V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

GRAND PRIX CHÝNĚ : POSLEDNÍ ŠLÁPNUTÍ - 15. ROČNÍK

Vážení spoluobčané,

rádi bychom s Vámi sdíleli důležité informace k blížícímu se 15. ročníku cyklistického silničního závodu. V programu počítáme také s malými závodníky, pro které je připraven doprovodný program.

Typ závodu

Silniční závod

Termín konání závodu

Neděle 30.9.2018

On-line registrace

http://www.sportpomaha.org/registrace

Místo prezentace

Chýně - u Plata za přejezdem u žel. stanice Chýně

Čas zahájení prezentace

10:00  hodin  

Čas ukončení prezentace

11:00 nad 60 let muži a ženy/ 11:40 hodin  - 2. balík / 13:20 - 1.balík

Místo startu závodu

U plata za přejezdem u železniční stanice Chýně

Čas startu závodu

Viz rozpis

Místo cíle závodu

U plata Chýně

Trasa závodu

Okruh Chýně – U křížku – 5,5km

Celková délka pro kategorie A+B

Celková délka pro kategorie C+D+E+J+Ž+H

Orientační rozpis
11.40-12:25 - Masters nad 60 let  muži a ženy - 4 kola - 22km
12.30 - 14:00 - 2. balík - Muži nad 40 let a ženy - 8kol - 44km
14:00 - 16:00 1. balík Muži do 40 let - 12 kol - 66km

Pozn.: Časový pořad i počet jízd může být dle počtu účastníků a průběhu jednotlivých jízd upraven.

 

   

Výše startovného pro členy UAC

200,-Kč při platbě předem do 25.9. - datum připsání na účet http://www.sportpomaha.org/registrace

Při registraci a platbě na místě 250,- Kč

Závod je vypsán i pro příchozí

Ano

Výše startovného pro příchozí

220,-Kč při platbě předem do 25.9. - datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění) http://www.sportpomaha.org/registrace

Při registraci a platbě na místě 300,- Kč, Záloha na zapůjčení čísla 100,- Kč, vratná při vrácení čísla. (V případě použití čipu pro měření času se může vybírat záloha na čip do výše 500,-Kč, vratná při vrácení čipu)

Kategorie

A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)

Příchozí

Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)

Závod je povolen a uspořádán

Za plného silničního provozu

Doporučení a popis chování v rámci závodu

Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

Místo vyhlášení výsledků

Chýně

Čas vyhlášení výsledků

30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu

Vyhlášení

1.-3.místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H,

Vyhlášení příchozích

Ano

Odkaz na webové stránky závodu

 

http://www.sportpomaha.org/kalendar-akci

 

 

 

 

   
   
   
   

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Doprovodná vozidla:
Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označení vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!

Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům nebo mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2017

-       V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

-       Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

-       Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

-       Účastníci startují na vlastní nebezpečí

-       Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění

-       Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

-       Používání obou startovních čísel v rámci silničních závodů (zádové i ramenní) je POVINNÉ

-       V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

-       Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

-       Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen

-       V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení

-       Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

Pojištění třetí osoby (majetek): Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o majetkové pojištění. Pokud tedy dojde k poškození majetku někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

Pořadí:
kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ V KORIDORU, který bude za prostorem cíle vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, tak aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)

Pozor: 
závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!

Postup reklamace výsledků:
V případě, že budete reklamovat svůj výsledek ze závodu, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo ředitele závodu. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své startovní číslo UAC, jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení zveřejněno na úřední desce ZDE, jeho znění a citace:

V souladu s ust. ,§ 29, zákona č. 491/2001 sb;, o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšíctÍ předpisů, oznamuji:

1. Volby do zastupitelstva obce Chýně se uskuteční :

v pátek dne 5. října 2018 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb

* vevolebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově obecního úřadu na adrese Hlavní 200, Chýně pro voliče mající trvalý pobyt v ulicích:
1. Máje, Amerlingova, Bernardova, Bolzanova, Bronzová, Cenomanská, Družstevní, Ecksteinova, Fránova, Hlavní, Hostivická, Hoškova, Johančina, KPalpostu, KRoklím, KRybníčkům, Ke školce, Krátká, Květnová, Laténská, Lomená, Mikulášova, Na Jarolímce, Okrajová, Okružní, Opata Petra, Opata Mariana, Opata Matěje, Opata Jana, Pešíkova, Potoční, Premonstrátů,
Příčná, Příhodova, Rudenská (čp. 17, 136), Rybniční, Slepá, Sluneční, Souběžná (čp. 404, 579, 667, 672, 714}, Spojová, Sportovní, Strmá, Střední, Štěrbova, Tichá, Točivá, Turonská, U Dráhy, U Váhy, Uherova, Úhonická, VPískách, Východní, Za Horou, Za Ovčínem, Za Ovčínem Il, Nad Přední Skálou, Za školou, Za Tratí, Západní, Zdenkova

* ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově obecního úřadu na adrese Hlavní 200, Chýně pro voliče mající trvalý pobyt v ulicích:
Boční, Borová, Březová, Buková, Dlouhá, Hájecká, Hájek, Javorová, Jedlová, Ke Skále, Levandulová, Liliová, Lipová, Modřínová, Na Kališti, Nad Baštou, Obecní, Oblouková, Pod Průhonem Rudenská (čp. 24, 67, 86, 134, 154, 202, 273, 283, 296, 692, 693, 694, 695), Růžová, Slunečnicová, Smrková, Souběžná (čp. 265), Šeříková, Topolová, U Višňovky, Vřesová, Zahradní, Zvonková, bez ulice čp. 64 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republíky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-lí o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Druhé pracovní setkání k parku nad školou

Na základě domluvy s účastníky veřejného pracovního setkání z minulého týdne zvěřejňuje závěry z druhého společného jednání k parku Za Ovčínem, reálně mezi ul. Na Jarolímce - Ecksteinova, pracovní název "Opatkovka":

- oproti prvnímu setkání z dubna 2017 došlo na základě požadavku SÚ Hostivice k přidání veřejných toalet k BD E2

- rampy pro možnost sjíždění kopců mají vyšší sklon pro lepší rozjezdy

- na základě minulých připomínek došlo k přesunu dětského hřiště za školní halu, výstavba musí být dle smlouvy s Bemetem ukončena do konce letošního roku

- na hranici s pozemky u dvojdomků jsou přesunuty nejvyšší stromy, aby nedocházelo k zastínění a bylo zmírněno zahuštění

- vypuštění vyzděného amfitétru v poldru nahrazeno přírodním

- vzhledem k nepořádku naváženého bytovými domy do dešťové kanalizace byl upraven sklon pro lepší zarůstání  

 

Podmínky realizace - získání dotace v jarní výzvě OPŽP, jinak se realizace vzhledem k vyšším nákladům odkládá na neurčito 

Finální verze výkresové části předložená na SÚ ke stažení ZDE, náhledy 1, 2,

Lítačka

Publikujeme informace přeposlané Středočeským krajem k projektu Lítačka:

Cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji je nově k dispozici rozšířená služba platby za jízdné. Cestující mají na výběr mezi více platebními kanály. Dochází tak 

k zásadní modernizaci stávajícího systému odbavování v hromadné dopravě. Hlavním prvkem je digitalizace a propojování systémů.

Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždějící ze Středočeského kraje konečně využít jeden platební systém pro celou jízdu, což zajisté ocení více než 100 000 osob, které denně do Prahy ze Středočeského kraje dojíždí.

Na co se můžete těšit?
Nově si cestující mohou zvolit nosič svého dlouhodobého časového kupónu. Buď jím bude jako dosud Lítačka, nebo bude nově moci využít bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mastercard, které jsou běžně v České republice vydávány a vlastní je většina obyvatel.
Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného bude In Karta ČD, který zajisté využijí ti, kteří cestují často vlaky ČD.

Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní karty nebo In Kartu ČD stejně jako na Lítačku. Tedy přes e-shop PID Lítačky (www.pid.litacka.cz), nebo jako doposud na přepážkách ve Škodově paláci na Jungmannově ulici v Praze, či v některém z předprodejních míst ve stanicích metra.

Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova a cestující si budou moci zakoupit libovolnou časovou jízdenku (na 30 dní až jeden rok) a už si nebudou muset chodit dlouhodobý kupón aktivovat 

k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka bude na kartě aktivována nejpozději 60 minut po jejím zaplacení.
V rámci nového systému je spuštěn také zcela nový webový portál pid.litacka.cz s přehledným e-shopem, kde si pohodlně cestující zakoupí nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu si taky bude možné:
- nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny;
- nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, IN kartu ČD;
- aktivovat kupónu online (již nebude nutné chodit k validátoru v metru);
- nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu;
- změnit nosič během platnosti kupónu;
- přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí především rodiny a firmy pro své zaměstnance).

Se spuštěním regionálního dopravního systému PID Lítačka mají cestující k dispozici i novou uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci PID Lítačka, kterou si mohou stáhnout zdarma. S aplikací PID Lítačka umožní cestujícím zakoupit si všechny druhy krátkodobých jízdenek platné od několika minut až na tři dny.

Mobilní aplikace PID Lítačka cestujícím umožní:

- nakoupit jednorázové jízdné;
- pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu);
- přeposlání jízdenky třetí osobě;
- vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení;
- zobrazení aktivní mapy zastávek dle polohy uživatele;
- přehled parkovišť komerčních a městských P+R s možností okamžité navigace na tato parkoviště.

litacka

LETÁK

Odběr novinek z Hlášení rozhlasu

Vážení spoluobčané. Stále se můžete hlásit k odběru informací o akcích v obci systémem Hlášení rozhlasu. Oba vyplněné formuláře s podpisem můžete poslat naskenované emailem nebo vhodit v obálce do schránky úřadu. Nebo přinést osobně, vždy vás rádi uvidíme.

Zprávy všeho druhu jsou zasílány e-mailem. Formou SMS odchází pouze krizová hlášení.

Hlasení rozhlasu

 

GDPR rozhlas

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz