
P
příprava
PID
pražská integrovaná doprava
ROP
Regionální operační program
SFŽP
Státní fond životního prostředí
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
SPROM
strategický plán rozvoje města/obce
TR
termínem realizace
ÚP
územní plán
MK ČR
Ministerstvo kultury ČR
MTŠ
mateřská škola

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz