Rozpočty obce Chýně

Závěrečný účet obce Chýně za rok 2010

Závěrečný účet obce Chýně za rok 2010

schválený zastupitelstvem  obce dne 25.5.2011

Základní údaje 

Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 HostiviceIČ 00241296, DIČ CZ 00241296Bankovní spojení Komerční banka a. s., číslo účtu 8825-111/0100  

Údaje o plnění rozpočtu příjmů za rok 2010 

 rozpočetskutečnostrozdíl% plnění
Třída 1 - daňové příjmy 11 362 080,00 11 362 080,00--100,00
Třída 2 – nedaňové příjmy627 685,00 627 729,5244,52100,00
Třída 3 – kapitálové příjmy2 473 236,002 473 236,00--100,00
Třída 4 – přijaté transfery4 593 267,0012 693 249,008 099 982,00276,34
Příjmy celkem 19 056 268,0027 156 361,268 100 093,26142,50
  Údaje o plnění rozpočtu výdajů za rok 2010 
 rozpočetskutečnostrozdíl% plnění
Třída 5 – běžné výdaje 9 338 367,0017 458 516,858 120 149,85186,95
Třída 6 – kapitálové výdaje14 312 279,00 14 312 206,0073,0099,99
Výdaje celkem 23 650 646,0031 770 722,858 120 076,85134,33

 

Schodek rozpočtu byl hrazen z přebytků hospodaření minulých let. 

Výkaz Fin 2- 12 M je uveden v příloze č. 1 závěrečného účtu. 

Výkaz Rozvaha je uveden v příloze č. 2 závěrečného účtu. 

Výkaz Zisku a ztrát je uveden v příloze č. 3 závěrečného účtu.   

Dotace přijaté v roce 2010 

Dotační titulyÚZČástka v Kčvratka
Volby do PS Parlamentu ČR 98071      12 218,---
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR98187      23 727,273,-
Sčítání lidu 98005       5 251,---
Rozšíření ZŠ 8063 971 684,---
Revitalizace jádra obce – chodníky 91252     45 000,---
Dotace na správu a žáky ZŠ     487 900,---
Knihovna – vybavení mobiliáře a SW603     45 752,-     2 296,70
Celkem 4 591 532,-     2 569,70

  

Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2010  jsou uvedeny v příloze č. 4 závěřečného účtu – analytická rozvaha 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010  Přezkoumání hospodaření obce se uskutečnilo ve dnech 22.9.2010 a 9.3.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.  o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny nedostatky spočívající v:

·         neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví

·         neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýně za rok 2010 je uvedena v příloze č. 5  závěrečného účtu. 

Přílohy závěrečného účtu obce Chýně jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Chýně a na požádání budou předloženy. 

 

 V Chýni dne 5.5.2011

 Pavel Fousek, starosta v.r. 

 

Vyvěšeno dne 5.5.2011 

Sejmuto dne 21.5.2011

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz