Nařízení 2/2020

Nařízení obce Chýně č. 2/2020,

kterým se stanovují mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem

Rada obce Chýně se na své schůzi dne 13. 3. 2020 usnesla vydat na základě § 22 odst. 1. zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Mateřská školka na adrese Ke Školce 57 se od pondělí 16. 3. 2020 uzavírá na základě doporučení MŠMT ze dne 12. 3. 2020. V provozu zůstanou 2 třídy mateřské školky v ulici Okružní 170 pro maximální počet 40 dětí ve dvou třídách, a to jen pro děti zaměstnanců IZS, vojáků, sester, policie, samoživitelek a sociálně potřebných.

Pedagogové zajistí průběžnou kontrolu minimálně 2x denně teploty dětí a v případě teploty, případně suchého kašle bude kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě vyzvedl.

Zákonný zástupce bude mít povinnost při předání dítěte podepsat čestné prohlášení, že dítě ani osoba blízká nepobývala v uplynulých 14 dnech v těchto rizikových zemích: Čína, Írán, Itálie, Jižní Korea, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Rakousko.

Současně rodič prohlašuje, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo kašle) a ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Čl. 2

Až do odvolání stavu nouze se ruší všechny jednorázové i opakované aktivity organizované obcí Chýně. Ruší se i další kulturní a jiné akce, např. ples, divadelní představení, koncerty i velikonoční trhy.

Čl. 3

Až do odvolání stavu nouze bude zavřena obecní knihovna v budově ZŠ Chýně, na adrese Bolzanova 800.

Čl. 4

Účinnost

Nabytím účinnosti tohoto nařízení se ruší nařízení obce Chýně č. 1/2020 ze dne 12. 3. 2020.

Čl. 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu.

Marcela Czerwinski, místostarostka

Mgr. Anna Chvojková, starostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 3. 2020

Nařízení 1/2020 v Chýni kvůli koronaviru

Na základě jednání Krizového štábu obce Chýně vydává Rada obce Chýně v reakci na Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky (text nařízení vlády) z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, a dále v souladu s § 21 a 22 zák. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, toto NAŘÍZENÍ s účinností od 13. března 2020 do odvolání.

Nařízení č. 1/2020 Rady obce Chýně

Rada

I. bere na vědomí uzavření celého areálu Základní školy Chýně, včetně sportovní haly na adrese Bolzanova 800, Chýně.

II. nařizuje Mateřské škole Chýně v rámci příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Chýně následující:

  • Mateřská škola Chýně zůstává v provozu, ale žádáme všechny rodiče, aby nevodili své děti do školky, pokud to není nutné.
  • Školka rozděluje přítomné děti do malých kolektivů, tak, aby ve třídě bylo vždy maximálně 24 dětí.
  • Pedagogové zajistí průběžnou kontrolu minimálně 2x denně teploty dětí a v případě teploty, případně suchého kašle bude kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě vyzvedl.
  • Zákonný zástupce bude mít povinnost při předání dítěte podepsat čestné prohlášení, že dítě nepřišlo v posledních 15 dnech do kontaktu s osobou, která pobývala v zahraničí.

III. ruší se do odvolání stavu nouze všechny obecní jednorázové i opakované aktivity. Ruší se i další kulturní a jiné akce, např. ples, divadelní představení, koncerty i velikonoční trhy.

IV. nařizuje tajemnici obecního úřadu Chýně uzavření knihovny Bolzanova 800, Chýně s účinností dle tohoto nařízení.

V. bere na vědomí zrušení linky 358 s účiností od 16.3.2020 do odvolání, linka 347 zatím bez omezení.

Vi. doporučujeme sledování celostátního zpravodajství, na webu obce jsou zveřejňována pouze upřesnění pro místní podmínky.

Všechna tato opatření jsou platná do odvolání, případně do doby zrušení nouzového stavu.

Rada obce Chýně

Doplňující informace:

V případě dotazů ke koronaviru se můžete obracet na infolinky uvedené na webu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na odkazu https://bit.ly/3cMGv8C (tento odkaz je funkční, ale je nutno jej zkopírovat přímo do prohlížeče, ne na něj klikat zde ve statusu).

Podle informací ČT24 je též k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu. Pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, je k dispozici nonstop, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

O změnách opatření budeme průběžně informovat. Hlavním komunikačním kanálem je zde web Obce Chýně!

VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů.

Obecné informace

Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz