Projekty obce

Historie projednávání jímek

17.4.2013

V dalším bodu byl projednán bezúplatný převod sítí vodohospodářské infrastruktury (VHI) a komunikací do vlastnictví obce Chýně; p. Plaňanský informoval přítomné o tom, že obec vyzvala vlastníky sítí VHI a komunikací s vybudovanými sítěmi k bezúplatnému předání obci Chýně; tato skutečnost má souvislosti s vyhotoveným pasportem vodovodu a kanalizací, ve kterém jsou uvedeny i vlastnické vztahy a dále i s výběrem nového provozovatele VHI v obci Chýně, kterému obec může předat pouze sítě v jejím vlastnictví; všichni oslovení vlastníci souhlasili s bezúplatným převodem sítí a pozemků do vlastnictví obce, pouze pan Rajtora souhlasí jen s převodem sítí, nikoliv komunikace; převod vybraných sítí a pozemků uvedených v usnesení zastupitelstva obce Chýně byl schválen všemi 7 hlasy zastupitelů.
7. V bodu 7 zasedání zastupitelstva bylo projednáno další provozování VHI v obci Chýně; p. starosta přednesl zprávu o možnostech řešení:
Obec stojí před rozhodnutím, jak dále naložit s provozováním VHI v obci; původně uvažovala pouze s variantou vypsání koncesního řízení na výběr nového provozovatele, později se zabývala i myšlenkou provozovat si VHI vlastními zaměstnanci; třetí možností je výběr provozovatele nikoliv v rámci koncesního řízení, které je dlouhé a složité, ale výběr provozovatele v rámci kratšího výběrového řízení (nikoliv koncesního) na cca 2 – 3 roky a do té doby zvážit, zda by obec byla schopná provozovat VHI sama či dokonce založila technické služby jako samostatný subjekt 100 % vlastněný obcí.
Koncesní řízení na výběr nového provozovatele VHI zatím není možno vypsat, neboť stále obec čeká na souhlas fondu se změnou jím stanovených nových podmínek; již 2x obec urgovala žádost, poslední vyjádření fondu z 15.4.2013 stále hovoří o nutnosti překlopení systému, který doposud nebyl ukončen; obec však byla utvrzena v tom, že ze strany fondu je vše připraveno a po spuštění systému bude dodatek ke smlouvě se změnou podmínek ihned odeslán na MŽP ke schválení.
Další variantou řešení je, aby si obec VHI provozovala sama; v současné době však dle mého názoru obec není ani personálně, ani technicky, ani odborně vybavena tak, aby VHI mohla provozovat vlastními silami; navíc v podmínkách dotace na ČOV je uvedeno, že po dobu 10 let bude VHI provozovat subjekt, který je odlišný od příjemce podpory.
Třetí varianta – vypsání výběrového řízení na provozovatele na dobu 2 – 3 let je dle mého názoru za daného stavu optimálním řešením, které vyhoví podmínkám dotace a zároveň umožní obci připravit se na dlouhodobé řešení dané problematiky.
K této zprávě dodal p. Štěpánek, který připravil podmínky pro koncesní řízení na výběr provozovatele VHI v Chýni, že tyto byly zaslány na fond ke schválení; mezitím fond oznámil obci, že pravidla koncesního řízení nebude schvalovat, nicméně obec musela o tuto změnu požádat; koncesní řízení bylo obcí uvažováno na 5 let; varianta zjednodušeného výběrového řízení (koncese malého rozsahu) může být použita na dobu, ve které předpokládaný příjem nepřesáhne 20 mil. Kč bez DPH za dobu trvání smlouvy; nad 20 mil. již musí proběhnout řízení dle celého koncesního zákona; podmínce nepřesáhnout 20 mil. Kč by odpovídala doba do konce roku 2015; k tomuto bodu se rozvinula diskuse:
• p. Fousek – dle smlouvy má obec povinnost do konce dubna vybrat nového provozovatele;
• pí Musilová – dle podmínek dotace na ČOV má obec povolený zkušební provoz do 30.4.2013 a závěrečné vyhodnocení stavby musí obec provést do 31.10.2013; nový provozovatel musí být vybrán, resp. smlouva o provozování musí být předložena fondu do kolaudačního souhlasu ČOV nebo do termínu závěrečného vyhodnocení stavby, podle toho, která z podmínek nastane dříve; obec však požádala MěÚ Černošice o prodloužení zkušebního provozu ČOV do konce roku 2013;
• pí Pokorná – stále není dořešeno dvojí stočné v obci v návaznosti na dvojí vlastnictví jímek tlakové kanalizace;
• p. Štěpánek, - ti, co mají jímky ve svém vlastnictví, by si mohli objednat službu, aby se provozovatel staral o jejich jímky; buď se řekne, nemusíte se starat o jímky a vypočte se kalkulace nebo bude kalkulace, kdy se provozovatel stará o všechny jímky, tím se zvýší stočné; ze soutěže může vzniknout produkt - provozovatel se bude starat o všechny jímky;
• p. Fousek – právník řekl, že obec nemůže tlačit ty, u jejichž nemovitostí jímky vlastní obec, aby tyto jímky převzali do svého vlastnictví;
• p. Plaňanský bude jeden základ pro stočné, z něj se vypočte sleva pro ty, kteří mají jímky ve svém vlastnictví;
• pí Musilová – obec vynaložila mnoho sil na řešení dvojího vlastnictví jímek tlakové kanalizace; zvažovala a připravovala variantu bezúplatného převzetí jímek do vlastnictví, dále variantu pronájmu jímek, avšak vždy skončila o toho, že cca 85 % vlastníků nemovitostí má úvěr u banky, na nemovitostech vázne zástavní právo a banka nedá souhlas ani k převedení do vlastnictví, ani k pronájmu jímky, neboť jímka je součástí nemovitosti a v případě realizace zástavního práva by vznikl problém;
• p. Chadima – šlo by to alespoň provést u bytových domů?
• pí Kovářová – jde o variantu soutěžit 1 cenu stočného a těm, co mají jímky ve svém vlastnictví, dát slevu;
• p. Štěpánek – nikdo nemůže nutit obec, aby vyměnila jímky tomu, kdo jí má od obce v rámci dotace; provozovatel by neměl dávat do stočného náklady na výměnu jímek, ale pouze na údržbu; pak do ceny lze zahrnout všechny jímky v obci;
• p. Jelínek – s tím nemohu souhlasit;
• pí Kovářová – dnes by se mělo rozhodnout o způsobu provozování;
• p. Fousek – až p. Štěpánek připraví podmínky výběrového řízení, nechť se svolá pracovní porada zastupitelů;
• p. Mihula – při kampaní obec slíbila, že když jímky převezme do vlastnictví, postará se o ně;

11.10.2012

Občané budou osloveni dopisem o pronájmu jímek tlakové kanalizace namísto převodu vlastnického práva na obec Chýně; důvodem je skutečnost, že většina občanů má uzavřenou hypotéku na rodinný dům, jehož součástí je i jímka tlakové kanalizace a banky nedají souhlas s převodem vlastnického práva k jímce

15.8.2012

Ve středu 1.8.2012 proběhla schůzka s JUDr. Nigrinim nad návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na darování jímek tlakové kanalizace. Návrh, který připravil JUDr. Nigrini jsme podrobně probírali, s pracovníky úřadu jsme navrhli některé úpravy. V dalším týdnu jsme dostali od p. Nigrini smlouvu po úpravách. Nyní jsme připraveni rozeslat dopisy s návrhem na uzavření této smlouvy těm, kteří nám odpověděli na první dopis buď s tím, že souhlasí s předáním jímky obci, nebo svůj souhlas podmínili předáním smlouvy a možností jejího posouzení. Nyní je možné konstatovat, že se nikdy nepodaří sjednotit vlastnictví jímek, že i v budoucnu bude podobný stav, jaký je dosud. Administrátor Koncesního řízení bude muset nastavit odpovídající podmínky pro budoucího provozovatele VHI do zadávací dokumentace. Potom, co jsme dostali návrh smlouvy o smlouvě budoucí, jsme provedli rozbor dříve oslovených majitelů jímek z přiloženého grafu je dobře patrné, že když vyloučíme majitele nemovitostí, kteří mají sjednanou hypotéku, zbývá jen několik nemovitostí, které by mohly uzavřít tuto smlouvu. Protože musí obec co nejdříve vyhlásit Koncesní řízení na provozovatele, navrhuji, abychom stav vlastnictví jímek ponechali jak je, a v zadání pro provozovatele požadovali buď dvě ceny stočného, nebo vyúčtování úspory (slevy) na nákladech na konci roku pro majitele jímek.

6.6.2012

9b. V bodu 9b. byl projednán dopis 32 občanů Chýně ve věci jímek tlakové kanalizace; p. Fousek seznámil přítomné s problematikou; 32 majitelů jímek tlakové kanalizace zaslalo obci Chýně žádost, aby ti občané Chýně, kteří nepřevedou jímky do vlastnictví obce, měli stanovou výši stočného nižší, než ostatní občané, a to z důvodu, že veškeré opravy a výměny zařízení jímek tlakové kanalizace si budou hradit sami; obec Chýně v současné době připravuje koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury (VHI) obce Chýně; jedním z hlavních kriterií výběru nového provozovatele VHI bude výše vodného a stočného; s novým provozovatelem VHI budou pak dále řešeny podmínky týkající se veškerého provozu VHI, tedy i podmínky přístupu k jímkám tlakové kanalizace v návaznosti na vlastnické vztahy k těmto jímkám; obec Chýně připravuje s právním zástupcem návrh smlouvy týkající se bezplatného převzetí jímek tlakové kanalizace od vlastníků nemovitostí do vlastnictví obce s tím, že opravy, údržbu a výměnu zařízení kanalizačních přípojek bude hradit obec, pokud uvedené události nebyly způsobeny jednáním zaviněným vlastníkem nemovitosti; pí Pokorná k tomu uvedla, že v minulosti bylo zmíněno, že jímky tlakové kanalizace lze rovněž dlouhodobě pronajmout, namísto bezúplatného předání do vlastnictví obce; toto řešení by pro některé občany bylo schůdnější; poté zastupitelé vzali na vědomí dopis 32 občanů ze dne 18.4.2012 ve věci návrhu výše stočného pro vlastníky jímek tlakové kanalizace a konstatuje, že výše vodného a stočného bude stanovena v souladu s platnou legislativou, v návaznosti na výsledky koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury a v souladu s podmínkami dohodnutými s vybraným provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v obci Chýně.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz