Povinně zveřejňované informace Svazku Chýně Hostivice

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Oficiální název: Svazek obcí Chýně - Hostivice

Sídlo: Chýně, Hlavní 200, 253 03 Chýně

IČ: 0987 35 46

Právní forma: dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích

Den vzniku: 29.1.2021

Předsedkyně: Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/svazek-obci-chyne-hostivice

1. OFICIÁLNÍ NÁZEV
Svazek obcí Chýně - Hostivice

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Svazek obcá Chýně-Hostivice byl založen 4.1.2021 podepsáním Stanov a Zakladatelské smlouvy starostkami obce Chýně a městem Hostivice a dnem vzniku zápisu 29.1.2021 na Krajském úřadě Středočeského kraje. Tomuto podpisu předcházelo schválení založení svazku zastupitelstvy jednotlivých obcí v prosinci roku 2020. Svazek byl založen za účelem společného vybudování svazkové školy a pro koordinaci řešení školství v katastrech obcí. 

Svazek obcí je také připraven po vybudování školy tuto budovu provozovat, tzn. starat se o její fungování, kooperovat ve věcech zajištění finanční stability a poskytnutí kvality ve vzdělávání svým občanům.

Právní forma: dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích

Dobrovolný svazek obcí: je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Sněm delegátů - nejvyšší orgán, 7 členů, 4 členové Chýně a 3 za Hostivici

Předsedkyně: Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně

Statutárním orgánem je předseda Svazku.

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Svazek obcí Chýně-Hostivice
Obecní úřad Chýně
Hlavní 200
253 03

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Svazek obcí Chýně-Hostivice
Obecní úřad Chýně
Hlavní 200
253 03

4.3 Úřední hodiny
pondělí 8.00 - 11.00 , 14.00 - 16.00
středa 8.00 - 11.00 , 14.00 - 16.00

4.4 Telefonní čísla
pevná linka: 311 670 585
mobilní telefon: 725 486 854

4.5 Čísla faxu
fax není

4.6 Adresa internetové stránky
https://www.chyne.cz/dso-chyho

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:
zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny: dso@chyne.cz

Všeobecná pravidla elektronického podání:
1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").

2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

3. Pokud by bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
*.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
*.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
*.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
*.odt (dokument OpenOffice Writer)
*.ods (dokument OpenOffice Calc)
*.odp (dokument OpenOffice Impress)
*.rtf (textový standard RTF-DCA)
*.txt (prostý text)
*.pdf (dokument Adobe Acrobat)
*.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
*.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

2. Maximální velikost datové zprávy:
Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.

3. Kontrola datové zprávy:
Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:
Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci
b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena
c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

4.8 Další elektronické adresy

4.9 ID datové schránky
bude doplněno

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT
Číslo účtu: bude doplněno

6. IČ
0987 35 46

7. DIČ
CZ 0987 35 46

8. DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zakládací listiny:

Smlouva o svazku

Stanovy Svazku

Rozhodnutí o registraci svazku

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet 2021

Rozpočtový výhled 2021-2025

textová část k rozpočtu 

 

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

12. FORMULÁŘE

13. POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

14. PŘEDPISY

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

16. LICENČNÍ SMLOUVY
*V tuto chvíli žádné výhradní licence neposkytuje.*

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
 

DALŠÍ POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE:
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

*Nebyly zatím žádné informace požadovány.*

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Pozvánky a zápisy:

Pozvánka na ustavující sněm

Pozvánka na Sněm 3.3.2021

Dokumenty ke zveřejnění:

Součásní úřední desky obce Chýně

 

 

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz