Projekty obce

Rozšíření kapacity mateřské školy

26. 6. 2015

Poptávkové řízení - technický dozor investora k výstavbě mateřské školy

Stav: vyhlášeno

Předmět zakázky malého rozsahu:

Obec Chýně bude rozšiřovat stávající mateřskou školu o novou dvoupodlažní budovu s kapacitou tříd 2x28 děti včetně napojení objektu na inženýrské sítě, řešení přístupových zpevněných plocha a terénních úprav a odvodnění dešťových vod.

a) Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení technického dozoru investora při výstavbě nové budovy mateřské školy.

b) Rozsah výkonu technického dozoru investora, zahrnující zejména, nikoliv však výlučně tyto činnosti:

V rámci přípravy výstavby:

 • kontrola veškerých podkladů předaných zhotovitelem stavby;
 • kontrola projektové dokumentace stavby,
 • seznámení se se stavebním povolením a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy;

Celé znění výzvy ZDE.

 

 

30.1.2015

Včera jsme předložili žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na rozšíření mateřské školy o 2 třídy tj. 48 dětí. Rozšíření kapacity MŠ je zásadní prioritou pro všechny zastupitele a s ohledem na počet dětí je to naprostá nezbytnost.

Za nejlepší řešení osobně považuji rozšíření školky v současném areálu. Donedávna jsme stáli před otázkou, jakým způsobem rozšíření provést - zda nadstavbou nad současnou "starou" budovu nebo stavbou nového křídla, které by ze současného areálu tvaru L udělalo U. Volba jedné z těchto dvou variant se nakonec vyřešila nečekaným způsobem. Zjistili jsme, že obec dosud nedodala Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP) závěrečné vyhodnocení akce zateplení staré budovy MŠ dokončené v říjnu 2013, na které byla získána předchozí dotace.

Při hledání podkladů se ukázalo, že tato stavba doposud nebyla zkolaudována a obci chybí ke kolaudaci některé podklady a energetický audit objektu. Bez toho nemůžeme od SFŽP získat svolení k dalším stavebním úpravám na staré budově. Protože žádost o dotaci na MŠMT na rozšíření kapacity MŠ jsme museli podat do 31. 1. 2015, volba řešení byla jasná - rozšiřovat se bude přístavbou nového křídla.

Anna Chvojková

 

 

Harmonogram rozšíření mateřské školy

Stav příprav a plán prací na rozšíření MŠ k 28. 4. 2015:


 • V lednu 2015 podala obec žádost o dotaci s rozpočtem na 15,5 mil. Kč na výstavbu dvou tříd po 24 dětech a na rekonstrukci prvního patra stávající budovy mateřské školy, včetně kompletního vybavení.
 • V březnu 2015 obdržela obec vyrozumění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace.  Výše obdržené dotace je 13 mil. Kč.
 • V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci, jednání s krajskou hygienickou stanicí a dalšími orgány. Předpokládaný termín dokončení projektové dokumentace je 25.5.2015.
 • Jakmile bude dokončena projektová dokumentace, bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Výběrové řízení by mělo být ukončeno a dodavatel stavby vybrán v druhé polovině června.
 • Nejpozději do konce června 2015 budou zahájeny stavební a přípravné práce k realizaci stavby dvou tříd MŠ.
 • Práce na vnitřní rekonstrukci objektu MŠ budou zahájeny 10.7.2015, tak, aby nebyl narušen provoz MŠ před prázdninami. Rekonstrukce bude ukončena do 24.8.2015 a od září bude plně zahájen provoz se současnou kapacitou (tj. celkem 97 dětí).
 • Jednou z možností je pomocí drobných stavebních úprav při rekonstrukci navýšit kapacitu staré budovy o 7 míst, ale tato varianta musí nejprve být schválena krajskou hygienickou stanicí.
 • Stavební práce na nové budově by měly být dokončeny nejpozději v průběhu měsíce října.
 • Teprve ve chvíli, kdy budeme mít v ruce kolaudační souhlas (říjen - listopad 2015), může být vyhlášen zápis dětí pro naplnění nově vzniklých míst. Předpokládaný termín nástupu je zhruba v rozmezí 19.10-30.11.2015 dle rychlosti provádění stavby.
 • V takto velkém projektu se bohužel nelze vždy vyhnout zdržením a prodloužením některých lhůt. Za krajní termín nástupu dětí do nové MŠ i v případě komplikací považujeme datum 4.1.2016.

 

Mateřská škola - rozšíření kapacity

stav k 29.4.2011

Jde o současný nejvážnější problém Chýně. Minulé vedení obce dalo vypracovat projekt přístavby nynější mateřské školy včetně spojovacího tubusu. První verze tohoto projektu počítala s dvoupodlažním řešením a byla navržena pro 43 dětí. Kapacita nynější školky je 44 dětí. Později dala tehdejší starostka paní Kovářová projekt přepracovat na jednopodlažní objekt.

Ve volební kampani v minulém roce jsme prezentovali záměr levnějšího a také rychlejšího řešení - tzv. kontejnerovou školku. Tohoto řešení i nadále považujeme za nejschůdnější, a to ze dvou důvodů - rychlost stavby a cena. Proto jsme oslovili několik dodavatelů kontejnerových a montovaných systémů pro mateřské školy. V současné době máme nabídky od tří firem, čtvrtá by měla svoji nabídku dodat v nejbližších dnech. Souběžně s vyhledáváním možných dodavatelů jsme připravovali podklady pro podání žádosti o dotaci na rozšíření stávající mateřské školy. Žádost o dotaci byla podána dne 29.4.2011. Obec má již připravený projekt řešení přístavby mateřské školy. Pro vlastní stavbu bude využito stavební povolení, které bylo vydáno pro původní zamýšlené rozšíření mateřské školy. Pro případ, že by se obci nepodařilo dotaci získat, jednáme s dodavateli o možnosti financování splátkovým systémem. Každý dodavatel požaduje složení potřebné akontace před zahájením splácení. Pro spoluúčast na financování z dotace má obec ve výdajích rozpočtu roku 2011 částku 1,5 mil. Kč. Tato částka by měla stačit i pro verzi splátek, plánovaných na 5 let. Z toho plyne, že v záměru výstavby – rozšíření mateřské školy můžeme pokračovat i bez získání dotace. Reálný termín dokončení stavby je prosinec/leden 2011/2012. Předpokládaná cena je cca 6 mil. Kč včetně DPH, kapacita mateřské školy by se rozšířila o 25 míst. Projekt je navržen tak, aby bylo možné kdykoli v budoucnu postavit jako 3. křídlo další modul pro 25 dětí.

Pavel Fousek, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz