Vyhlášení 3. kola poskytování individuálních dotací na rok 2016

Obec Chýně vyhlašuje 3. kolo poskytování individuálních dotací na rok 2016, a to v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně. V případě Vašeho zájmu o poskytnutí individuální dotace 2016 je nutno vyplnit formulář žádosti, který je k dispozici na Obecním úřadě Chýně, či na www.chyne.cz, kde jsou zveřejněny i Pravidla pro poskytování individuálních dotací.
Na podporu stanoveného účelu je vyčleněno z rozpočtu obce 9.000,- Kč.

Vyplněný formulář odevzdejte na Obecní úřad v Chýně, nebo zašlete poštou, adresa: Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, 25301 a to nejpozději do 7. 10. 2016.

Uznatelnými jsou akce, které se uskuteční ode dne vyhlášení této výzvy.
V průběhu měsíce října 2016 proběhne schvalování žádostí o individuální dotace. Výsledky budou sděleny žadatelům, poté kdy budou schváleny zastupitelstvem.

Žádost

Pravidla pro poskytování dotací


Upozornění k vyplnění žádosti:
Jako uznatelný náklad budou přijímány pouze faktury nebo jiné účetní doklady, kde bude rozepsáno množství zboží, nebo služeb, počet jednotek, cena za jednotku a celková cena, případně tyto podrobnosti budou příjemcem finančního příspěvku rozvedeny v komentáři k vyúčtování, aby bylo zřejmé, z čeho byla odvozena částka na faktuře a zda je to v souladu s účelem použití prostředků specifikovaným ve smlouvě. V případě předložení dokladu za ubytování je povinen příjemce příspěvku rozčlenit cenu za ubytování a stravování zvlášť. Finanční prostředky se poskytují na neinvestiční akce.

Příjemce dotace vyhotoví vyúčtování poskytnutého dotace na výše uvedeném formuláři a předloží ho pověřenému pracovníkovi obce (Dagmar Záhorová) nejpozději do data sjednaného ve smlouvě. Pověřený pracovník provede kontrolu správnosti předložených účetních dokladů a dodržení účelovosti použitých finančních prostředků.

Dotace se poskytuje pouze na úhradu vlastních nákladů žadatele. Nejsou určeny ke krytí nákladů investičních a mezd. Nelze rovněž hradit výdaje na dary, s výjimkou věcných cen v soutěžích, zejména ve sportovních, uměleckých a podobných soutěžích, které jsou součástí projektu. Součástí vyúčtování bude i hodnocení projektu včetně fotodokumentace, které bude zveřejněno v místním zpravodaji a na webových stránkách obce.

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz