Projekty obce

Historie projednávání územního plánu

10.11.2014

9. V bodu 8. programu byla projednána změna č. 2 územního plánu (ÚP) obce Chýně; pí Chvojková uvedla, že všechny požadované kroky ve věci vydání této změny dle platné legislativy již proběhly, byly dopracovány regulativy, byla zpracována mapová část, dokončena SEA apod.; sdělila, že Odbor územního plánování Černošice, který je výkonným pořizovatelem změny č. 2 ÚP, nanesl obci Chýně 4 možnosti řešení (usnesení):
• ověření, že změna č. 2 ÚP není v rozporu s požadavky uvedenými ve stavebním zákonu, s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
• vydání změny č. 2 ÚP formou opatření obecné povahy
• vrácení změny č. 2 ÚP k novému projednání
• zamítnutí změny č. 2 ÚP.
p. Palatinus k tomu dodal, že změna č. 2 ÚP se projednává dlouho, najdou se momenty, kdy není každý spokojen, ale je nutné zachovat kontinuitu zastupitelstva (chování obce), aby nedošlo k nedůvěře; pokud by se územní plán vrátil k přepracování, byla by rovněž ohrožena výstavba nové ZŠ, a proto p. Palatinus navrhl změnu č. 2 ÚP obce Chýně schválit; zastupitelé pak 8 hlasy schválili změnu č. 2 Územního plánu obce Chýně formou opatření obecné povahy, dle ustanovení § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11.10.2012

• Jak pokračuje změna č. 2 územního plánu?

• Pí Musilová – společnost M.A.A.T. z Tábora, která zvítězila ve výběrovém řízení, připravila první návrh pro společné jednání – textovou část a odůvodnění; návrh byl zaslán odboru územního plánování do Černošic ke kontrole; návrh je k dispozici na OÚ, každý zastupitel se s ním může seznámit;
• P. Jelínek – výsledky dotazníkové akce, která proběhla – bude se s nimi pracovat v rámci dalších plánů obce?
• P. Chadima – ano, jde o dobré podněty, mělo by se s nimi pracovat;
• P. Jelínek – firma ČEZ slíbila obci vybudovat polní cestu mezi přejezdem ČD a transformovnou vč. zeleně; jak bude obec postupovat, aby vymohla splnění slibu?
• P. Fousek – jeden z bodů předávacího protokolu je i kauza ČEZ;

15.8.2012

•  Dalším krokem po projednání změny č. 2 na minulém veřejném zasedání zastupitelstva je zadání projektantovi, který provede výkresovou část a řízení  SEA. O dalším postupu v této věci jsme se byli poradit u pořizovatele změny, Odboru územního plánování v  Černošicích. Po konzultaci s pořizovatelem jsme se rozhodli vypsat na provedení těchto prací výběrové řízení-zakázku malého rozsahu. Vyhledali jsme kvalifikované dodavatele a rozeslali poptávku v rámci zakázky malého rozsahu. Lhůta pro předání nabídek byla do 19.7.2012. V tomto termínu byly přijaty 3 nabídky. Komise pro výběr nejlepší nabídky ve složení pan J. Novotný, pí L. Pokorná, p. M. Chvojka se sešla 25.7.2012 porovnala přijaté nabídky a vybrala firmu M.A.A.T. z Tábora, která nabídla nejnižší cenu a termín provedení práce kratší, než bylo požadováno.  Cena za tuto zakázku: 146 400 Kč, další soutěžící nabídli ceny: 228 000 Kč a  588 000 Kč.

6.6.2012

6. V bodu 6. byl projednán návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně; tajemnice OÚ pí Musilová uvedla, že návrh zadání je jedním z kroků v celé řadě dalších kroků, které musí být učiněny dle stavebního zákona, aby ve finále obec mohla schválit změnu č. 2 územního plánu; konstatovala, že návrh zadání byl zaslán krajskému úřadu Středočeského kraje, sousedním obcím a Chýni; dotčené orgány mohly uplatnit své požadavky, podněty a připomínky; na základě těchto požadavků byl návrh zadání pořizovatelem upraven a nyní je předkládám zastupitelům ke schválení; návrh zadání vychází z podnětů a žádostí žadatelů – občanů, právnických osob a obce na změnu stávajícího územního plánu; z požadavků krajského úřadu vyplývá požadavek vytvoření SEA na 4 lokality
• lokalita Hájek – vojenský areál – lokalita Z-F
• železniční zastávka – lokalita Z-B
• pozemky p. č. 516/1 a 517/2 –Slunný domov, a.s. – lokalita Z-I
• pozemky p. č. 531/3 – O.K. TRANS – lokalita Z-H;
pí Musilová rovněž připomněla, že na podzim 2012 je nutné začít pracovat na novém územním plánu obce Chýně, neboť 31.12.2015 přestane platit stávající územní plán obce Chýně; pokud obec nechce být po tomto datu bez územního plánu, musí pracovat na novém. Poté se rozběhla diskuse:
• p. Jelínek – změna územního plánu nepřímo souvisí i s dosud neuzavřenou dohodou mezi obcí a společností ČEZ ve věci stavby přístupové cesty k transformovně včetně jejího ozelenění; dále připomínám neplnění uzavřené smlouvy mezi obcí a společností Enit Invest; rovněž není naplněna dohoda s p. Kejmarem o zprůjezdnění ulice Hájecké podél jeho pozemku; upozorňuji, že čím více kontroverzních bodů bude změna č. 2 územního plánu obsahovat, tím větší je pravděpodobnost, že tuto změnu jako celek nepodpořím – jedná se zejména o změnu využití biokoridoru na parkoviště pro O. K. Trans, změnu zahrádkářské kolonie na plochu pro čistě obytné území; svůj postoj nyní opírám i o vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje a Městského úřadu Černošice – OŽP;
• p. Fousek – proběhlo jednání s Enit Invest, společnost potvrdila, že vše uvedené ve smlouvě platí, obec zaslala společnosti výzvu na jarní výsadbu stromů;
• p. Jelínek – Enit Invest měl darovat obci pozemky dle uzavřené smlouvy do 90 dnů od podpisu smlouvy;
• pí Kovářová – rovněž nesouhlasím s přeměnou zahrádkářské kolonie na obytné území;
po ukončení diskuse přečetl p. Jelínek návrh usnesení, které bylo schváleno 6 hlasy (pí Kovářová se zdržela hlasování), tj. zastupitelé vzali na vědomí
• vyhodnocení uplatněných požadavků dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a ostatních připomínek k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně, uvedené v tabulce – příloha č. 1;
• návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně upravený v souladu s § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů na základě uplatněných požadavků, podnětů a připomínek tak, jak je uvedeno v příloze č. 1
a schválili v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle § 47 odst. 5 stavebního zákona

únor 2011

14. V bodu 14. byla projednána změna č. 2 územního plánu obce Chýně - využití části pozemků p. č. 156/117 a 156/272 k. ú. Chýně na zastávku ČD; p. Fousek uvedl, že na katastru obce Chýně by měly být v budoucnu vybudovány 2 železniční zastávky – „Chýně – sídliště“ u budoucí autobusové točny na Hájích pře přejezdem ČD a druhá zastávka „Chýně – Rudná“ na pozemku ČD směrem na Rudnou; obě zastávky budou oproti původnímu návrhu situovány na druhou stranu trati ČD; zastávka ČD na Hájích bude zabírat cca v délce 60 m pozemek pod stávajícím valem, kde je nyní dle územního plánu zeleň, a proto je nutné část pozemků p. č. 159/117 a 156/272 k. ú. Chýně pro zastávku ČD zahrnout do změny č. 2 územního plánu obce Chýně; zastupitelé odsouhlasili všemi 7 hlasy, změnu využití části pozemků p. č. 156/117 a 156/272 k. ú. Chýně na zastávky ČD s tím, že toto bude zahrnuto do změny č. 2 územního plánu obce Chýně .

18.12.2010

10. V bodu 10. byla projednána změna č. 2 územního plánu obce Chýně; p. Fousek uvedl, že obec vlastní pozemek p. č. 166/151 v lokalitě Za Ovčínem, kde jedna část tohoto pozemku je ve stávajícím ÚP vedena jako plocha čistě obytného území pro výstavbu RD; obec však potřebuje plochu vedenou jako občanská vybavenost na výstavbu ZŠ, hřiště a zázemí školy; k tomuto bodu se rozvinula diskuse:
1. pí Pokorná – tento pozemek měl být použit na směnu za jiný pozemek;
2. p. Fousek – z usnesení č. 42 zastupitelstva obce z 10.6.2010 vyplývá, že architekt pracoval v rámci urbanistické studie zadané pí Kovářovou na něčem, co nebylo v souladu s tímto usnesením; pí Kovářová byla tímto usnesením pověřena k něčemu jinému;
3. pí Kovářová – území se musí zurbanizovat, hledala se cesta, jak dojít ke směně pozemků; architekt dostal zadání zjistit, zda na území dle ÚP se vejde ZŠ + hřiště + zázemí ZŠ; zájem obce je udržet pozemky tak, aby obec měla dostatečný prostor pro výstavbu ZŠ a jejího zázemí; argument p. Fouska, že v Hostivici je postavena škola s menší dostatečnou plochou pro její zázemí byl vyvrácen ve studii; pí Kovářová uvedla, že navrhovala porovnat obě studie (studii zadanou pí Kovářovou a studii zadanou p. Fouskem);
4. p. Fousek – obec má 1,7 ha plochy k dispozici; v této chvíli má část pozemku blokovánu pozemkem pro RD, ale obec potřebuje pozemek pro občanskou vybavenost;
5. p. Jelínek – obec potřebuje pozemek pro ZŠ a má část tohoto pozemku dle ÚP určenou pro výstavbu RD; teprve po změně č. 2 ÚP se obec může bavit o tom, zda obecní pozemek je dostatečně velký; obec nyní nemůže disponovat pozemky v soukromém vlastnictví;
6. p. Fousek – je nereálné měnit obecní pozemek za jiný, neboť obec nemá co směnit;
7. p. Novotný – obec nemůže stavět na soukromých pozemcích;
8. p. Fousek – obec v době, kdy byl starostou, nechala vyhotovit zdarma studii, kde je uvedeno, že na obecní pozemek se vejde ZŠ + sportoviště + zázemí;
9. pí Kovářová – na pracovní poradě zastupitelé dostali návrh studie od p. Fouska, to však pro mě není výstup, na kterém se dá stavět;
10. p. Serba – starosta pouze řekl, že území pro RD chce změnit na území občanské vybavenosti;
11. p. Rydval – je dobré vědět, kde by ZŠ stála; obec má nyní pozemky pro výstavbu RD, které by mohla zpeněžit, pokud by našla jiné pozemky pro výstavbu ZŠ;
12. pí Pokorná – p. Fousek a p. Rajtora počítají s tím, že by se jim plocha v lokalitě změnila na RD, ale pokud se zjistí, že ZŠ + zázemí se nevejde na obecní pozemky, bude obec potřebovat pozemky okolní, kde je nyní plocha pro volný čas;
13. p. Fousek – pokud by obec chtěla pozemky od p. Fouska a od p. Rajtory, tak by je mohla získat ne směnou, ale koupí pozemků za tržní cenu;
14. p. Jelínek – za doby působení p. Fingerhuta se p. Fousek ohrazoval proti tomu, aby jeho soukromé pozemky byly vedeny v ÚP jako sportoviště, ale bylo to ignorováno; proto je dnes v ÚP to, co je; nápravy tohoto stavu již byly zrealizovány u jiných soukromých vlastníků, tak proč ne u p. Fouska a p. Rajtory;
15. p. Kovář – každá obec by měla myslet na veřejný prostor a realizaci občanského života;
po ukončení diskuse bylo schváleno 7 hlasy, aby do změny č. 2 územního plánu obce Chýně byla část pozemku p. č. 166/151 navržena jako občanská vybavenost místo současného určení čistě obytného území; pí Kovářová se zdržela hlasování; v rámci tohoto bodu zároveň zastupitelé všemi 8 hlasy revokovali usnesení zastupitelstva č. 41 z 20.5.2010, ve kterém osobou odpovědnou za změnu č. 2 ÚP byla bývalá starostka pí Kovářová a odsouhlasili 8 hlasy, aby touto odpovědnou osobou za změnu č. 2 územního plánu obce Chýně, která bude spolupracovat s pořizovatelem a projektantem byl stávající starosta obce Chýně p. Pavel Fousek.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz