Rozpočty obce Chýně

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce Chýně za rok 2008

Obec Chýně hospodařila v roce 2008 dle schváleného rozpočtu , kdy celkové příjmy činily

7. 213.300,- Kč a celkové výdaje činily 6.345.000,-  Kč. Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě rozpočtových opatření schválených dne 1.10.2008 a 17.12.2008.

V roce 2008 byly obci poskytnuty dotace:

a)  globální dotace určená na státní správu                                                       99.500,- 

b)  účelová dotace na  CZECH POINT                                                              52.000,-         (přílohač.1)

c)  účelová dotace na volby do Zastupitelstev krajů                                         19.454,-        (přílohač.2)

d)  účelová dotace na financování potřeb JSDH                                              150.000,-         (příloha č.3)

e) účelová dotace od MMR ČR na akci 80 TI - Chýně                                  3.999.998,60 Kč    (příloha č. 4)

 Částky byly využity zcela pro dané účely.

Součástí zmiňovanéhozávěrečného účtu obce je:

1)Výkaz pro hodnocení rozpočtu Fin – 2-12 M k 31.12.2008  (příloha č. 5),  dle vykazované skutečnosti  činily :

celkové příjmy v roce 2008                                                                              18.351.818,21 

celkové výdaje v roce 2008                                                                             12.797.936,57 

saldo příjmů a výdajů                                                                                           5.553.881,64 

2)Výkaz rozvaha k 31.12.2008 ( příloha č. 6) dle kterého obec vykazuje :

Dlouhodobý majetek v celkové výši                                                              125.753.983,05 Kč    Akcie                                                                                                                     367.440,-   Kč  

Pohledávky                                                                                                              315.995,-    

                                                                                                                             

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýně za rok 2008  ( příloha č. 7)

 

Tento závěrečný účet obce byl vypracován dne 16.3.2009

 Zápis vyhotovil  dne  3.4.2009                                                      

Legátová Marcela, účetní

Odsouhlasil dne 8.4.2009

Ing. Věra Kovářová M.I.M., starostka obce

Projednáno OZ Chýně dne :  …………………                       (viz.příloha č. 8)

                                                                                                       

 Vyvěšeno dne 9.4.2009

 Sejmuto   dne 25.4.2009

                                           

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz