Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Obec Chýně (dále jen „obec“) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s ustanovením § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů ke dni 1.1.1991. Právním základem současného postavení obce je, kromě ústavy ČR (hlava sedmá), zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Obec Chýně je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Organizační struktura obecního úřadu a orgány obce

Orgány obce a zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce

Starostka: Mgr. Anna Chvojková

Místostarostka: Ing. Petra Vacková

Finanční výbor - předseda Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus

Kontrolní výbor - předseda Stanislav Barek

Komise pro občanské záležitosti

Stavebně dopravní komise

Obecní úřad

Tajemník: Mgr. Silvia Pospiechová

oblasti působení:

 • ekonomika a účetnictví
 • podatelna a pokladna
 • spisovna
 • správní řízení, tvorba předpisů obce
 • služby občanům (vidimace a legalizace, přihlášení k trvalému pobytu, služby Czech POINT, poskytování informací, správa místních poplatků, činnosti na úseku odpadového hospodářství apod.)
 • Kontaktní adresa

Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice
telefon: 311 670 595
fax: 311 670 595
e-mail:  ou@chyne.cz

ID datové schránky: bvpbrux
ID DS Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Bankovní spojení, IČ, DIČ
KB 8825-111/0100, IČ 00241296, DIČ CZ00241296

Místo a způsob jak získat příslušné informace

Postup pro podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace je upraven v § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zákon se nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací dle zvláštního právního předpisu.

Žádost o poskytnutí informace se podává

 • ústně u kteréhokoliv zaměstnance OÚ (není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, podá žádost písemně)
 • písemně poštou, prostřednictvím telekomunikačního zařízení nebo osobně v podatelně OÚ

Náležitosti žádosti:

 • kterému povinnému subjektu je určena (označení příslušného orgánu)
 • kdo ji činí (jméno, příjmení, adresa, popř. elektronická adresa)
 • čeho se žadatel domáhá, jeho podpis a datum.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona a odloží se.

V zákoně jsou definovány případy, kdy povinný subjekt musí nebo může podání určité informace odmítnout nebo omezit (obchodní tajemství, údaje o majetkových poměrech soukromých osob, informace zveřejňované pravidelně jinými subjekty, informace , které souvisí s ochranou osobnosti apod.)

Postup při vyřizování žádosti

Povinný subjekt obsah žádosti posoudí a:

 • vyzve žadatele do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, pokud je žádost nesrozumitelná nebo je formulována příliš obecně
 • žádost odloží, pokud se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto skutečnost sdělí do tří dnů žadateli
 • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii nebo na paměťových médiích.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů stanovených zákonem.

Rozhodnutí:

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom, ve lhůtě pro vyřízení žádosti, rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Odvolání:

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí obsahovat jakému subjektu je adresováno, kdo jej činí, jaké rozhodnutí a z jakých důvodů je napadáno, datum a podpis odvolatele. Odvolacím orgánem ve věcech samostatné působnosti je orgán obce stanovený zastupitelstvem obce, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje o odvolání povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět, či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Příjem podání (žádostí, stížností apod.) lze učinit na Obecním úřadu Chýně, Hlavní 200, 253 01 Chýně, a to

 • ústně do protokolu
 • písemně
 • osobně na podatelně OÚ
 • poštou
 • v elektronické podobě
 • faxem.

Podání faxem či e-mailem musí být do 5-ti dnů potvrzena písemně, ústně do protokolu nebo zaručeným elektronickým podpisem. Nepotvrdí-li podatel takové podání, přistupuje se k němu tak, jako by nebylo podáno. Podání je učiněno dnem, kdy příslušnému orgánu došlo.

Podání učiněná písemně poštou nebo osobně jsou zapsána do elektronického podacího deníku a předána příslušnému pracovníku k vyřízení. Podání učiněná ústně do protokolu se podávají v úředních dnech po, st 8.00-12.00 hod. a 13,00 - 18,00 hod., út 7.00-12.00 hod., pá 7.00-13.00 hod. Podání podatele je stvrzeno jeho podpisem. Obecná lhůta k vyřízení podání je stanovena, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) do 30 dnů (za podmínek stanovených správním řádem se k nim připočítávají další doby), nebo pokud jde o zvlášť složitý případ, nejdéle do 60 dnů. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Podání se posuzuje podle jeho obsahu, z podání musí být patrno

 • kdo je činí (fyzická osoba uvede jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, IČ nebo obdobný údaj a adresu sídla)
 • které věci se týká
 • co se navrhuje.

Pokud podání nemá potřebné náležitosti, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Opravný prostředek proti rozhodnutí Obecního úřadu Chýně se podává k vyššímu správnímu orgánu uvedenému v poučení o odvolání prostřednictvím Obecního úřadu Chýně. Proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je potřeba podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Pokud účastník nepodá potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Z odvolání musí být patrno

 • kdo je činí (viz podání)
 • proti kterému rozhodnutí směřuje
 • v jakém rozsahu ho napadá
 • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Popisy postupů

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž obec a OÚ jedná (vždy se jedná o právní předpis ve znění pozdějších předpisů)

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic .
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
 • obecně závazné vyhlášky obce Chýně.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti je prováděno v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb. a na základě přílohy č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb., za úhradu.

 • mzdové náklady spojené s vyhledáváním informace – 130,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance
 • materiálové náklady
 • 5,00  Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A4, na níž je informace poskytnuta z volných listů
 • 7,00  Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A4, na níž je informace poskytnuta z vázaných listů
 • 8,00  Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A3, na níž je informace poskytnuta z volných listů
 • 12,00  Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A3, na níž je informace poskytnuta z vázaných listů
 • 13,00 za každý nosič dat (CD)
 • v ostatních případech materiálové náklady stanoveny ve výši skutečně vynaložených nákladů
 • doručovací náklady – dle skutečně vynaložené částky.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2015 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Obec Chýně jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tohoto zákona výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona za rok 2015:

a) počet podaných žádostí o informace - 5, počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení - 0

další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění – informace dle ustanovení § 5 tohoto zákona jsou zveřejněny jednak na informační tabuli v budově Obecního úřadu Chýně, jednak způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) na adrese www.chyne.cz. Bližší informace podají příslušní zaměstnanci obecního úřadu.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz