I N F O R M A C E o zrušení zasedání zastupitelstva obce Chýně

.

Obecní úřad Chýně v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že se zasedání zastupitelstva obce Chýně svolané na 14. 9. 2016 nabude konat a to z následujících důvodů:
•    je předem zřejmé, že se z vážných důvodů nebude zasedání účastnit dostatečný počet zastupitelů a tedy zastupitelstvo nebude usnášeníschopné,
•    s ohledem na dodatečné informace, které byly podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nová škola Chýně s přilehlou komunikací“, musela být v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, opětovně prodloužená lhůta pro podání nabídek, a tedy k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky prozatím nedošlo. Na základě uvedeného je tedy zřejmé, že projednání tohoto bodu programu je k dnešnímu dni bezpředmětné.
Dne 13. 9. 2016 byla na webových stránkách obce uveřejněna pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Chýně svolaného na 21. 9. 2016, přičemž byl předmětný bod „Schválení výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Nová škola Chýně s přilehlou komunikací“ a zmocnění starostky obce k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem“ přesunut do programu tohoto zasedání.

V Chýni, dne 14. 9. 2016
 
Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně
 
Vyvěšeno dne 14. 9. 2016
Sejmuto dne 15. 9. 2016

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz