V této části webových stránek naleznete všechny plánovací a strategické dokumenty obce včetně informací o stavu jejich projednání. Aktuálně je zde zveřejněn strategický plán, územní plán a změna č. 3, stav projednání nového územního plánu a plán sportu.

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství 2020 -2024

Na základě naplnění povinnosti stanovené v § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (obec, která produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu, zpracovává v samostatné působnosti plán odpadového hospodářství (dále také „POH“) pro odpady, které produkuje, a odpady, se kterými nakládá) si obec Chýně nechala vypracovat Plán odpadového hospodářství obce pro období pěti let – na období 2020 – 2024.

POH je strategický dokument pro odpadové hospodářství obce, vycházející z priorit předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, zvyšování podílu úpravy vznikajících odpadů s následným využitím (recyklací) takto upravených odpadů a optimalizace nakládání s odpady při všech činnostech obce. Skládá se z části analytické, závazné a směrné a musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami.

Účelem POH je stanovit výhled pro systém odpadového hospodářství obce Chýně na období 5 let, cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství, nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání se vznikajícími odpady, opatření pro splnění cílů závazné části, podmínky pro realizaci navrženého systému OH původce, způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení OH. POH má působnost pro celé správní území obce a jeho platnost je stanovena na období 5 let.

Plán odpadového hospodářství byl schválen Zastupitelstvem obce Chýně Usnesení č. 13/2/2020.

Plán odpadového hospodářství 

Stav projednání územního plánu

Aktualizováno 3.10.2019

Připomínky po společné projednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi byly podány do 22.5. 2019. V současné době máme vypořádáno vyjma orgánu Ochrany ZPF všechny a připravujeme návrh s pořizovatelem - Černošice pro veřejné projednání. Návrh UP Chýně byl zveřejněn 1.4.2019.

Návrh ke společnému projednání bez zapracovaných změn po společnám projednání:

Textová část

Hlavní výkres

UP obr

 

Změna č.3 územního plánu

Aktualizováno 12.2.2019

29.1.2019 oznamuje obec Chýně vydání změny č. 3 územního plánu obce Chýně jako opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP a vyhotovení úplného znění ÚPO Chýně po změně č. 3.

úplné znění po změnách

verejna-vyhlaska.pdf

 chyne-z3-upo-navrh-vydani-oop-1-2018-internet.pdf

chyne-upo-uz-po-z3-dokumentace-k-vyhlaseni-internet.pdf

chyne-z3-upo-navrh-dokumentace-k-vyhlaseni.pdf

 

Obec Chýně má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán obce (dále také jen„ÚPO Chýně“), schválený dne 11. srpna 2004. V následujícím období byly pořízeny jeho dvě změny, a to změna č. 1 schválena usnesením č. 41/2010 ze dne 20. května 2010 a změna č. 2 schválena usnesením č. 37/2014 dne 20. listopadu 2014. Vsoučasné době je pořizován nový územní plán Chýně, o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo obce Chýně usnesením č. 40/2015 ze dne 11. února 2015 a jeho zadání bylo schváleno usnesením č. 14/5/2017 ze dne 24. května 2017.

Zadání územního plánu - změna č. 3

Zadání územního plánu - změna č. 3 vyhodnocení

 

 

Podklady ze setkání s občany k novému územnímu plánu

Dne 29.11.2017 se uskutečnilo první veřejné jednání se zpracovatelem územního plánu s prezentací již konkrétních myšlenek jakým směrem bude koncept nového územního plánu zpracován. Veškeré kroky vycházejí z pravidelných setkání s občany v průběhu let 2015 a 2016, kdy se utvářela finální podoba strategického plánu i z postupných realizací vycházejících z územních rozhodnutí z let 2006-2012, které se v letech 2015-2017 začali realizovat.

1. část úvod

2. část limity

3. část analýza

Jedním z nejdůležitějších dokumentů a zároveň nejvýraznějším poučením z minulosti je zasazení Chýně do kontext okolních obcí a jejich územních plánů. Vazba a vztahy jsou nejvíce patrné z dokumentu okolních UP.

Vývoj

1994

1994

2004

2004

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz