Nový systém svozu odpadů - otázky a odpovědi

V souvislosti se zaváděním nového systému svozu odpadů jsme obdrželi řadu dotazů k různým problémům a speciálním situacím. Zde uvádíme odpovědi na hlavní dotazy.

- Bydlíme v domě se dvěma nezávislými bytovými jednotkami, který má ale pouze jedno číslo popisné. Z informačního dopisu vyplývá, že se v tomto případě mají majitelé např. dvojdomů mezi sebou domluvit a smlouvu s obcí za takovýto dům uzavřít jen jeden z nich. To považuji za nevhodné. Je tato interpretace pravidel nového systému správná?
Původně byl systém opravdu koncipován tak, že bytové jednotky v jednom domě si budou náklady na odpady rozúčtovávat a vůči obci budou vystupovat jako jeden uživatel systému. Po diskusi na toto téma jsme ale došli k závěru, že tento přístup není nutný a že lze umožnit uzavření smlouvy i samostatně na každou bytovou jednotku v domě, pokud má vlastní svozovou nádobu. Jistá komplikace nastává v tom, že obecní úřad nemá žádnou oficiální možnost zjistit, kolik trvale hlášených obyvatel bydlí v té které bytové jednotce jednoho bytového domu. Tento počet, důležitý pro přiznání příspěvku, musíte tedy při registraci nahlásit a bude zodpovědností každého uživatele systému, kterého se tento problém týká, aby případné změny obci oznámil. Obec bude kontrolovat pouze to, že celkový počet nahlášených trvale bydlících v domě souhlasí s údaji v databázi.

- Proč jsem nucen při registraci zaplatit dopředu pět svozů? A co když moje roční náklady pokryje pouze příspěvek pro trvale hlášené a žádné svozy navíc tudíž nepotřebuji předplácet?
Požadavek na předplacení alespoň pěti svozů při registraci je dán pragmatickou snahou, aby hned po vlně registrací nepřišla velká vlna nedoplatků a urgencí a aby se tak usnadnil náběh celého systému. Do „předplatného“ na alespoň pět svozů se započítává i příspěvek pro trvale hlášené osoby, takže v mnoha případech je předplacení pěti svozů pokryto zcela nebo zčásti již z tohoto příspěvku.

- Mám na starosti vyúčtovávání nákladů na odpady za SVJ. Mohu obdržet jmenný seznam trvale hlášených osob v našem bytovém domě, abych byl na konci roku schopen správně rozpočítat náklady na odpady mezi jednotlivé bytové jednotky?
Automaticky takový jmenný seznam není možné vydávat, protože by to mohlo být v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Ovšem každý vlastník i spoluvlastník nemovitosti má na takovouto informaci nárok, takže pokud jste spoluvlastníkem bytového domu, můžete na OÚ tento seznam na vyžádání získat. Ve vyúčtování nákladů na odpady (ročním i měsíčním) bude uveden počet trvale hlášených osob v domě k rozhodnému datu (31.12.). Lze předpokládat, že v drtivé většině případů bude stačit požádat obyvatele jednotlivých bytů o sdělení, kolik v jednotlivých bytech bydlí trvale hlášených obyvatel, a součet se bude s informací z OÚ shodovat. Pokud ne, bude třeba opravdu požádat na OÚ o jmenný seznam.

Kdo a jakým způsobem rozhodne, zda je svozová nádoba (kontejner) dostatečně naplněna a má být vyvezena, když kontejnery stojí pořád na stejném místě?
Zda je kontejner dostatečně naplněný rozhoduje majitel či v případě SVJ pověřená osoba. Pokud bude kontejner připravený k vyvezení, bude třeba jej označit. To bude fungovat tak, že zájemce o takovéto označování dostane při registraci na OÚ plastovou kartu s průhledným pouzdrem opatřeným samolepící páskou. Karta je z jedné strany červená s nápisem NEVYVÁŽET, z druhé strany zelená s nápisem VYVÉZT. Pouzdro se nalepí na kontejner či popelnici a karta se otočí nahoru červenou nebo zelenou stranou podle toho, jestli kontejner má nebo nemá být vyvezen.
Pro bytové domy, které se dohodnou, že chtějí vyvážet kontejner každý týden nebo každé dva týdny, je k dispozici i samolepka, kterou se kontejner označí, a pak bude odpovídajícím způsobem pravidelně vyvážen. Tento postup ale ve většině případů nelze doporučit, protože četnost svozů je zásadním faktorem ovlivňujícím náklady na odpady a pravidelné vyvážení poloprázdného kontejneru je z tohoto hlediska velmi neekonomické.

- Co se stane, když příspěvek pro trvale hlášené občany v nemovitosti převýší náklady na svoz v daném kalendářním roce a tím vlastně vznikne na odpadovém účtě přeplatek? Jak bude s tímto přeplatkem naloženo?
Příspěvek je roční a smí být využit pouze na úhradu svozu odpadů v daném kalendářním roce. Část příspěvku, která nebude využita na platby za svoz, není možné ani vyplatit v hotovosti, ani převést do dalšího roku.

- Jaký je důvod k ustanovení výpovědní lhůty ve smlouvě na tři měsíce?
Tříměsíční výpovědní lhůta chrání obě smluvní strany před nečekanou akcí druhé strany. Díky tomuto ustanovení např. nemůže obec ze dne na den ukončit smlouvu a změnit systém. Tato výpovědní lhůta ovšem platí pouze při jednostranné výpovědi bez udání důvodu. Dohodou lze smlouvu vypovědět okamžitě, takže když se např. někdo bude stěhovat z Chýně a bude chtít smlouvu ukončit, obec mu v tom rozhodně bránit nebude a k ukončení smlouvy může dojít okamžitě.

- Jak bude řešeno vyplacení kreditu v případě prodeje nemovitosti a jak bude naloženo s příspěvkem pro trvale hlášené?
Rozhodným datem pro přiznání příspěvku je 31.12. předchozího roku. Příspěvek pro danou nemovitost se tedy připíše na základě tohoto stavu ke kreditu uživatele systému a tím je otázka příspěvku pro daný rok uzavřena. Ošetřit případ přihlášení a hlavně odhlášení v průběhu roku poměrným rozpočítáváním či dokonce vyúčtováváním a vracením příspěvku by bylo komplikované jak z praktického, tak legislativního hlediska – jedná se o jednorázový příspěvek občanům, není zde žádný mechanismus, na jehož základě by se příspěvek dal vymáhat zpět. V případech prodeje nemovitosti v průběhu roku bude zřejmě nejjednodušší dohoda mezi starým a novým majitelem nemovitosti o převodu kreditu na nového majitele spojená s finančním vyrovnáním. Pokud takováto dohoda nebude možná, bude možné nevyčerpaný kredit (ale nikoli nevyčerpaný příspěvek) při ukončení smlouvy vyplatit zpět.

- Jedna bytová jednotka v našem domě je v současné době obsazena takto: majitelka s trvalým pobytem v Chýni v bytě nebydlí a v jejím bytě bydlí nájemníci. Předpokládám, že i tak bude za ni obdržen příspěvek.
Ano, je to tak. Toto je velmi speciální případ, kvůli kterému by bylo nutné jinak celkem jednoduše nastavený systém komplikovat výjimkami a dodatečnými ustanoveními, které by byly obtížně kontrolovatelné a zřejmě by přinesly řadu dalších obtížně řešitelných problémů.

- Mohu se registrovat do systému svozu odpadů, i když nejsem majitelem nemovitosti?
Pro registraci do systému není nutné být majitelem nemovitosti, přestože to bude asi nejčastější případ. Systém nijak nevyžaduje, aby reprezentant nemovitosti uvedený v registraci byl také majitelem či spolumajitelem nemovitosti.

- S navrhovaným systémem nesouhlasím a nechci se do něj zapojit. Mohu řešit likvidaci svého komunálního odpadu i jinak, např. samostatnou smlouvou se svozovou firmou?
Uzavřít smlouvu o zapojení do systému svozu odpadu v Chýni není povinné. Je ale povinné likvidovat produkovaný komunální odpad legálním způsobem. Pokud doložíte, že máte uzavřenu smlouvu s vybranou firmou, můžete likvidaci Vašeho odpadu organizovat s ní, nezávisle na službě zajišťované obcí. Zde je ale nutné upozornit na důležitou skutečnost: uzavření smlovy Vás opravňuje k využívání celého systému svozu odpadů v Chýni včetně tříděného, nezahrnuje tedy pouze likvidaci směsného odpadu. V poplatku za svoz směsného odpadu je zahrnut také příspěvek na likvidaci třídného odpadu, tj. plastů, papíru, skla, případně bioodpadu. Pokud se rozhodnete uzavřít separátní smlouvu se svozovou firmou, musí tato smlouva zahrnovat také likvidaci tohoto odpadu a vzdáváte se práva umisťovat Váš tříděný odpad do kontejnerů umístěných v obci.

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz