Pozvánka na zastupitelstvo dne 21.9.2016

.

I N F O R M A C E o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.

Místo konání:  Základní škola Chýně, Okružní 170
Doba  konání:  21. září 2016 v 18,00 hod.

Navržený program:

1.    Zahájení
2.    Schválení programu
3.    Kontrola usnesení z minulého zasedání
4.    Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5.    Zpráva starostky o činnosti obce
6.    Schválení výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Nová škola Chýně s přilehlou komunikací“ a zmocnění starostky obce k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem;
7.    Darovací smlouva společnosti Oakland Trade na pozemek parc. č. 156/6
8.    Projektová dokumentace a žádost o dotaci na výstavbu vodojemu
9.    Rozpočtové opatření č.6
10.    Rozdělení zůstatku roku 2015 do fondů ZŠ a MŠ Chýně
11.    Žádost o dotaci na MMR na rekonstrukci komunikace v ul. Lomená
12.    Prodej pozemků dle záměru obce Chýně ze dne 6. 9. 2016 parc.č. 252/130, 252/131, 252/132
13.    Dotace obce Chýně pro rok 2016
14.    Dar 2800 svazků knih od pana Jůzy
15.    Diskuse
16.    Závěr

V Chýni dne 13. 9. 2016

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně

Vyvěšeno dne 13. 9. 2016
Sejmuto dne 21. 9. 2016

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz