Dětská skupina

Logo OPZ bar

Název projektu: Dětská skupina Chýňata, místo Ke Školce 57, Chýně

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011728

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2019

Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2022

 

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_112 s názvem „Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz mimo Prahu“. Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Chýně a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Chýni a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny pro děti od tří let věku, do šesti let věku s kapacitou 12 dětí. Od září 2019 počítáme s rozšířením provozu pro děti od 18 měsíců. Cílem projektu je prostřednictvím rozšíření kvalitní péče o děti přispět k vyšší zaměstnatelnosti rodičů, zejména na trhu práce často diskriminovaných matek s malými dětmi a umožnit cílové skupině lepší sladění pracovního rytmu s péčí o děti.

Odbornou péči o Vaše dítě zajistí zkušené a kvalifikované vychovatelky, které zaručují individuální přístup ke každému dítěti.

S sebou k zápisu: občanský průkaz rodný list dítěte přihlášku do DS vyplněnou a potvrzenou od lékaře a potvrzení o zaměstnání/studiu/evidenci na ÚP (pokud nemáte možnost si ji vytisknout, je možno vyzvednout na Obecním úřadě, Hlavní 200 Chýně v úřední hodiny).

Potvrzení o zaměstnání/studiu/evidenci na ÚP ve výjimečných případech lze doložit po vydání předběžného rozhodnutí o přijetí dítěte do DS. S rodiči přijatých dětí bude následně uzavřena písemná Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Provoz DS: po – pá 7:00 – 17:00 hodin

Kontaktní osoba paní Petra Procházková tel. č. 725 049 129, email: dsprochazkova@chyne.cz

Školné: 2500,- Kč/měs
Strava (oběd plu 2 svačiny a pitný režim): 1600,- Kč/měs.(při 20 dnech), tj. 80,-Kč/den.

Chod dětské skupiny se řídí platným Provozním řádem DS a Výchovným plánem péče o děti v DS.

Organizace školního roku 2021/2022 v DS Chýňata

Provozní doba v pracovní dny 7:00 až 17:00 hodin.

Státní svátky, kdy je DS uzavřena:
Úterý 28. 9. 2021

Čtvrtek 28. 10. 2021

Středa 17. 11. 2021

Vánoce 24. 12. 2021 - 2. 1. 2022

 

Ke stažení:

Přihlašovací formuláře:

Přihláška Dětská skupina

Potvrzení podpořené osoby

Smlouva DS

Ceník

Provozní řád DS

Plán výchovy a péče DS

Monitorovací list podpořené osoby

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz