GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) a zákonem o ochraně osobních údajů, jakož i v souladu s ostatními předpisy, které se týkají ochrany a bezpečnosti osobních údajů Vás na této stránce informujeme o tom proč, kdy, jak a jaké osobní údaje Obec Chýně zpracovává.

Správcem Vašich osobních údajů je Obec Chýně, IČ: 002 41 296, DIČ: CZ00241296, Hlavní 200, 253 03, dále jen „Obec Chýně“.
Můžete nás kontaktovat na emailu info@chyne.cz, nebo prostřednictvím telefonu na čísle: +420 311 670 595.
Obec Chýně jmenovala pověřence na ochranu osobních údajů, kterým je:
Mgr. Jiří Švejnoha
e-mail: Svejnoha@aksvejnoha.cz
tel.: + 420 603 193 231

AAbychom mohli vést zákonnou i smluvní agendu, mohli jsme efektivně pracovat a kontaktovat Vás, zpracováváme osobní údaje pro zde uvedené Účely zpracování.

Není Vaší povinností nám poskytnout Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), bez nich však nemůžeme s Vámi lépe komunikovat. Tyto kontaktní údaje jsou námi zpracovány pouze poté, co je sami uvedete (vyplníte) při prvotní komunikaci s námi (vyplněním kontaktních údajů v žádosti, formuláři apod.). Bez ostatních, osobních údajů, nemůžeme řádně plnit zejména naši zákonnou a smluvní povinnost.
Při naši práci nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

kategorie/agenda

zpracovávaný osobní údaj

kategorie subjektu údajů

kategorie příjemců údajů

účel zpracování

doba zpracování*

Zajišťování vzdělávání zaměstnanců

Jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje

Zaměstnanci Obce Chýně

Obec Chýně, vzdělávací instituce

Oprávněný zájem obce Chýně, plnění zákonných povinností

Po dobu trvání pracovněprávního vztahu

Výběrová řízení – volná pracovní místa

výběrová řízení ředitelů příspěvkových organizací

Identifikační údaje, adresa, doklad o dosaženém vzdělání, životopis, zdravotní způsobilost (pokud se vyžaduje)

Účastníci výběrových řízení (uchazeči o zaměstnání)

Obec Chýně, členové výběrových komisí

Výběr vhodného uchazeče (zaměstnance), zajištění agendy výběrových řízení dle zákona č. 312/2002 sb.

Po dobu výběrového řízení, neúspěšným uchazečům vráceny doklady, ostatní skartováno po ukončení výběrového řízení. Ponechán jen záznam z jednání komise a to po dobu 10 let.

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Identifikační údaje, adresa

Žadatelé o informaci

Obec Chýně, odvolací orgán

Plnění zákonných povinností: Poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., rozhodnutí o odmítnutí žádosti, či částečném odmítnutí žádosti

Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

poskytnutí informací do registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu

Jméno a příjmení funkcionáře, datum narození, místo narození

Uvolnění členové zastupitelstva Obec Chýně, starosta obce a místostarostové

Obec Chýně, Ministerstvo spravedlnosti

Plnění zákonných povinností: Vedení registru oznámení za účelem eliminace střetu zájmu

Po dobu výkonu funkce

evidence obyvatel

Identifikační údaje, adresa, datum narození, rodné číslo, údaje o místě narození, státní příslušnosti

Obyvatelé obce Chýně

Obec Chýně, Ministerstvo vnitra

Plnění zákonných povinností

Po dobu, kdy je osoba občanem obce Chýně

Stížnosti a petice

Identifikační údaje podatele, adresa podatele stížnosti nebo členů petičního výboru a osob uvedených na podpisovém archu petice, popř. jiné osobní údaje jimi uvedené

Stěžovatelé, podavatelé petic, členové petičního výboru

Obec Chýně, členové rady Obec Chýně, popř. další orgány (podle obsahu petice či stížnosti)

Plnění zákonných povinností: Vyřizování petic a stížností

Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními

Výkon státní správy na úseku projednávání přestupků, obecní policie

Identifikační údaje, adresa, zvláštní kategorie – údaje o probíhajícím/ukončeném přestupkovém řízení, údaje o odsouzení za trestnou činnost

Účastníci, svědci, zákonní zástupci, zmocněnci, tlumočníci, postižení

Účastníci řízení, osoby, které prokázali právní zájem (důležitý důvod), Obec Chýně, správní orgány, soudy, Policie, Česká pošta (služba hybridní pošta)

Plnění zákonných povinností: Řízení o přestupcích

Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními

poskytování dotací

Identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje

Žadatelé, příjemci

Obec Chýně

Poskytování dotací

Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními

volební agenda

Identifikační údaje, adresa

Občané Obec Chýně, jiní občané zapsaní do zvláštního seznamu voličů

 

Plnění zákonných povinností: vedení stálého seznamu voličů, zabezpečení voleb (volební komise), vydávání voličského průkazu – realizace volebního práva

Po dobu nahlášení pobytu občana v Obec Chýně, po dobu vedení občana ve zvláštním seznamu voličů

Silniční správní úřad

Identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje: telefon

Účastníci řízení

Obec Chýně, Policie ČR, Obecní policie, žadatel

Plnění zákonných povinností: Vedení agendy silničního správního úřadu

Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními

ověřování podpisů

Identifikační údaje, adresa, nahlížení do OP či jiného dokladu

Žadatelé o ověření podpisu

Obec Chýně

Plnění zákonných povinností: Ověření pravosti podpisu na listině

Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Agenda Czech Point

Identifikační údaje, adresa, rodné číslo, číslo OP nebo jiného dokladu

Žadatelé o výpis z RT, výpis z KN

Obec Chýně, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra

Plnění zákonných povinností: Vydání výpisů, rejstříků, registr obyvatel, autovraků, agenda ohlašovny, konverze dokumentů a jiné, právními předpisy uvedené

Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

zasedání rady a zastupitelstva obce chýně, adresář členů zastupitelstva a rady, registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí a přihlášek k registraci pro volby do senátu

Identifikační údaje, adresa, kontakt (telefon, e-mail), zvláštní údaje (politické postoje/příslušnost), popisné údaje: vzdělání, zaměstnání, příslušnost k politické straně nebo hnutí

Zaměstnanci Obce Chýně, členové Rady a zastupitelstva, členové komisí, výborů, zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených Obec Chýně.

Obec Chýně, Rada, zastupitelstvo, obyvatelé Vestce,

Příprava zpracování materiálů souvisejících se schůzemi Rady a zastupitelstva, vedení adresáře členů zastupitelstva a Rady, realizace pasivního volebního práva

Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

zpracování agendy územního rozvoje

Identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje

Žadatelé o projednání projektu s územním plánem obce, vydání souhlasu s územním a stavebním řízením

Obec Chýně

Plnění zákonných povinností: Vedení stavebního a územního řízení, agenda územního plánování

Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účetní a ekonomická evidence, místní hospodářství

Identifikační údaje, adresa, číslo bankovního účtu, kontaktní údaje (e-mail, telefon)

Dodavatelé a odběratelé (zákazníci)

OBEC CHÝNĚ, fyzické a právnické osoby smluvně vázané s Obcí Chýně

 Plnění smluvních a zákonných povinností - Účetní evidence, uzavírání smluv a objednávek Obec Chýně, vedení databáze odběratelů a dodavatelů

Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy – po dobu nutné archivace dokumentů

soudní spory, exekuční řízení

Identifikační údaje, adresa dlužníků, údaje o účastnících řízení

Žalobce, žalovaný, povinný, oprávněný

Obec Chýně, externí spolupracovníci – právník, exekutorský úřad, soudy,

Oprávněný zájem Obec Chýně

Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy – po dobu vedení sporu a po dobu možného uplatnění nároku.

Evidence daní a poplatků, výběr místních poplatků

Identifikační údaje, adresa

Plátci daní a poplatků, dlužníci

Obec Chýně, subjekty v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb

Evidence daní a poplatků

Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

notifikace občanů

Jméno a příjmení, e-mail, telefon,

Registrovaní občané Obce Chýně, kteří se dobrovolně přihlásili k odběru novinek

Obec Chýně

Poskytování informací o uzavírkách, akcích, událostech a situacích týkajících se obce Chýně

PO dobu registrace

zpracování audio a video záznamů

Fotografie, kamerové záznamy z akcí

Účastníci akcí, návštěvníci facebookových stránek

Obec Chýně

Zpracování záznamu z akcií z důvodu veřejného zájmu a oprávněného zájmu Obec Chýně

PO dobu umístění na facebookových stránkách Obec Chýně, či vyvěšení fotografií z akcií, poté uchována pro potřeby prezentace akce. Záznamy budou smazány na žádost fyzické osoby, která dostatečným způsobem zdůvodní nutnou ochranu osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci, jiným správním orgánům. Některé osobní údaje mohou být zpřístupněny také externím dodavatelům (dodavatelům IT systémů, externí správce sítí, externí mzdové účetní, externí právní kanceláři, exekutorským úřadům – za účelem vymáhání naší pohledávky). Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Proto jsme přijali dostatečná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich oprávněných zájmů.

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracovává společnost zastoupená panem Libor Holub, Krakovská 1108/5, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 70311919 DIČ: Z7901045581 https://www.svethostingu.cz (https://www.svethostingu.cz/download/dodatek_VOP_GDPR.pdf) následující protokolové soubory, a ukládá je na svých serverech. Mezi informace, které ukládá, patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracovává pouze pro účely naší právní ochrany po dobu maximálně 10 let.

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy abychom Vám sdělili, jaké údaje o Vás a jakým způsobem zpracováváme. V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány v neaktuální podobě, máte právo požadovat jejich opravu. Osobní údaje, které bychom zpracovávali nad rámec naší zákonné povinnosti, můžeme na Vaši žádost vymazat, nebo popř. omezit jejich zpracování, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením. Proti zpracování osobních údajů máte právo rovněž vznést námitku. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, pokud je to právně možné a z hlediska IT techniky proveditelné. Žádost můžete poslat elektronicky na shora uvedené e-mailovou adresu, písemně na adresu sídla společnosti SZO nebo prostřednictvím datové schránky. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:

  • Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
  • Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
  • Ověřením totožnosti na podatelně společnosti SZO při podání žádosti
  • Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111 (ústředna). Budeme však rádi, když se s Vašimi dotazy obrátíte přímo na nás.

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváte soubory cookies. Naše webové stránky používají technologii cookies. Cookies využíváme k tomu, abychom zabezpečili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak návštěvníci našich stránek stránky používají. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení, které návštěvník při práci s nimi provedl. V cookies máme uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies můžete je omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz