V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Oprava přechodu Ke Skále

Upozorňujeme občany, že od 12. do 15. října bude probíhat oprava přechodu pro chodce v ulici Ke Skále/Bolzanova. Provoz bude upraven dopravním značením.

Lanový park Mariánka

Park na Mariánce má doplněny dopadové plochy a včetně lanovky je v provozu. Nicméně prosíme ještě o opatrnost, budou se dodělávat terénní úpravy v okolí stavby a upravovat přístupová cesta. 

marianka

Oprava křižovatky u Betonárky

Ve čtvrtek a pátek 11. a 12. října se bude opravovat křitovatka Hlavní/Hostivická. Průjezd bude zachován s omezením.Děkujeme za pochopení.

Upozornění na uzavření obecního úřadu

Vážení občané, v pátek 5. 10. 2018 bude obecní úřad uzavřen do 14.00 hod z technických důvodů – příprava volebních místností. Poté se úřad otevře k volebním účelům.

Děkujeme za pochopení

 

GRAND PRIX CHÝNĚ : POSLEDNÍ ŠLÁPNUTÍ - 15. ROČNÍK

Vážení spoluobčané,

rádi bychom s Vámi sdíleli důležité informace k blížícímu se 15. ročníku cyklistického silničního závodu. V programu počítáme také s malými závodníky, pro které je připraven doprovodný program.

Typ závodu

Silniční závod

Termín konání závodu

Neděle 30.9.2018

On-line registrace

http://www.sportpomaha.org/registrace

Místo prezentace

Chýně - u Plata za přejezdem u žel. stanice Chýně

Čas zahájení prezentace

10:00  hodin  

Čas ukončení prezentace

11:00 nad 60 let muži a ženy/ 11:40 hodin  - 2. balík / 13:20 - 1.balík

Místo startu závodu

U plata za přejezdem u železniční stanice Chýně

Čas startu závodu

Viz rozpis

Místo cíle závodu

U plata Chýně

Trasa závodu

Okruh Chýně – U křížku – 5,5km

Celková délka pro kategorie A+B

Celková délka pro kategorie C+D+E+J+Ž+H

Orientační rozpis
11.40-12:25 - Masters nad 60 let  muži a ženy - 4 kola - 22km
12.30 - 14:00 - 2. balík - Muži nad 40 let a ženy - 8kol - 44km
14:00 - 16:00 1. balík Muži do 40 let - 12 kol - 66km

Pozn.: Časový pořad i počet jízd může být dle počtu účastníků a průběhu jednotlivých jízd upraven.

 

   

Výše startovného pro členy UAC

200,-Kč při platbě předem do 25.9. - datum připsání na účet http://www.sportpomaha.org/registrace

Při registraci a platbě na místě 250,- Kč

Závod je vypsán i pro příchozí

Ano

Výše startovného pro příchozí

220,-Kč při platbě předem do 25.9. - datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění) http://www.sportpomaha.org/registrace

Při registraci a platbě na místě 300,- Kč, Záloha na zapůjčení čísla 100,- Kč, vratná při vrácení čísla. (V případě použití čipu pro měření času se může vybírat záloha na čip do výše 500,-Kč, vratná při vrácení čipu)

Kategorie

A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)

Příchozí

Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)

Závod je povolen a uspořádán

Za plného silničního provozu

Doporučení a popis chování v rámci závodu

Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

Místo vyhlášení výsledků

Chýně

Čas vyhlášení výsledků

30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu

Vyhlášení

1.-3.místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H,

Vyhlášení příchozích

Ano

Odkaz na webové stránky závodu

 

http://www.sportpomaha.org/kalendar-akci

 

 

 

 

   
   
   
   

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Doprovodná vozidla:
Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označení vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!

Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům nebo mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2017

-       V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

-       Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

-       Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

-       Účastníci startují na vlastní nebezpečí

-       Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění

-       Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

-       Používání obou startovních čísel v rámci silničních závodů (zádové i ramenní) je POVINNÉ

-       V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

-       Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

-       Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen

-       V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení

-       Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

Pojištění třetí osoby (majetek): Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o majetkové pojištění. Pokud tedy dojde k poškození majetku někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

Pořadí:
kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ V KORIDORU, který bude za prostorem cíle vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, tak aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)

Pozor: 
závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!

Postup reklamace výsledků:
V případě, že budete reklamovat svůj výsledek ze závodu, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo ředitele závodu. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své startovní číslo UAC, jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz