Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2020

 Zeměměřický úřad (dále jen „ZÚ“) je organizační složkou státu a vykonává na základě § 3a písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, správu Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®). Správa ZABAGED®  je podle § 4 písm. e) zákona   č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, zeměměřickou činností ve veřejném zájmu. Ustanovení § 4a zákona č. 200/1994 Sb. vymezuje obsah, správu, užití a rozšiřování dat ZABAGED®. Podrobněji určuje obsah ZABAGED® vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.
Dle § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., jsou pověření zaměstnanci ZÚ oprávněni při výkonu zeměměřických činností v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemků. Do staveb a oplocených areálů mohou tyto osoby vstupovat se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby. Společně s nimi mohou na pozemky vstupovat a vjíždět a do staveb vstupovat i jejich pomocní pracovníci. Vlastník nebo oprávněný uživatel pozemku nesmí těmto osobám ve vstupu a vjíždění na pozemek bránit. Oprávnění ke vstupu do prostorů a k provádění topografických prací prokážou zaměstnanci ZÚ speciálním služebním průkazem ZÚ.
Oznamujeme vám proto, že v rámci plnění úkolů v roce 2020 budou provádět zaměstnanci ZÚ zeměměřické činnosti pro obnovu ZABAGED® ve správním obvodu rozšířené působnosti vaší obce na území mapového listu ZM 12-42 dle kladu Základní mapy měřítka 1 : 50 000, viz grafickou přílohu.
V souladu s  § 6 odst. 4 zákona č.  200/1994 Sb.,  vás žádám  o předání této  informace městským    a obecním úřadům působícím ve vymezeném prostoru a o vyvěšení tohoto oznámení na úředních deskách. Současně vás žádám o součinnost v případě, že se na vás, nebo jednotlivé městské nebo obecní úřady, obrátí pověření zaměstnanci ZÚ, zejména s žádostí o určení staveb, kde sídlí orgány veřejné správy ČR.

 Kontaktní osoba ZÚ pro terénní topografické práce:
Ing. Pavel Zahradníček, vedoucí Oddělení sběru dat Praha
email: Pavel.Zahradnicek@cuzk.cz,

 Termín topografického šetření:
09-11/2020

 Přílohy: 1. Vyznačené území aktualizace ZABAGED® ZM 12-42
2. Seznam obcí, jejichž celé nebo část území spadá do vymezeného prostoru aktualizace


RNDr. Jana Pressová ředitelka Odboru ZABAGED

 


tel.: +420 284 041 111, ID DS: 6yvadsa, www.cuzk.cz, e-mail: zu.praha@cuzk.cz

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz