Povinné informace

1. Oficiální název
Obec Chýně

2. Důvod a způsob založení
Obec Chýně je jedním ze základních územních samosprávných společenství občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Další informace - viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3. Organizační struktura
Obec Chýně má třináctičlenné volené zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zatupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní. Zastupitelstvo obce zřídilo stavební komisi. Seznam členů zastupitelstva obce je zde: https://www.chyne.cz/samospravaobce/kontakty

Při obci je zřízena Místní knihovna Chýně, která sídlí v základní škole na adrese Bolzanova 800, 253 03 Chýně, telefon: 727 876 827

4. Kontaktní spojení
Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, 253 03 Chýně

telefon: 311 670 595
e-mail:  ou@chyne.cz

ID datové schránky: bvpbrux
ID DS Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Bankovní spojení, IČ, DIČ
KB 8825111/0100, IČ 00241296, DIČ CZ00241296

Veškeré kontaktní údaje naleznete zde:

https://www.chyne.cz/obecniurad/informace-ou/zakladniudaje

5. Případné platby můžete poukázat
na účet Komerční banky a. s., č. ú. 8825111/0100, pro poplatky(pes, odpady, hrobová místa) použijte účet ve FIO bance 4422442288/2010

6. Identifikační číslo organizace
Identifikační číslo organizace (IČ) obce Chýně je "00241296".

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
Daňové identifikační číslo (DIČ) obce Chýně je "CZ00241296". Obec je plátcem DPH.

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
Údaje o rozpočtu obce a zveřejnění výkazů za uplynulý rok jsou průběžně doplňovány do příslušné sekce těchto internetových stránek, viz zejména zde:

https://www.chyne.cz/obecniurad/rozpocet

Položkově pak

http://chyne.imunis.cz/rr

9. Žádosti o informace
Pro získání potřebných informací kontaktujte, prosím, obecní úřad, kontaktní údaje najdete zde:

https://www.chyne.cz/obecniurad/informace-ou/informacenazadost

Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, 253 Chýně
telefon: 311 670 595
e-mail:  ou@chyne.cz

ID datové schránky: bvpbrux

10. Příjem žádostí a dalších podání
Pro podání žádostí a dalších podání využijte kontaktních údajů zde:

Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 03 Chýně
telefon: 311 670 595
e-mail:  ou@chyne.cz

ID datové schránky: bvpbrux

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti rozhodnutí zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Došlo-li rozhodnutím OÚ či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře
Pro získání potřebných formulářů, které jste nenalezli na těchto stránkách, kontaktujte, prosím, obecní úřad.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
V případě potřeby pomoci s řešením různých životních situací kontaktujte pracovníky obecního úřadu, kteří se vám budou snažit pomoci v rámci svých zákonných a časových možností.

14. Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých obec jedná:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/1994 Sb., o veřejných zakázkách,
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a další.
Dále obec jedná dle místních vyhlášek, které jsou zveřejněny zde:

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací bude doplněn.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
Výroční zprávy za období uplynulých dvou let jsou umístěny zde:

https://www.chyne.cz/obecniurad/informace-ou/informacenazadost

Zpráva za rok 2017

Zpráva za rok 2016Zpráva za rok 2016

17. Seznam organizací
Obec Chýně je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chýně, Bolzanova 800, 253 01 Chýně, IČ 70989559.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz