Oznámení OÚ

V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Pozvánka na zastupitelstvo

I N F O R M A C E o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.
Místo konání:  Obecní úřad, Hlavní 200, Chýně
Doba  konání:  23. listopadu 2016 v 18,00 hod.

Navržený program:
1.    Zahájení
2.    Schválení programu
3.    Kontrola usnesení z minulého zasedání
4.    Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5.    Zpráva starostky o činnosti obce
6.    Směrnice zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu
7.    Záměr obce prodat pozemky
8.    ELDATA pražská s.r.o. – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
9.    ČEZ Distribuce, a. s. - Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018106/003 Chýně p.č. 156/32 a 166/2 – kNN
10.    Názvy ulic v obci Chýně
11.    Přestupková komise obce Chýně
12.    Rozpočet obce Chýně 2016 – revokace
13.    Schválení úpravy rozpočtového výhledu na rok 2017
14.    Rozpočtové opatření obce Chýně č. 7
15.    Uvolnění místostarostky do funkce
16.    Diskuse
17.    Závěr.

V Chýni dne 15. 11. 2016

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně

Vyvěšeno dne 15. 11. 2016
Sejmuto dne 23. 11. 2016

Podzimní výsadba za tratí směr Hájek

Firma Sázíme stromy z.ú. s podporou spolku Dřevosad a obce Chýně letos vysadí do nově vznikajícího biokoridoru 145 stornů a 257 keřů.

Pokud nám chcete pomoct, rádi Vás mezi sebou uvítáme. Brigády jsou ale s ohledem na možnosti a účast sponzorů vždy ve všední dny.

středa 12. 10. 9:00 až 14:00

mezinárodní škola Nebušice, 60 studentů vysadí 257 keřů

čtvrtek 20. 10. 9:00 až 14:00

společnost Panalpina, 15 až 20 lidí vysadí 40 stromů

čtvrtek 3. 11. 9:00 až 14:00

zaměstnanci společnosti Henkel a Rossmann vysadí 35 slivoní a jabloní

pátek 11. 11. 9:00 až 13:00
firma Moet Hennessy, přibližně 10 lidí vysadí 30 dubů

Bližší informace rád poskytnu bud' prostřednictvím
e-mailu: ondrej.jelinek(zavináč)volny.cz
nebo volejte 603 518 038

s podporou obce Ondřej Jelínek Dřevosad z.s.

Vyhlášení 3. kola poskytování individuálních dotací na rok 2016

Obec Chýně vyhlašuje 3. kolo poskytování individuálních dotací na rok 2016, a to v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně. V případě Vašeho zájmu o poskytnutí individuální dotace 2016 je nutno vyplnit formulář žádosti, který je k dispozici na Obecním úřadě Chýně, či na www.chyne.cz, kde jsou zveřejněny i Pravidla pro poskytování individuálních dotací.
Na podporu stanoveného účelu je vyčleněno z rozpočtu obce 9.000,- Kč.

Vyplněný formulář odevzdejte na Obecní úřad v Chýně, nebo zašlete poštou, adresa: Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, 25301 a to nejpozději do 7. 10. 2016.

Uznatelnými jsou akce, které se uskuteční ode dne vyhlášení této výzvy.
V průběhu měsíce října 2016 proběhne schvalování žádostí o individuální dotace. Výsledky budou sděleny žadatelům, poté kdy budou schváleny zastupitelstvem.

Žádost

Pravidla pro poskytování dotací


Upozornění k vyplnění žádosti:
Jako uznatelný náklad budou přijímány pouze faktury nebo jiné účetní doklady, kde bude rozepsáno množství zboží, nebo služeb, počet jednotek, cena za jednotku a celková cena, případně tyto podrobnosti budou příjemcem finančního příspěvku rozvedeny v komentáři k vyúčtování, aby bylo zřejmé, z čeho byla odvozena částka na faktuře a zda je to v souladu s účelem použití prostředků specifikovaným ve smlouvě. V případě předložení dokladu za ubytování je povinen příjemce příspěvku rozčlenit cenu za ubytování a stravování zvlášť. Finanční prostředky se poskytují na neinvestiční akce.

Příjemce dotace vyhotoví vyúčtování poskytnutého dotace na výše uvedeném formuláři a předloží ho pověřenému pracovníkovi obce (Dagmar Záhorová) nejpozději do data sjednaného ve smlouvě. Pověřený pracovník provede kontrolu správnosti předložených účetních dokladů a dodržení účelovosti použitých finančních prostředků.

Dotace se poskytuje pouze na úhradu vlastních nákladů žadatele. Nejsou určeny ke krytí nákladů investičních a mezd. Nelze rovněž hradit výdaje na dary, s výjimkou věcných cen v soutěžích, zejména ve sportovních, uměleckých a podobných soutěžích, které jsou součástí projektu. Součástí vyúčtování bude i hodnocení projektu včetně fotodokumentace, které bude zveřejněno v místním zpravodaji a na webových stránkách obce.

Anna Chvojková

Parkovací zóny v Praze

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat, že od konce měsíce srpna a v průběhu září začnou v dalších částech Prahy platit parkovací zóny pro rezidenty. V současné chvíli platí na celém území či části městských částí Prahy 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 7. Podle nařízení č.7 kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy nové koncepce ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ jsou do tohoto systému postupně zapojována další území Prahy. Ve zmiňovaných měsících letošního roku budou zóny rozšířeny na části území městských částí Praha 3, Praha 5, Praha 6 a Praha 8. Následovat budou další části území městských částí Praha 4 a Praha 9.

Podrobnosti naleznete na http://www.parkujvklidu.cz/.

 

Vyhlášení 2. kola poskytování individuálních dotací na rok 2016

Obec Chýně vyhlašuje 2. kolo poskytování individuálních dotací na rok 2016, a to v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně. V případě Vašeho zájmu o poskytnutí individuální dotace  2016 je nutno vyplnit formulář žádosti, který je k dispozici na Obecním úřadě Chýně, či na www.chyne.cz, kde jsou zveřejněny i Pravidla pro poskytování individuálních dotací.
Na podporu stanoveného účelu je vyčleněno z rozpočtu obce 40.000,- Kč.

Vyplněný formulář odevzdejte na Obecní úřad v Chýně, nebo zašlete poštou, adresa: Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, 25301 a to nejpozději do 9. 9. 2016.

Uznatelnými jsou akce, které se uskuteční ode dne vyhlášení této výzvy.
V průběhu měsíce září 2016 proběhne schvalování žádostí o individuální dotace. Výsledky budou sděleny žadatelům, poté kdy budou schváleny zastupitelstvem.

Žádost

Pravidla pro poskytování dotací


Upozornění k vyplnění žádosti:
Jako uznatelný náklad budou přijímány pouze faktury nebo jiné účetní doklady, kde bude rozepsáno množství zboží, nebo služeb, počet jednotek, cena za jednotku a celková cena, případně tyto podrobnosti budou příjemcem finančního příspěvku rozvedeny v komentáři k vyúčtování, aby bylo zřejmé, z čeho byla odvozena částka na faktuře a zda je to v souladu s účelem použití prostředků specifikovaným ve smlouvě. V případě předložení dokladu za ubytování je povinen příjemce příspěvku rozčlenit cenu za ubytování a stravování zvlášť. Finanční prostředky se poskytují na neinvestiční akce.

Příjemce dotace vyhotoví vyúčtování poskytnutého dotace na výše uvedeném formuláři a předloží ho pověřenému pracovníkovi obce (Dagmar Záhorová) nejpozději do data sjednaného ve smlouvě. Pověřený pracovník provede kontrolu správnosti předložených účetních dokladů a dodržení účelovosti použitých finančních prostředků.

Dotace se poskytuje pouze na úhradu vlastních nákladů žadatele. Nejsou určeny ke krytí nákladů investičních a mezd. Nelze rovněž hradit výdaje na dary, s výjimkou věcných cen v soutěžích, zejména ve sportovních, uměleckých a podobných soutěžích, které jsou součástí projektu. Součástí vyúčtování bude i hodnocení projektu včetně fotodokumentace, které bude zveřejněno v místním zpravodaji a na webových stránkách obce.

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz