Rozpočty obce Chýně

Závěrečný účet obce Chýně za rok 2009

Závěrečný účet obce Chýně za rok 2009 

 

Obec Chýně hospodařila v roce 2009 podle schváleného rozpočtu, kdy celkové příjmy činily

11154162,69,- Kč a celkové výdaje 10798152,03 850,- Kč. Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě rozpočtových opatření schválených dne17.12.2008, 3.6.2009, 16.12.2009, 29.12.2009.

 

V roce 2009 byly obci poskytnuty dotace:

 

a)      účelová dotace PD na bezbariérové řešení a zvýšení

bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýni                         315780,00

b)                  účelová dotace HZS ČR – dobrovolní hasiči                              1710,00

c)      účelová dotace na CZECH POINT                                                     32753,00

d)     účelová dotace na volby do Evropského parlamentu                            13583,20 

 

 

Částky byly použity zcela pro dané účely.

Součástí závěrečného účtu obce je:

 

1)      Výkaz pro hodnocení rozpočtu Fin-2-12 M k 31.12.2009 (příloha č. 1) dle vykazované skutečnosti činily:

 

celkové příjmy v roce 2009                           11 154 162,69 Kč

celkové výdaje v roce 2009                           10 798 152,03 Kč

saldo příjmů a výdajů                                         356 010,66 Kč

 

2)      Výkaz rozvaha k 31.12.2009 (příloha č. 2) kde obec vykazuje:

 

Dlouhodobý majetek v celkové výši             132 702 392,24 Kč

Akcie                                                                    367 440,-  

Pohledávky                                                           221 300,-  

 

3)      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýně za rok 2009

(příloha č.3.)

  

Tento závěrečný účet obce byl vypracován dne 19.5.2010

 

Vyhotovila dne 19.5.2010                                               

                                                          

Ing Martina Štambergová – účetní

                                              

 

Schváleno zastupitelstvem obce Chýně dne 10.6.2010                               

(viz přílohač.4)                                                                                      

                                                                                                         

Vyvěšeno dne: 24.5.2010

 

Sejmuto dne:  9.6.2010

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz